Städjan-Nipfjället

Barn vandrar i gassande solsken på grusstig upp på fjället. I bakgrunden syns ett städformat berg.
Detta är ett av Dalarnas mest lättillgängliga fjäll. På bilden syns vägen från Idre som leder upp i dalen mellan de stora topparna Städjan - i horisonten - och Nipfjället som barnen är på väg upp på. Här ifrån är det lätt att ta sig vidare ut i vildmarken.

Tillsammans med intilliggande skyddade områden - Rogen i Jämtland och Femundmarka i Norge - bildas Gränslandet, ett stort område med höga naturvärden som även har stor betydelse för friluftslivet.

Städjan-Nipfjällets naturreservat består av ett fjällmassiv med bl.a. topparna Molnet, Städjan och Fjätervålen. Längst i norr ligger Klutsjövålen. Mellan Klutsjövålen och de övriga fjällen finns ett vidsträckt vildmarksområde med mycket skogar, myrar och sjöar.

Berggrunden i området utgörs av kvartsit. Bland de geomorfologiska formerna finns flera av stort intresse. Slukåsarna på Fjätervåla är länets största och har beskrivits i olika vetenskapliga sammanhang. Mellan Fjätervåla och Städjan finns ett vackert område med Rogenmorän.

Vegetationen domineras på fjällen av ris- och lavhedar. Även nedom fjällen är den typen vanligast. På Städjans västsluttning finns en frodig granskog som bitvis är urskog. Norr om fjällmassivet och Stora Harundsjön finns områden med urskog i form av glesa tallskogar där inga spår av avverkningar finns.

De två större sjöarna Burusjön och Stora Harundsjön är omtyckta fiskevatten för ädelfisk. I området finns flera vägar, bl.a. en upp på fjällhedarna söder om Nipfjället. Den är flitigt utnyttjad av besökare. I reservatet finns flera leder och raststugor.

Foto: Ovan: Maria Jons, bildspelet: Stefan Hamréus, Länsstyrelsen Dalarna.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- skada mark eller på geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda träd och buskar, vindfällen inräknade, eller att gräva upp växter eller borttaga mossor och lav,
- köra i terräng med motordrivet fordon med undantag för terrängskoter på snötäckt mark på därtill avsedda leder (skoterled). Ägare eller nyttjare av fritidshus eller fäbod belägna inom naturreservatet får från närmaste väg eller skoterled framföra terrängskoter på snötäckt mark till och från fritidshuset eller fäboden. Färdvägen skall väljas på ett sådant sätt att skador på naturen undviks. Körning får ske i samband med polis-, tull- och räddningsverksamhet. För länets fjällräddningspatruller gäller särskilda föreskrifter som framgår av reservatets skötselplan.
- använda isborr som drivs av förbränningsmotor,
- parkera fordon eller uppställa husvagn annat än på härför anvisad plats,
- landa med, och på sjöar framföra, luftfartyg. Undantag gäller vid polis-, tull- och räddningstjänst, i samband med tillsyn och skötsel av naturreservatet samt i direkt samband med renskötsel,
inom angivet område på bifogad karta, tälta och elda annat än på anvisad plats,
- vid uppgörande av eld använda annat än nedfallna grenar eller till reservat medfört eget bränsle eller för ändamålet på platsen upplagt bränsle. 


 Fakta om Städjan-Nipfjället