Frostbrunnsdalen

Stig i en vårgrön lövskog med mest björkar.
Frostbrunnsdalen är en brant och djup ravinbildning som har en lummig växlighet. Det är ett mycket omtyckt besöksmål, främst om våren. Då prunkar växtligheten och fågellivet sjuder.

Geologiskt intressant

Dalen når ett djup på cirka 20 meter. Den har bildats genom erosion som har underlättats av det höga grundvattnet. Det har blöt upp jorden och gjort den lätteroderad. Jorden består av mycket finkorniga jordarter som heter finmo och mjäla. I dalens botten rinner det framträngande källvattnet upp i kraftiga flöden och mynnar så småningom i Tunaån.

Vattendrag som speglar den frodiga skogen intill 

Foto: Uno Skog.

Rikt växt- och djurliv

Frostbrunnsdalen är känd för sitt rika växt- och djurliv. Här växer mestadels en ren lövskog av gråal, björk, asp och hägg. Lövskogen har en frodig växtlighet på marken med bl.a. örter som älgört, kärrtistel, strätta och brudborste. Den lummiga grönskan drar till sig många fåglar, tex rosenfink, härmsångare, törnsångare och näktergal. Fyra exklusiva fjärilsarter har påträffats här; nätåldrig parkmätare, springkornsfältmätare, gulryggig fältmätare och rotstreckad älvmätare.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:
- medföra ej kopplad hund,
- framföra motordrivet fordon eller cykel,
- beträda området utom på markerade stigar under tiden 15 april - 30 juni, med undantag av på kartan särskilt angivna platser,
- tälta eller uppställa husvagn,
- rida,
- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, att skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp örter, gräs och mossor.


 Fakta om Frostbrunnsdalen

Bildades: 1978 (av staten), nytt beslut 2014 (av Borlänge kn)
Storlek: 31 ha
Kommun: Borlänge
Förvaltare: Borlänge kommun
Läge: Väster om Stora Tuna kyrka, ca 5 km sydväst om Borlänge.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder:
Beställ folder här
Ladda hem foldern här
Området ingår också i foldern "Naturreservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan