Tansvägga

Reservatet ligger på och öster om berget Tansväggen. Branten har sedan länge utnyttjats som utsiktspunkt, från framförallt den högsta punkten som kallas predikstolen.

Foto ovan av Holger.Ellgaard - Eget arbete, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10575833

Från Predikstolen är utsikten vidunderlig! Man ser milsvida österut och söderut där Ludvika kommun tar vid mitt i branten. På den sidan finns också vandringsleder, men området är där inte skyddat som reservat.

Tansvägga är lätt tillgänglig från den skogsbilväg som når Brynbergets boställe i väster på Ludvikasidan av kommungränsen. Från skogsbilvägen finns en stig fram till predikstolen. En vandringsled går från predikstolen till Bastbergets fäbod. Här finns klätterleder, en slogbod och en eldplats.

Vill man läsa mer om klättringen på berget, kan man hitta det här:
http://www.sverigeforaren.se/listing/predikstolen-dalarna/
Tänk också på att vara försiktig när du står uppe vid branten. Respektera klättrarna genom att inte kasta ner sten, vedträn eller skräp nedför branten. Det är inte bara tråkigt med en massa skräp nedanför branten utan även direkt farligt om man klättrar och det börjar singla ner saker ovanifrån!

Ovanpå berget växer det tallskog och nedanför blandskog med stort inslag av lövträd. Död ved gynnar vedsvamparna rosenticka och kötticka. Här lever också den tretåiga hackspetten, spillkråkan och lodjur.

​Foto ovan av Holger.Ellgaard - Eget arbete, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10575887

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar. Det är också förbjudet att plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar,
- fånga eller insamla djur,
- framföra fordon i terrängen som exempel cykel, terrängtraktor och dylikt,
- plantera främmande djur- eller växtart,
- klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- göra upp eld på annat än anvisad plats,
- tälta,
- medföra lös hund,
- klättra på bergsbrant under annan tid än 1/7 - 28/2 och på annan plats än bifogad klätterförare.

​Foto ovan av Holger.Ellgaard - Eget arbete, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10575862


 Fakta om Tansvägga

Bildades: 1998 (av Gagnefs kn)
Storlek: 93 ha
Kommun: Gagnef
Läge: 15 km söder om Mockfjärd.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här
Läs mer: http://naturigagnef.se/