Ändlösberg

I reservatet växer både gran- och tallskog, här finns också enstaka grova björkar, sälgar och rönnar.  Mycket död ved ligger på marken; det gynnar hotade vedsvamparter. Här växer även granlav, skägglav och violettgrå tagellav frodigt. Tjäder är vanlig i området liksom pärluggla och sparvuggla.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar. Det är också förbjudet att plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar,
- fånga eller insamla djur,
- framföra fordon i terrängen som ex cykel, terrängtraktor och dylikt.
- plantera främmande djur- eller växtart,
- klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig, närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- tälta,
- medföra lös hund.


 Fakta om Ändlösberget

Bildades: 1998 (av Gagnefs kn)
Storlek: 34 ha
Kommun: Gagnef
Läge: 1 km nordost om Väckar-bodarna, 8 km söder om Djurås.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här
Läs mer: http://naturigagnef.se/