Prästbuan

Prästbuan är en gammal fäbod med värdefull kulturhistoria. Men här finns även höga värden för den biologiska mångfalden och friluftslivet.

Området består av myrmark, tall- och granskog, med en hel del inslag av lövträd. Fåglar, insekter och hotade arter av vedsvamp och lavar gynnas av döda och gamla träd. I området finns t.ex. tjäder. Flera strövstigar, vandringsleder och skidspår finns i området. Området gränsar till reservatet Gyllbergen som ligger i Ludvika och Borlänge kommuner.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar. Det är också förbjudet att plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar,
- fånga eller insamla djur,
- framföra fordon i terrängen om detta inte är snöskoter och framförs på snötäckt mark längs skoterled,
- plantera främmande djur- eller växtart,
- klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- göra upp eld annat än på anvisad plats,
- medföra lös hund.
- tälta.


 Fakta om Prästbuan

Bildades: 1998 (av Gagnefs kn)
Storlek: 120 ha
Kommun: Gagnef
Läge: 12 km sydöst om Mockfjärds samhälle, 4 km öster om Södra Tansbodarna.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Vandrings- och skidleder går genom området.
Läs mer under Gyllbergens naturreservat där även foldrar och skyltar finns.
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här (under Borlänge - Gyllbergen)
Läs mer: http://naturigagnef.se/