Lugnet-Barkdal

Barn håller varandra i händerna runt ett träd

Lugnet-Barkdal är ett tätortsnära skogsområde med höga naturvärden. Naturreservatet är bildat av Leksands kommun.

Området har nyttjats och besökts av människor sedan lång tid tillbaka. De äldsta fynden i området härör från stenåldern. Det finns lämningar från kolmilor och stenbrott. Här la man till kyrkbåtarna när man skulle till kyrkan i Leksand och hit kommer nuförtiden många skol- och dagisbarn på besök. Genom området löper också elljusspår och stigar.

I den södra delen av området finns en äldre tallskog. Norrut övergår skogen till lövskog i en smal remsa från Japanska parken och norrut. Vidare norrut finns en skog med blandning av tall och gran, där tallarna är riktigt gamla. De har inte bara biologiska värden utan även estetiska.

I ett ravinstråk ner mot Barkdal finns ett område med olikåldrig skog och inslag av gamla och döda, stående och liggande träd. Även det området har mycket höga naturvärden.

Syftet med Lugnet-Barkdals naturreservat är att ge god möjlighet till friluftsliv och naturupplevelser i ett tätortsnära skogsområde med höga naturvärden. Syftet är även att bevara och utveckla de värdefulla livsmiljöer som är kopplade till gamla och grova tallar och till miljöer med gamla, grova lövträd och död ved.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada träd och buskar inklusive torrträd, torrstubbar och vindfällen 
- gräva upp örter
- Köra motordrivet fordon i terrängen. Gäller både barmark och snötäckt mark.


 Fakta om Lugnet-Barkdal

Bildades: 2009 (av Leksands kn)
Storlek: 21 ha
Kommun: Leksand
Läge: Området ligger strax norr om centrala Leksand, utefter stranden mot Österviken, en del av Siljan.
Länk till hitta.se

 Viktig information om våra kartor

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system. Här ser du vilka system som är kompatibla. Se ”System Requirements”.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges länskarta eller länkarna till Hitta.se som finns i faktarutan ovan.

Karta

Get Microsoft Silverlight

 Mer om området