Lortån

Genom naturreservatet Lortån går en fin naturstig med information om natur och kultur.
Många bävergnagda träd ligger utefter Lortån. Kanske får du syn på den som orsakat denna "naturliga" avverkning?

Området består av ån Lortån, som rinner mellan Bästen och Gäsan, samt den omgivande granskogen. I Lortån finns förutom bäver även flodpärlmussla och bäcköring. I gälarna hos bäcköringen lever flodpärlmusslans larver.

Nordsluttningen ner mot ån medför att klimatet i skogen blir fuktigt vilket gynnar vedsvampar och lavar. I granskogen finns därför värdefulla arter av vedsvampar. Hela området är rikt på död ved.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar,
- fånga eller insamla djur,
- framföra fordon som ex. cykel, terrängtraktor o.d.,
- plantera för trakten främmande djur- eller växtart,
- klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- göra upp eld,
- tälta,
- medföra lös hund.

 


 Fakta om Lortån

Bildades: 1998 (av Gagnefs kn)
Storlek: 49 ha
Kommun: Gagnef
Läge: 9 km söder om Djurmo klack längs Bästenvägen.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Beslutsunderlag:

Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här
Läs mer: http://naturigagnef.se/