NaturreservatNatura 2000

Karls Knös 

Reservatet ligger mellan Björkaberget och Byberget på en
liten höjd som heter Karls Knös. Området är lätt tillgängligt från den skogsbilväg som når området från öster.

Tretåig hackspett har hackat spår här

Skogen i reservatet består av skog som varierar från rik granskog till hällmarkstallskog. I området finns ett stort antal tjäderbetade tallar. Även orre och järpe finns. Spår efter födosök från tretåig hackspett finns i området. I den bördiga granskogen är förekomsten av hänglavar stor. Det finns spår efter bränder här och var.

Svartvit teckning på stam med hackmärken och en teckning på en tretåig hacksptett

 

Kulturhistoriska förhållanden

Karls Knös har fått sitt namn från den lilla höjden mellan Byberget och Björkaberget bergsbranten. Spår efter kolning finns i området.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar,
- fånga eller insamla djur,
- framföra fordon i terrängen som ex cykel, terrängtraktor och dylikt på annan plats än skogsbilväg och vändplan,
- plantera främmande djur- eller växtart,
- klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig, närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- göra upp eld,
- tälta,
- medföra lös hund.

Fakta om Karls Knös

Bildades: 1998 (av Gagnefs kn)
Storlek: 57 ha
Kommun: Gagnef
Läge: Reservatet ligger 7 km öster om Mockfjärd och 2,5 km söder om Björka by.
Länk till hitta.se
Service: Inga speciella anordningar finns.

Karta

Get Microsoft Silverlight