Bevarandeplaner

På denna sida finns de färdiga bevarandeplaner som fastställts av Länsstyrelsen. Under 2016 gjordes en revidering av bevarandeplanerna och de nya planerna har nu lagts ut här.

Vad är en bevarandeplan?

Enligt 17§ förordningen om områdesskydd (2001:449) ska det för varje Natura 2000-område upprättas en beskrivning av bevarandesyftet samt de livsmiljöer och arter för vilka en gynnsam bevarandestatus skall upprätthållas eller återställas. Dessa beskrivningar kallas bevarandeplaner.

Vad används planen till?

Bevarandeplanerna ska främst användas vid tillståndsprövningar och utgör alltså inte skötselplaner för områdena. Bevarandeplanen ska också vara till hjälp för markägare när de gör en bedömning om de behöver söka tillstånd för att utföra en åtgärd. Bevarandeplanerna ska vara ett arbetsdokument som kan uppdateras då mer kunskap om de utpekade arterna och naturtyperna dyker upp.

Revidering av bevarandeplaner

Länsstyrelsen har haft ett uppdrag sedan 2014, att senast i december 2016 uppdatera befintliga bevarandeplaner med ny kunskap. Detta är nu klart och samtliga uppdaterade planer finns att läsa här nedan. Läs mer i beslutet från 2016 här till höger.

Även i framtiden kommer möjlighet till uppdatering av bevarandeplanerna att finnas då ny kunskap tillkommer.

Läs även anvisningarna till bevarandeplanerna - se länk till höger.

Områden med bevarandeplaner presenteras här

Planerna ligger kommunvis och under kommunerna i alfabetisk ordning. Numret efter är Natura 2000-numreringen.

OBS! Fr o m 2015 ingår en del bevarandeplaner i beslutet över reservatet. Dessa finns då att hitta i skötselplanen och ersätter då de gamla bevarandeplanerna. Det framgår i listan nedan, vilka dessa är.