Backmon

Området som till större delen består av olikåldrig lövskog är beläget på sluttningen ner mot Dalälven strax sydost om Djurås by.

Området ligger delvis i en sänka i sedimentplatån mellan Iftängsjön och Djurmosjön. Sänkan påminner om en ravin och är fuktig i botten med rikligt av grova aspar och död lövved. Nedanför sänkan sjunker marken ner mot Dalälven där en platå har bildats. På platån finns ett område med grov gråal.

Backmon är gammal inägomark som tidigare har varit uppodlad. Inom området finns det ett par små inägor kvar. Närmast älven finns det en gammal ängslada. Området är ett omtyckt strövområde för befolkningen i Djurmo och Djurås. Vandringsleden mellan Djurmo och Djurås går längs den norra reservatsgränsen. Det finns slogbodar vid reservatets östra och västra gränser.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada mark
- skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar,
- gräva upp eller plocka blommor, mossor, vedsvampar eller lavar,
- fånga eller insamla djur,
- köra fordon i terrängen
- plantera främmande djur- eller växtart
- ha med lös hund.


 Fakta om Backmon

Bildades: 2002 (av Gagnefs kn)
Storlek: 15 ha
Kommun: Gagnef
Läge: 3 km söder om Djurås, alldeles intill Dalälven.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Beslutsunderlag:

Beslut och skötselplan
Läs mer: http://naturigagnef.se/