Naturminne

Enskilda föremål såsom flyttblock, jättegrytor eller gamla och storvuxna träd kan vara naturminnen. Mycket små områden med intressanta naturföreteelser kan också utgöra naturminnen.

Länsstyrelsen beslutar om något ska skyddas som naturminne. Skyddsformen infördes 1909, och flertalet befintliga naturminnen skapades före naturvårdslagens tillkomst 1964. År 2003 fanns sammanlagt 1 433 naturminnen i Sverige.

Läs om Dalarnas naturminnen här (pdf 6,5 mb)

Stort träd i vägkorsning

I Dalarna finns ungefär 150 stycken naturminnen. Det är mest träd (runt 100 stycken), men flyttblock är också vanligt förekommande. Eftersom skyddsformen infördes före naturvårdslagens tillkomst, finns det naturreservat som till en början skyddades som naturminnen. Detta gäller länets första skyddade naturreservat, Lindön i Borlänge. I beslut den 6 oktober 1917 fridlystes Lindön som naturminnesmärke. Med stöd av övergångsbestämmelserna till naturvårdslagen har Lindön numera benämnts naturreservat.

Barn leker i ett stort träd på vintern

Inventering 2005 av länets naturminnen

Under sommaren 2005 inventerades länets naturminnen av Charlie Ekenberg. Inventeringen syftade till att ge en klarare bild över naturminnenas läge och tillstånd. Då framkom ju också att ett antal naturminnen inte längre fanns kvar, som till exempel gamla träd som dött eller trillat omkull. I en del sådana fall upphävdes då naturminnet. Vid undersökningen tittades det också på hur stor skötselbehovet var och vilka åtgärder som krävs för att säkra länets naturminnen.  

Sök dispens från föreskrifterna

Liksom för naturreservat finns för alla naturminnen individuella föreskrifter. Länsstyrelsen eller kommunen kan medge dispens från föreskrifterna om det finns särskilda skäl.
Läs mer om detta i länk till höger.