Bröttjärnaån

Bröttjärnaån skulle kunna beskrivas som en miniatyrdjungel med svenska mått. Här ligger död ved huller om buller och många olika växt- och djurarter trivs här. Håll er till stigen, särskilt vid blött väder, då det annars kan vara svårt att ta sig fram. Tänk på att hålla hunden kopplad för att inte störa eventuellt bobyggande bävrar!

 Svartvit tuschteckning på en bäver
Bäver som just gnagt av en björk. Illustration: Maria Jons

Naturförhållanden

Reservatet ligger i och omkring en bäckravin som omger själva Bröttjärnaån. Ravinen har skurit sig ner genom älvsedimenten till moränen. I området finns mest björk och gråal. Skogen är tät med en stor variation på åldern. Den är mer luckig på botten av ravinen. Död ved finns i riklig mängd både stående och som lågor. Det gynnar hotade vedsvampar, lavar och insekter, även barktickan på asp. Här kan man stöta på bäver, som finns längs delar av ån.

Kulturhistoriska förhållanden

Bröttjärnaån har haft en kvarn vid mynningen till Dalälven, spår av intaget kan skönjas. I riksantikvarieämbetets fornlämningsregister anges att ån har varit ett hyttområde med spridd slaggförekomst i åns botten. I ravinens botten och niporna finns rester av gamla lador samt spår av inägor. I den västra slänten finns en gammal jordkällare.

Tillgänglighet

Bröttjärnaån är lätt tillgängligt från den åkerväg som når området söder om järnvägen. En strövstig anläggs genom området från Dalälven genom området fram till järnvägen. Informationstavla finns med karta över området och i reservatet förekommande strövstigar. Då marken i området är känslig för slitage bör är det lämpligt att besökare håller sig till strövstigen.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar.
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar,
- fånga eller insamla djur,
- framföra fordon som ex. cykel, terrängtraktor o.d,
- plantera främmande djur- eller växtart,
- klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,- göra upp eld,
- tälta,
- medföra lös hund.


 Fakta om Bröttjärnaån

Bildades: 1998 (av Gagnefs kn)
Storlek: 12 ha
Kommun: Gagnef
Läge: 2,5 km nordost om Mockfjärd, 1,5 km norr om Bröttjärna by.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga speciella anordningar finns.
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här
Läs mer: http://naturigagnef.se/