Städjan-Nipfjället

Barn vandrar i gassande solsken på grusstig upp på fjället. I bakgrunden syns ett städformat berg.
Detta är ett av Dalarnas mest lättillgängliga fjäll. På bilden syns vägen från Idre som leder upp i dalen mellan de stora topparna Städjan - i horisonten - och Nipfjället som barnen är på väg upp på. Här ifrån är det lätt att ta sig vidare ut i vildmarken.

Tillsammans med intilliggande skyddade områden - Rogen i Jämtland och Femundmarka i Norge - bildas Gränslandet, ett stort område med höga natur- och friluftslivsvärden.

Pampiga Städjan - och mycket mer

Städjan-Nipfjällets naturreservat består av ett stort fjällmassiv
med topparna Städjan, Nipfjället och Fjätervålen i söder.
I norr ligger toppen Klutsjövålen och runt denna
ett vidsträckt vildmarksområde med mycket skogar, myrar och sjöar.
Städjan reser sig pampigt upp över det omgivande landskapet.
Toppen når 1131 meter över havet.
Från söder ser det ut som en kägelformad vulkan,
men från andra håll framträder den välkända siluetten som ett städ
– vilket gett fjället dess namn.

Lätt att ta sig ut för att vandra eller fiska

Många vägar, markerade leder och stigar gör detta område
till ett välbesökt naturreservat som det är lätt att komma ut i.
Parkeringarna uppe på fjällheden söder om Nipfjället,
är bra utgångspunkter för både sommar- och vinterturer.
Härifrån kan du göra en dagstur till Städjans topp,
eller bara ta en kort promenad upp till Lillnipen.

Vägen mellan sommar- och vinterparkeringen kallas för Trollvägen.
Om man stannar bilen på skyltad plats, frikopplar
och släpper på bromsen, så börjar bilen rulla uppför!
En märklig upplevelse och en av Sveriges mest berömda synvillor.

De två större sjöarna Burusjön och Stora Harundsjön
är omtyckta fiskevatten för ädelfisk.

Åsar och ryggar visar hur isen har rört sig

På dessa fjällsluttningar finns flera märkliga formationer
Det är geologiska landformer som har visat sig viktiga,
för att förstå hur inlandsisen rörde sig.
Slukåsarna på Fjätervåla är Dalarnas största
och har beskrivits i olika vetenskapliga sammanhang.
Dessa sandiga åsar ringlar likt mullvadsgångar nerför fjällsluttningen.
Mellan Fjätervåla och Städjan finns ett område med Rogenmoräner,
grusryggar som är avsatta vinkelrätt mot inlandsisens rörelseriktning.

Växt och djur

Vegetationen domineras på fjällen av ris- och lavhedar.
På Städjans västsluttning finns en frodig ur-granskog.
Runt Stora Harundsjön finns områden med urskog
- glesa tallskogar där inga spår av avverkningar finns.
Gammelskogen är hem åt en rad ovanliga djur och växter.
En av dem är den gulgröna varglaven.
Laven syns tydligt på gamla stubbar och torrakor av tall.
På de vidsträckta myrmarkerna i norr,
kan man plocka hjortron och få en glimt av det rika fågellivet.

Foton ovan: Maria Jons, bildspelet: Stefan Hamréus, Länsstyrelsen Dalarna.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- skada mark eller på geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda träd och buskar, vindfällen inräknade, eller att gräva upp växter eller borttaga mossor och lav,
- köra i terräng med motordrivet fordon med undantag för terrängskoter på snötäckt mark på därtill avsedda leder (skoterled). Ägare eller nyttjare av fritidshus eller fäbod belägna inom naturreservatet får från närmaste väg eller skoterled framföra terrängskoter på snötäckt mark till och från fritidshuset eller fäboden. Färdvägen skall väljas på ett sådant sätt att skador på naturen undviks. Körning får ske i samband med polis-, tull- och räddningsverksamhet. För länets fjällräddningspatruller gäller särskilda föreskrifter som framgår av reservatets skötselplan.
- använda isborr som drivs av förbränningsmotor,
- parkera fordon eller uppställa husvagn annat än på härför anvisad plats,
- landa med, och på sjöar framföra, luftfartyg. Undantag gäller vid polis-, tull- och räddningstjänst, i samband med tillsyn och skötsel av naturreservatet samt i direkt samband med renskötsel,
inom angivet område på bifogad karta, tälta och elda annat än på anvisad plats,
- vid uppgörande av eld använda annat än nedfallna grenar eller till reservat medfört eget bränsle eller för ändamålet på platsen upplagt bränsle. 


 Fakta om Städjan-Nipfjället