Snöskoteråkning

Körning med snöskoter är tillåten på väl snötäckt och tjälad mark om det inte finns risk för skador på mark och vegetation. I stora delar av fjällen, i länets nationalparker samt i många naturreservat är skotertrafik endast tillåten på skoterleder.

Körning ska alltid ske med hänsyn till djur, natur och friluftsliv.
En snöskoter med släp kör omkring i snöigt jordbrukslandskap.

Skoterkörning är bara tillåten på väl snötäckt mark om det inte finns risk för skador på vegetationen. Får jag köra på denna åker? Fråga markägaren om lov först. Foto: Maria Jons.

Allmänna skoterleder och skoterklubbars leder 

I länet finns ett stort nätverk av skoterleder. Följ dessa i första hand. Det finns allmänna skoterleder som Länsstyrelsen eller kommunen ansvarar för. Det finns även skoterleder som skoterklubbar eller andra ansvarar för. 

Skoterleder i fjällen och i naturreservat

I de områden i fjällen där det är förbjudet att köra skoter finns det skoterleder. De finns där för att du ska få en möjlighet att ändå röra dig genom dessa områden. Förbudsområdena kallas regleringsområden. Se länk till kartor nedan.

Dessa områden och skoterleder finns även utmärkta på Fjällkartan som finns att köpa hos de flesta bokhandlare. 

Skoterlederna inom regleringsområden för skoter är uppmärkta i terrängen med ledkryss och påbudsskyltar. Skoteråkare får vanligtvis inte avvika från leden

Områden i Dalarna där du bara får köra skoter på led:

Transtrandsfjällen (Sälen)
Transtrandsfjällen/Sälenfjällen - Länk till webbgis med regleringsområdet markerat med rött.

Vilka regler som gäller för snöskoterkörning i Transtrandsfjällen - Sälen, finns i pdf-en "På rätt led i Sälenfjällen". Den hittar du under "Foldrar och affischer att beställa" till höger. Den finns även som skylt vid varje skoterterminal i området.

Skarsåsfjället
Läs mer om föreskrifter i Skarsåsfjället här

Långfjället/Rogen
Långfjället - Länk till webbgis med regleringsområdet markerat med rött

Läs mer om föreskrifter i Långfjället här

Observera nytt beslut om tidig stängning av skoterled - se aktuelltrutan uppe till höger.

Fulufjällets nationalpark
Läs mer om föreskrifter i Fulufjället.

I vissa naturreservat
Läs mer om föreskrifterna under respektive naturreservat

Områden utanför naturreservat
Till exempel vid Orsa Grönklitt och Storfjällsgraven söder om Transtrandsfjällens naturreservat

Drevfjällen - fri skoteråkning, men observera förbudsområde och aktsamhetsregler

I Drevfjällens naturreservat är det tillåtet att köra skoter nästan överallt. Det finns dock ett litet förbudsområde - se kartan här och i resten av reservatet råder frivilliga aktsamhetsregler att ta hänsyn till.
Se skylt här (Obs! 21 Mb).
Läs mer om Drevfjällen här

Vid undantag får man avvika från led

På fjället kan man få avvika från skoterleden om:
1. det behövs för att söka snö, vid enstaka barmarksfläckar eller
2. om det annars är påkallat för att körningen ska vara säker, t ex om det finns en stor snödriva på leden.

Om det är nödvändig får man alltså avvika max 50 meter åt varje håll om ledmarkeringarna. Ledmarkeringarna markerar ”mitten på leden”.

Observera att undantaget inte innebär att man var som helst får avvika från leden för att t ex ta en paus. Vill man stanna så får man göra det i direkt anslutning till leden. Skotern bör då parkeras så att den syns väl och enkelt kan passeras av andra skoterförare. Att köra åt sidan ett par meter går alltså bra när hungern sätter in. Vill man fika i lite lugn och ro kan man sedan skotern har parkerats, ta sig (med eller utan snöskor eller skidor) valfritt antal meter bort från skoterleden.

Vill din skoterklubb anlägga en led?

Innan man anlägger en skoterled ska en anmälan göras till Länsstyrelsen för samråd.  

Generella bestämmelser om var du inte får köra snöskoter 

På skogsmark med plant- och ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen. Skogen ska ha en medelhöjd på 2 m över snötäcket för att det ska vara tillåtet att köra där.

På jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske i utan risk för skada på marken.

Inom särskilda förbuds- och regleringsområden - se ovan
På barmark.
I en skidanläggnings nedfarter eller i anslutning till dessa. Området är att betrakta som skidområde och när anläggningen är stängd är den att betrakta som arbetsområde då inga andra skall uppehålla sig där. Endast skidanläggningens skotrar tillåts i skidområdet.

Varför?

Körning med skoter på jordbruksmark kan bl.a. innebära att snön packas och att kylan går längre ner i marken. Ett ökat tjäldjup är som regel negativt för de övervintrande grödorna och för etableringen av vårsådda grödor. En ytterligare följd av ökat tjäldjup och snöskoterspår är att ytavrinningen försvåras. Om ytvattnet omväxlande fryser och tinar skadas vanligtvis växttäcket hårt.

Vad betyder skylten?

 

 Rödgul förbjudsskylt med överstruken svart skoter  Symbol med vit skoter på rund blå botten  Symbol med blå skoter på vit bakgrund  Symbol med blå skoter och rött streck över
Skoterkörning är förbjuden. Den kan tex stå vid gränsen till en nationalpark eller annat reglerings-område. Påbjuden skoterled - påbudsmärke. Att köra utanför leden är förbjudet. Lämplig skoterled. Det här är den bästa och säkraste vägen. Du bör hålla dig till leden men det är inte förbjudet att lämna leden. Skoterkörning är olämplig. Det är inte förbjudet att köra här men det kan vara riskabelt eller störande.  

Vem får köra skoter?

För att få köra snöskoter i Sverige krävs att du är 16 år och har antingen ett förarbevis för snöskoter, utfärdat efter 1/10 2009 eller ett förarbevis för terrängskoter som är utfärdat före 1/10 2009.

Du får även köra snöskoter om du har ett traktorkort eller körkort som är utfärdat första gången* före 1/1 2000. Ett körkort (oavsett behörighet) eller traktorkort utfärdat från 1/1 2000 ger rätt att köra snöskoter inom ramen för organiserad turistverksamhet (snöskotersafari).

Läs mer om detta på Snöskoterrådets sida om "Vett och regler"

Tänk på att:

  • På de preparerade skoterlederna kör du säkrast.
  • Kom ihåg kartan, eftersom lederna är utmärkta på den och ta reda på vad markeringarna betyder!
  • Röda kryss på stolpar markerar vinterleder. Här samsas du med skidåkare.
  • Det finns även skidleder där skoter är förbjudet - se På rätt led-foldern här intill.
  • Det är alltid skoterföraren som har väjningsplikt.
  • Du måste själv ta reda på vilka regler som gäller i det område du kör.

Vill du köra i ett förbuds/regleringsområde kan du söka dispens. Har du särskilda skäl kan du eventuellt få dispens. Se blankettlänk till höger.

 Aktuellt - enkät om skoteråkning

STÄNGNING AV SKOTERLED! Skoterleden från STF fjällstation i Grövelsjön till Hävlingen går rakt genom renkalvningsland. Renen är känslig för störning under kalvningstid. Länsstyrelsen stänger därför skoterleden för skotertrafik från och med den 26 april 2017.

Inom resten av Långfjällets naturreservat får man köra skoter t.o.m. första söndagen i maj.

Läs hela beslutet här