Kliberg

Bergsbrant i solsken.
Kliberg är ett 3 hektar stort kommunalt reservat som bildades år 2000. Ändamålet med reservatet är att skapa goda förutsättningar för de fågelarter som föredrar bergbranter som naturtyp, samt att skydda ett relativt orört stycke skogsmark.

Klibergets östsida består av en större brant och flera mindre bergbranter och rasmarker. Längs brantens fot löper en sänka som bildats genom isälvs-erosion. I brantaste delen står enstaka aspar, björkar och torra granar. Uppe på berget har barrskogen delvis naturskogskaraktär med döende träd och lågor och den är klassad som nyckelbiotop av skogsvårdsstyrelsen. Både den naturskogsartade skogen och bergsbranten är biotoper som är ovanliga i dagens skogar. Att skydda dessa gynnar hotade och sällsynta arter.

Skogen i den branta sluttningen och själva branten har fått stå orörd, förmodligen pga den besvärliga terrängen. Övriga delar av reservatet har antagligen varit relativt påverkade av människor och djur eftersom tre olika fäbodställen finns i närheten. Idag nyttjas marken runt omkring främst för skogsbruk och jakt.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada mark och vegetation,
- störa djurlivet,
- göra upp eld,
- köra motordrivet fordon.


 Fakta om Kliberg

Bildades: 2008 (av Leksands kn)
Storlek: 3 ha
Kommun: Leksand
Läge: Cirka 10 km väster om Leksands Noret, en km söder om Råbäcks fäbodar och två km nordväst om Yxbodarna.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Ingår i foldern "Naturreservat i nordöstra Dalarna". Beställ foldern här
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan