Rovdjursförvaltning 

Riksdagen har beslutat att rovdjuren långsiktigt ska finnas kvar i den svenska faunan. Samexistensen mellan människa och rovdjur ska främjas. Genom en bred serie insatser ska konflikter mellan rovdjur och människa minimeras och skador förebyggas.

Minska konflikter och skapa bra relationer

Grundläggande för rovdjurspolitiken är att de fem stora rovdjursstammarna långsiktigt finns kvar i Sverige. Genom olika insatser ska skador förebyggas, så att konflikterna mellan människor och rovdjur blir små och kan hanteras.

  • ekonomiska bidrag ges vid behov till såväl förebyggande åtgärder som till att ersätta skador på tamdjur
  • länsstyrelserna inventerar för att följa rovdjurens utbredning och antal
  • information och kommunikation ökar kunskapen om rovdjuren och förbättrar dialogen
  • skyddsjakt kan användas för att kontrollera rovdjurstammarnas utveckling och för att ta bort besvärliga individer
  • forskning ökar vår kunskap om rovdjurens antal, utbredning och beteende

Ambitionen är att skapa en bra dialog mellan dem som bor i rovdjursområden, myndigheter och olika intresseorganisationer. Därför har länsstyrelserna bildat viltförvaltningsdelegationer med bred representation från politiker och olika intressegrupper.

Miniminivåer och etappmål

Riksdagen har satt upp minimimål för hur många rovdjur som ska finnas och deras utbredning. Målen uttrycks i antalet föryngringar per år, det vill säga antalet honor som föder ungar varje år. Det som räknas är antalet föryngringar som konstateras vid spårning av rovdjuren under vintern. Björnen sover på vintern och inventeras på andra sätt. 

Vi har jämförelsevis bra kunskap om antalet rovdjur och deras utbredningsområden. Miniminivåerna för björn, lodjur och kungsörn motsvarar det antal som bedömdes finnas år 2001. Det får finnas fler än minimiantalet, men då ska större hänsyn tas till andra intressen, främst tamdjursägare och renägare. En översyn av minimini- och etappnivåerna för de stora rovdjuren ska genomföras till 2012. 

Riksdagen angav inga miniminivåer för varg och järv, eftersom överlevnaden för dem inte är säkrad på lång sikt. Däremot angavs etappmål och när de målen nåtts ska utvecklingen utvärderas innan nya mål kan sättas.  

Regeringen beslöt i augusti att det tillfälliga taket för vargstammen på 210 vargar tillfälligt ska tas bort. Taket infördes av riksdagen 2009 samtidigt som en ny utredning tillsattes om nya mål för rovdjursstammarna. Det uppdraget ska redovisas våren 2012. Samtidigt beslöt riksdagen att vargstammen ska stärkas genetiskt och högst 20 vargar med östligt ursprung får flyttas till 2014.

Regional förvaltningsplan

På uppdrag av Naturvårdsverket har Länsstyrelsen tagit fram en regional förvaltningsplan för stora rovdjur som ska vara ett verktyg i förvaltningen.

Läs förvaltningsplanen här