Blåberget

Det här är ett mindre granskogsområde med mycket höga naturvärden. I hela reservatet finns rikligt med död ved och området är så nära urskog man kan komma.

Naturförhållanden

Blåberget ingår i ett område i Leksand där det finns många nyckelbiotoper. Genom området rinner en skogsbäck som skapar hög luftfuktighet. Skogen består främst av högrest granskog som längs med ån bildar en mindre ravin. Det finns inslag av grova lövträd och det är stor variation i skogens täthet.

Det främsta skälet för beslutet är att Blåbergets naturreservat representerar naturskog i en trakt där förutsättningar finns i omgivningarna för att arter ska kunna sprida sig ut från naturreservatet.

Kulturhistoria

Blåberget ligger mitt i ett område i Leksands kommun där flertalet fäbodar finns. Trätbodarna ligger närmast, strax sydost om reservatet, men det är inte heller långt till Skallskog som är aktiv än idag. Strax utanför det sydöstra hörnet har det påträffats en kolningsanläggning.

Friluftsliv

Området är en liten pärla att besöka, men är knappast av något stort intresse för friluftslivet. Det finns inga anlagda eller planerade stigar.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar
- köra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark
Utan Länsstyrelsens tillstånd:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.


 Fakta om Blåberget

Bildades: 2009
Storlek: 12 ha
Kommun: Leksand
Läge: Området ligger ca 15 km väster om Leksands tätort.
Länk till hitta.se
Service: Inga anordningar finns i reservatet.

 Viktig information om våra kartor

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system. Här ser du vilka system som är kompatibla. Se ”System Requirements”.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges länskarta eller länkarna till Hitta.se som finns i faktarutan ovan.

Karta

Get Microsoft Silverlight