Förbjudet att döda eller skada

Två grodor på varandra i vattet fullt med grodägg.

Det är förbjudet att inom landet döda, skada, fånga eller på annat sätt insamla vilt levande exemplar av följande arter.

Det är också förbjudet att ta bort eller skada dessa arters ägg, rom, larver eller bo.

a. Kräldjur

Gotlandssnok (Natrix natrix ssp. gotlandica)
Hasselsnok (Coronella austriaca)
Huggorm (Vipera berus)
Kopparödla (Anguis fragilis)
Sandödla (Lacerta agilis)
Skogsödla (Lacerta vivipara)
Snok (Natrix natrix)

b. Groddjur

Grönfläckig padda (Bufo viridis)
Gölgroda (Rana lessonae)
Klockgroda (Bombina bombina)
Långbensgroda (Rana dalmatina)
Lökgroda (Pelobates fuscus)
Lövgroda (Hyla arborea)
Mindre vattensalamander (Triturus vulgaris)
Stinkpadda (Bufo calamita)
Större vattensalamander (Triturus cristatus)
Vanlig groda (Rana temporaria)
Vanlig padda (Bufo bufo)
Åkergroda (Rana arvalis)
Ätlig groda (Rana esculenta)

c. Ryggradslösa djur

Apollofjäril (Parnassius apollo)
Boknätfjäril (Euphydryas (Hypodryas) maturna)
Bokskogslöpare (Carabus intricatus)
Bred gulbrämad dykare (Dytiscus latissimus)
Bred paljettdykare (Graphoderus bilineatus)
Brun gräsfjäril (Coenonympha hero)
Cardiophorus gramineus (knäppare)
Cinnoberbagge (Cucujus cinnaberinus)
Citronfläckad kärrtrollslända (Leucorrhina pectoralis)
Dårgräsfjäril (Lopinga achine)
Ekoxe (Lucanus cervus)
Eresus cinnaberinus (spindel)
Grön flodtrollslända (Ophiogomphus cecilia)
Grön mosaiktrollslända (Aeshna viridis)
Hårig dolkstekel (Scolia hirta)
Lacon lepidopterus (knäppare)
Lacon querceus (knäppare)
Leucorrhina albifrons (trollslända)
Leucorrhina caudalis (trollslända)
Läderbagge (Osmoderma eremita)
Mnemosynefjäril (Parnassius mnemosyne)
Reitterelater dubius (knäppare)
Stor ekbock (Cerambyx cerdo)
Svartfläckig blåvinge (Maculinea arion)
Ärenprisnätfjäril (Euphydryas aurinia)

Undantag kräldjur

Utan hinder av ovanstående förbud under 3 a. är det tillåtet att infånga och flytta vilt levande exemplar av följande art när den påträffas på tomtmark. Om det inte är möjligt att infånga djuret och någon annan lämplig lösning inte finns får djuret dödas.
Huggorm (Vipera berus)

Undantag kräldjur och groddjur

Utan hinder av ovanstående förbud under 3 a. och b. får ägg (rom) och larver (yngel) från vilt levande exemplar av följande arter insamlas i begränsad omfattning och förvaras för studier av utvecklingen, men inte för kommersiella ändamål. Djuren skall snarast återutsättas på samma plats där de insamlades. Förbudet gäller inte heller tillfälligt infångande av exemplar av följande arter för studier. Djuren får dock inte flyttas från platsen och skall snarast sättas tillbaka där de infångades.

Arterna är:
Kopparödla (Anguis fragilis)
Mindre vattensalamander (Triturus vulgaris)
Skogsödla (Lacerta vivipara)
Vanlig groda (Rana temporaria)
Vanlig padda (Bufo bufo)
Åkergroda (Rana arvalis)

Undantag ryggradslösa djur

Utan hinder av ovanstående förbud under 3 c. får insamling av beläggexemplar som är av betydelse för dokumentering av arten ske för följande arter, om det inte finns något annat tillfredsställande alternativ och den berörda populationens fortbestånd inte påverkas negativt. Den som ansvarat för en insamling skall senast den 31 januari varje år redovisa till Länsstyrelsen vilka arter som insamlats föregående år, antalet exemplar av dessa, var de insamlats, samt syftet med insamlingen. Fullständiga fynduppgifter för nya lokaler, samt uppgift om i vilken samling exemplaren förvaras, skall lämnas till ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Det insamlade materialet skall vara tillgängligt för forskning.

Arterna är:
Bred gulbrämad dykare (Dytiscus latissimus)
Bred paljettdykare (Graphoderus bilineatus)
Brun gräsfjäril (Coenonympha hero)
Citronfläckad kärrtrollslända (Leucorrhina pectoralis)
Grön mosaiktrollslända (Aeshna viridis)
Leucorrhina albifronsLeucorrhina caudalis