Örjasänget

Inklämt i sänkan mellan Hålbergsåsarna och Höglindan ligger Örjasängets naturreservat. Vandra genom området på den gamla fäbodstigen, ta bron över den fina lilla Långsundbäcken och ta en paus i kolarkojan!

Där finns Kolbäcksåns nordligaste källflöden vid Lilla och Stora Bortbergstjärn samt den gamla fäbodstigen, som leder ända från Källbäcken vid Västerdalälven till Risåsarna och Höglindan. Det är gammelskogen som är viktigast i reservatet men tillsammans med de fina bäckarna och myrarna bildas ett intressant stycke dalanatur som är ovanligt opåverkad.

Om man söker sig in i reservatet på den gamla fäbodstigen från skogsbilvägen längs östra sidan, passerar man strax en stor tall. Lägg märke till de stora klösmärkena från en björn som finns en bit upp på stammen. Går man vidare passerar man tvärs över flera smala men artrika sumpskogsstråk. Sedan tar blockiga tallbackar vid. Man måste över Långsundbäcken, vidare förbi Friluftsfrämjandets kolarkoja och sedan går man fram mot själva Örjasänget - de gamla slåttermyrarna. De börjar där tre bäckar flödar samman och sträcker sig sedan söderut längs Långsundbäcken. Stigen fortsätter över bäcken från Stora Bortbergstjärn upp genom en tallskog för att försvinna ur reservatet i höjd med Lilla Bortbergstjärn.

Detta stora sammanhängande område med gammal skog, fina sumpskogar i flera stråk i kombination med myrar, tjärnar och bäckar utgör grunden för höga naturvärden. Skogen i reservatet domineras av tall, men det finns också mycket gran och en del lövträd. Björk, gråal, klibbal, rönn och sälg förekommer här och var medan aspen är mycket fåtalig. Ett litet lövskogsbestånd finns väster om Lilla Bortbergstjärn.

Reservatet innehåller mycket fina fågelbiotoper främst för tjäder men också för tretåig hackspett. Namnet Fågelliksmyran längst i nordöst syftar säkert på orrlekarna på myren. Bland kryptogamer kan nämnas ovanligare arter som liten spiklav, vitmosslav, kantvitmossa, dropptaggsvamp, vedticka och rödgul trumpetsvamp.

Kultur och friluftsliv

Tyvärr har inga uppgifter framkommit som visar omfattningen av den gamla myrslåttern men den borde ha varit mest intensiv på de rikare myrarna längs Långsundbäcken. Den gamla fäbodstigen är en stor tillgång för reservatet och den ingår i ett stort unikt system av gamla fäbodstigar. Friluftsfrämjandets öppna kolarkoja fungerar bra som rastkoja längs stigen.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada växande eller döda träd, vindfällen, stubbar eller lågor
- framföra motordrivet fordon

 


 Fakta om Örjasänget

Bildades: 2006
Storlek: 173 ha
Kommun: Gagnef
Läge: Reservat ligger en mil söder om Dala-Floda.
Länk till hitta.se
Service: Stig och rastkoja finns.
Skylt: Titta på skylten här

 Viktig information om våra kartor

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system. Här ser du vilka system som är kompatibla. Se ”System Requirements”.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges länskarta eller länkarna till Hitta.se som finns i faktarutan ovan.

Karta

Get Microsoft Silverlight