Sätra Hasselskog

Den kalkrika sluttningen ned mot Siljan har en rik flora av örter, buskar och träd. I dag dominerar granen alltmer och syftet med att bilda ett naturreservat är att sköta området så dess unika naturvärden kan bevaras, utvecklas och restaureras.

Naturreservatet är ett cirka 30 hektar stort område som ligger sydväst om byn Sätra och söder om Plintsberg. I sluttningen ned mot Siljan är förhållandena ytterst goda, jorden är näringsrik och läget är gynnat klimatiskt.

 – En bybo har berättat för mig att vårtecknen alltid hittas tidigast här säger Jemt Anna Eriksson på Länsstyrelsen.

Markerna har tidigare brukats för slåtter och bete. Spår efter detta finns i form av gamla rösen och fägator. Spår som ska bevaras så att äldre tiders markanvändning kan förstås av nutidsmänniskan och framtidens människor.

Det är ovanligt att hassel förekommer på den här breddgraden men här växer den rikligt. På sina ställen växer ”jättebuketter” av hassel, hasselrunnor. På andra ställen skjuter unga skott upp.

Målet är att genom kontinuerliga skötselinsatser gynna och utveckla de krävande arter som finns representerade i reservatet. Bland annat finns här en av få kända platser med den mycket ovanliga skalbaggen rönnpraktbagge. Den syns monterad på en av bilderna ovan. Det exemplaret är dock inte insamlat i detta reservat eftersom det inte är tillåtet.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada mark, skada växande eller döda träd.
- insamla mossor, lavar, vedsvampar och insekter
- framföra motordrivet fordon i terrängen förutom på markerad skoterled under vintertid.


 Fakta om Sätra Hasselskog

Bildades: 2006
Storlek: 29,2 ha
Kommun: Leksand
Läge: Reservatet ligger ca 7 km norr om Leksand.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Skylt: Titta på skylten här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan