Terrängkörning

Terrängkörning på barmark med motordrivna fordon är, med vissa undantag, förbjuden i hela Sverige. Förbudet gäller även markägaren själv och det är till för att skydda naturen. Det finns i vissa fall möjligheter att få dispens från förbudet, det räcker inte med markägarens tillstånd.

Du får inte köra:

  • På barmark 
  • På snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog vars medelhöjd över snötäcket är lägre än två meter (om det inte är uppenbart att körning kan ske utan risk för skada på skogen)
  • På snötäckt jordbruksmark (om det inte är uppenbart att körning kan ske utan risk för skada på marken)
  • I täkter eller grustag

Du får köra:

  • På väl snötäckt mark där marken inte riskerar att skadas vid körning.
  • I arbete inom skogs- och jordbruk
  • Vid utkörning av fälld älg, hjort, björn eller vildsvin till lämpligast belägna bilväg för att minska markskador.
  • I direkt samband med renskötsel
  • I räddningstjänsten
  • Vid transport av svårt sjuka personer

Du är alltid skyldig att anpassa färdsätt, färdväg och hastighet till rådande omständigheter så att inte människor, djur och växter störs eller skadas mer än absolut nödvändigt. 

Trafikverket har mer information om vilka vägar man får köra på med terrängfordon och fyrhjulingar.

Djupa vattenfyllda spår i myrmark
Motordrivna fordon kan orsaka skador i naturen.
Foto: Lars Malmberg.

Enskilda undantag/dispenser

Länsstyrelsen kan medge dispens från förbudet att köra med motordrivet fordon i terräng. Dispens kan ges om det finns särskilda skäl och om körningen inte på ett betydande sätt påverkar allmänna intressen eller känslig natur.

Här finns det mer information om när dispenser kan ges. Du hittar även blanketter för att söka dispens.

Leder för terränghjuling

En slinga eller ett område som regelbundet kommer att användas till terrängkörning kan anmälas som motorbana till kommunen. Kontakta din kommun för mer information.