Terrängkörning på barmark

I hela Sverige är det förbjudet att köra med motordrivna fordon i terrängen, både på barmark och på tunt snötäcke där det finns risk att marken eller skogen skadas. Terrängkörning ingår alltså inte i allemansrätten. Terräng inkluderar, förutom skog och mark, även parkmark, gräsmattor, stigar, vandringsleder och motionsspår.
En man kör en terränghjuling som drar en vagn med barn på en grusväg. Lada i bakgrunden.

En ATV/terränghjuling med terrängsläp på en grusväg - det gäller att hålla reda på begreppen! Läs mer om begrepp här

På dessa marker får man inte köra enligt terrängkörningslagen:
- På barmark 
- På snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog vars medelhöjd över snötäcket är lägre än två meter (om det inte är uppenbart att körning kan ske utan risk för skada på skogen)
- På snötäckt jordbruksmark (om det inte är uppenbart att körning kan ske utan risk för skada på marken)
- I täkter eller grustag
Ovanstående gäller även för markägare på egen mark.

Det finns dock undantag från regeln. Du får köra:
- På väl snötäckt mark där marken inte riskerar att skadas vid körning.
- I arbete inom skogs- och jordbruk
- Vid utkörning av fälld älg, hjort, björn eller vildsvin till lämpligast belägna bilväg för att minska markskador.
- I direkt samband med renskötsel
- I räddningstjänsten
- Vid transport av svårt sjuka personer

Du är alltid skyldig att anpassa färdsätt, färdväg och hastighet till rådande omständigheter så att inte människor, djur och växter störs eller skadas mer än absolut nödvändigt. Om du är osäker, fråga markägaren om lov innan du kör.

Djupa vattenfyllda spår i myrmark
Modernt skogsbruk kan medföra mycket stora skador på mark och vegetation. Enligt Skogsstyrelsens föreskrifter ska skador till följd av skogsbruksåtgärder undvikas eller begränsas på mark och i vatten. Försök använda maskiner med lägre marktryck och kör inte på myrar! Foto: Lars Malmberg.

Får man köra på vägen med terränghjulingar?

En terränghjuling får endast köras på enskild väg samt korsa allmän väg. Alla registrerade fyrhjulingar får däremot köras på allmän väg.

Det är skillnad på allmän och enskild väg. Majoriteten vägar är enskilda vägar som kan ägas av markägare eller organisationer. En stor del av de enskilda vägarna är skogsbilvägar som i många fall inte är öppna för allmän trafik. Det är dock tillåtet att köra på enskild väg om inget annat anges genom skyltning. En enskild väg som underhålls med stöd av statligt eller kommunalt bidrag ska normalt hållas öppen för allmän trafik. Enskilda vägar markeras ofta med gul skylt och röd text.

Enskilda undantag/dispenser

Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken eller 12 § terrängkörningsförordningen besluta om dispenser för exempelvis enskilda personer. Då måste särskilda skäl föreligga. Detta kan t.ex. vara att du är rörelsehindrad och vill delta i jakt och därmed behöver köra terränghjuling som transportmedel. Ett annat exempel kan vara vid tillfälliga tävlingar med fordon i terrängen. Ett tredje exempel kan vara att din fastighet ligger avlägset inom skyddad natur och du behöver använda en terränghjuling för att transportera byggmaterial till fastigheten. Det kan självfallet finnas andra särskilda skäl utöver dessa.

Att söka dispens kan kosta pengar och leder inte automatiskt till att du får dispens (avgift för hantering av ärendet).
Länk till blanketter finns i boxen till höger.

Generella undantag/dispenser

I Dalarnas län har exempelvis Länsstyrelsen beslutat om att parkering av fordon ska vara tillåten i terräng på barmark (jordbruksmark) vid tillfälliga arrangemang såsom t.ex. auktioner och idrottstävlingar.

Leder för terränghjulingskörning

Sverige fick sin första lagliga terränghjulingsled (ATV-led) i Avesta kommun år 2010. Det är en 15 kilometer lång led som tar cirka 3-5 timmar att köra i vacker natur där det också finns rastplats med grillmöjligheter.

Mer information om leden finns här: http://www.avesta.se/Kultur--Fritid/Friluftsliv-och-sport/All-terrain-vehicle-atv--led/   

En slinga eller ett område som regelbundet kommer att användas till terrängkörning kan anmälas som motorbana till kommunen. Länsstyrelsen ser gärna att fler lagliga leder för terränghjulingskörning anläggs för att motverka olovlig körning i känsliga områden med höga naturvärden. Har du några förslag på var sådana leder kan anläggas får du väldigt gärna ta kontakt direkt med kommunen eller med Svenska ATV Föreningen som kommer sammanställa sina medlemmars förslag för presentation och diskussion med berörd kommun och Länsstyrelsen.

Förarbevis är ett krav

Den 1 oktober 2009 infördes ett separat förarbevis för att få köra terränghjuling såvida du inte har ett körkort eller traktorkort utfärdat före 1 januari 2000.

För att få ett förarbevis för terränghjuling krävs att du har fyllt 16 år, gått en utbildning hos en behörig utbildare samt genomfört ett godkänt kunskapsprov hos en behörig provförrättare. Ett körprov behövs inte.

För mer information, se Körkortsportalens hemsida http://www.korkortsportalen.se/jag-ska-ta-korkort/Forarbevis-Terranghjuling/