Ängs- och betesmarksrestaurering i Natura 2000-områden

LIFE Foder och Fägring - ett naturvårdsprojekt som restaurerat 95 hektar slåtterängar, naturbetesmarker och våtslåttermarker i 21 av Dalarnas Natura 2000-områden. Projektet avslutades 2014.
Flygbild med sjö till vänster i bild och de betade strandängarna mellan sjön och vägen till höger.

Variationen av restaurerade områden är stor och sträcker sig ifrån fäbodvallar i fjällen över Siljansbygdens rikkärr till prunkande ängsmarker vid Dan Anderssons Skattlösberg. Projektet var ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Jämtlands län, Gävleborgs län, Värmlands län och Dalarnas län. Totalt i projektet restaurerades 62 områden på sammanlagt runt 400 ha.

Förr vanliga - nu hotade!

Dessa naturliga fodermarker, som förr var grunden till vårt jordbruk och därmed mycket vanliga, har nu blivit så pass sällsynta att många arter som är beroende av dessa marker är hotade. Slåtterängar och naturbetesmarker är också betydelsefulla som en del av vårt kulturarv.

Praktiska åtgärder - fortbildning - information

Under projektet genomfördes en stor mängd åtgärder har för att bevara och stärka naturvärdena i de olika områdena.

En maskin och en man som sätter ned stolpar vid en beteshage 

En viktig del av projektet var också kunskapsspridning genom att arrangera fortbildning samt att ta fram informationsbroschyrer och iordningställa en del områden för besökare. Nya skyltar finns i Lindänget, Böle-Fallsbjörken, Gamla Finntorpet och Frösaråsen.

Skylt intill ett stängsel vid en beteshage.
Foldrar för Dalarna som tagits fram i projektet hittar du här intill. 

Egen webbplats

Projektet är avslutat men resultat från de samarbetande länen finns på projektets egen webbplats - se länk till höger!

Exempel på åtgärder som har genomförts

Jutjärn i Rättvik: I området har åtgärderna huggning och röjning samt bränning genomförts.

Bild på äng med stora tallar och små granar emellan.
Före huggning och röjning av inväxande gran och tall. 2010-06-04

Bild på en helt öppen äng, tallskog i bakgrunden
Efter röjning, huggning samt bränning av markskiktet. Döda enbuskar efter bränningen har senare tagits bort. 2014-06-11

Närbild på den gulbruna orkidéen guckusko

Vilka områden berörs i Dalarna?

I nedanstående områden har restaureringsåtgärder genomförts. Nu pågår det fortsatta arbetet med att sköta de restaurerade områdena.  

Bevarandeplaner
(Nummer inom parentes) = Natura 2000-nummer.
Läs mer om områdena i respektive bevarandeplaner här! 

Naturreservat
Till de områden som dessutom är naturreservat leder en länk till sidan som informerar om området. (NR) 

Tures äng (SE0620141)
Hässlen (SE0620154) NR
Lilla Älvgången (SE0620240) NR
Böle Fallsbjörken (SE0620109) SG
Aspfallet (SE0620135)
Frösaråsen (SE0620303)
Gamla Finntorpet (SE0620142) F&F
Holmtjärn (SE0620262)
Hån (SE0620260) NR 
Markusfallet (SE0620124)
Skattlösbergs by (SE0620133) NR
Alderängarna (SE0620069) NR
Norrviken (SE0620288)
Lindänget (SE0620250) F&F
Jutjärn (SE0620273) SG
Lönnmarken (SE0620086) NR 
Moränget (SE0620083) NR 
Storsveden (SE0620314) NR 
Nedra Oppsveten (SE0620148) NR 
Lekåsen (SE0620009)
Ulvsätern (SE0620001)
Västra Fjätvallen/dalen (SE0620001)

 Informationsmaterial

Foder & fägring Restaurering av minnesrika marker
Om uppstarten av projektet

Foder & fägring Mångfald, människor och maskiner
Om resultatet av projektet

Beställ foldrarna om projektet här

Finnmarker i sydvästra Dalarna
Folder på svenska.
Engelsk översättning utan bilder

Böle-Fallsbjörken
Folder på svenska

Nedra Oppsveten
Folder på svenska

Skattlösberg
Folder på svenska
Folder på engelska
Folder på tyska

Beställ foldrarna om områdena här