Länsstyrelsens arbete med skydd och skötsel av natur

Länsstyrelsens naturvårdsenhet arbetar med att skydda värdefulla delar av dalanaturen. Arbetet innebär såväl bevarande av naturmiljöer som vård genom olika typer av skötsel.
En blågrå metallskylt på tallstam

Skydd av värdefull natur

Ett sätt att arbeta med naturvård är att skydda områden från olika ingrepp. Anledningen till att ett skydd bildas är oftast att gynna ett rikt biologiskt liv. Så många växter och djur som möjligt ska få sina krav på miljön tillgodosedda. Man vill även tillgodose behov av upplevelserik natur och däri möjligheter till rekreation och friluftsliv.
Läs mer om strategier för skogsskydd, hur det går till att bilda naturreservat samt lokala naturvårdsprojekt med mera här

Skötsel av värdefull natur

Naturreservaten och nationalparkerna förvaltas av Länsstyrelsen. Det innebär markering av reservat, uppsättning av informationsskyltar men även sådant som naturvårdsbränningar. 
Läs mer om skötseln av vår skyddade natur här

I Dalafjällen finns skyddad natur i form av nationalparker, naturreservat och Natura 2000 områden. Dessa sköts inte bara för att värna om naturvärden utan för att gynna friluftslivet.
Mer om dalafjällen och om leder, stuguthyrning och fiske kan man läsa under Friluftsliv

Tillstånd & dispenser i skyddad natur

I skyddad natur finns föreskrifter som reglerar vad som är tillåtet i områdena. Föreskrifter för naturreservaten i Dalarna finns under respektive område i listan över reservaten. För att söka tillstånd eller dispens ställer man frågan till Länsstyrelsen eller sin kommun.
Läs mer om tillstånd, dispenser och samråd i skyddad natur här

Hotade arter

Förutom att skydda och sköta områden med värdefull natur, utförs ett arbete där man riktar in sig på hotade växter och djur. Cirka 5 % av Sveriges växt- och djurarter är utrotningshotade. Länsstyrelserna arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket med att ta fram åtgärdsprogram för hotade arter.
Läs mer om åtgärdsprogram för hotade arter här

 Content Editor

 

 Denna sida har en enkel adress:

www.lansstyrelsen.se/dalarna/
naturvard

 Naturvårdsenheten

Länsstyrelsens naturvårdsenhet arbetar bland annat med skydd och skötsel av värdefull natur.

Enhetschef är Björn Forsberg. Två av enhetens tre funktioner arbetar med skydd av natur:

 

Naturskydds-
funktionen.
Arbetar med skydd av natur.
Jemt Anna Eriksson är samordnare.

 

Förvaltnings-
funktionen.
Arbetar med skötsel av natur. 
Per Johansson är samordnare.

 

 Naturvärden i odlingslandskapet

Länsstyrelsen arbetar även med frågor som rör skötsel av ängar, betesmarker, småbiotoper och andra naturvärden i odlingslandskapet.

Läs mer om natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet.