Skötsel av skyddad natur

Skötseln av länets skyddade natur sköts av förvaltningsfunktionen på Naturvårdsenheten. Vissa undantag finns där kommunen ansvarar.
En eka ligger i strandkanten på en sjö. I bakgrunden syns en grottöppning i bergsbranten mitt emot.

I skötseln ingår bland annat gränsmarkering av nya reservat, uppsättning av skyltar, vindskydd och annat som gör det trevligare och lättare för alla att besöka området.  

Det kan även handla om bränning av skogsreservat, slåtter av ängar och restaurering av våtmarker.

Skötsel i skyddad natur

Skötsel av orkidélokaler

Vi röjer på olika platser för att gynna orkidéer och andra arter i kalkpåverkade våtmarker (rikkärr). Ibland har mindre fräsningar genomförts för att minska vitmossan. De restaurerade områdena kommer sedan skötas genom slåtter.
Exempel på område: Naturreservatet Moränget

Betesmarker

En del huggningar genomförs för att få mer öppen betesmark. Främst är det gran och björk som tas bort.  Vissa av dessa åtgärder bekostas av projektet Foder & fägring. Under de senaste fem åren har flera ängar och betesmarker restaurerats inom projektet. Ny information har också tagits fram, bland annat en folder om Finnmarker i sydvästra Dalarna och informationsskylt och folder till Natura 2000-området Böle-Fallsbjörken. Ett annat exempel på område där liknande skötsel genomförts är naturreservatet Hån.

Här kan du se vilka områden som berörts.
Läs mer om projektet på www.foderochfagring.se

Skötsel av våtmarker

Avverkning på känsliga markerna sker med maskiner som har stora band för att undvika körskador. Senare ska de avverkade områdena fräsas så att marken kan slåttras. Dessa åtgärder har genomförts bland annat på Alderängarna och vid Lilla Älvgången.

Slåtter på flera platser

De flesta av våra ängar slåttras under juli-augusti. Det är många engagerade på plats, när man ska slå av gräset med lie eller slåtterbalk och sedan ta hand om det.

Exempel på områden som slåttrats: Lönnmarken, Rättvik, Skattlösberg, Ludvika, Siljansnäs, Leksand.

Naturvårdsbränningar

Vi genomför naturvårdsbränningar i naturskogsartade områden. Detta görs för att gynna de arter och miljöer som är beroende av brand.
Läs mer på Life Taiga

 

Välkommen ut i våra reservat!

 

 Förvaltningens kommunansvar

Älvdalen och Sälenfjällen
John Halvarsson
john.halvarsson@lansstyrelsen.se

Malung
Anki Alfredéen
anki.alfredeen@lansstyrelsen.se 

Leksand, Rättvik
Tobias Ekendahl
tobias.ekendahl@lansstyrelsen.se

Mora, Orsa
Henny Sahlin henny.sahlin@lansstyrelsen.se

Falun, Borlänge, Gagnef, Säter, Ludvika, Hedemora, Smedjebacken, Avesta
(Dock ej Säterdalen, Bispbergs klack, Hovran, Kloster, Hån och Skattlösberg) 
Anders Heurlin anders.heurlin@lansstyrelsen.se

Säterdalen och Bispbergs klack
Andreas Gällerspång andreas.gallerspang@lansstyrelsen.se 

Hovran, Kloster, Hån och Skattlösberg 
Jens Montelius Risberg
jens.montelius.risberg@lansstyrelsen.se

Styggforsen
Leif Helldal
leif.helldal@lansstyrelsen.se

 Är du entreprenör och vill jobba åt oss?

En del arbetsuppgifter i våra reservat lägger vi ut på entreprenad. Det kan handla om gränsmarkeringar, röjningar eller skötsel av leder och rastplatser.

Kontakta oss om du vill jobba åt oss!

Aktuella upphandlingar finns ibland även tillgängliga här