Åtgärdsprogram i Dalarna

Just nu pågår arbete med att lägga ut information om alla åtgärder som genomförts de senaste fem åren inom varje åtgärdsprogram. Efterhand läggs fler länkar ut på vilka man kan klicka på för att läsa mer.

Åtgärdsprogram där Länsstyrelsen Dalarna har nationellt ansvar att genomföra åtgärderna:

Blåtryffel - Läs mer om blåtryffel
Elfenbenslav - Läs mer om elfenbenslav
Jättesköldlav - Läs mer om jättesköldlav
Kalktallskog - Läs mer om kalktallskogar
Lavar på kulturved
Långt broktagel
Rödlistade fjälltaggsvampar - Läs mer om fjälltaggsvampar
Slinkearter i sjöar och småvatten
Strandskinnlav

Andra åtgärdsprogram som berör Dalarna samt koordinerande myndighet 

 

Namn på åtgärdsprogrammet

Koordinerande myndighet

Asp (fisken) Havs-och vattenmyndigheten
Barklöst sträfse och tuvsträfse Länsstyrelsen Norrbotten
Bibagge - Läs mer om bibagge Länsstyrelsen  Västmanland
Björklevande vedskalbaggar i Norrland Länsstyrelsen  Gävleborg
Bombmurkla  Länsstyrelsen  Örebro
Brandgynnad flora Länsstyrelsen  Gävleborg
Brandinsekter i boreal skog Länsstyrelsen  Västernorrland
Brunbjörn  Länsstyrelsen  Västerbotten
Dvärglåsbräken  Länsstyrelsen  Stockholm
Fladdermöss - Läs mer om fladdermöss Naturvårdsverket
Flodkräfta  Havs-och vattenmyndigheten
Flodpärlmussla  Länsstyrelsen  Västernorrland
Gentianor i naturliga fodermarker  Länsstyrelsen  Jämtland
Grynig påskrislav  Länsstyrelsen  Blekinge
Havsörn  Länsstyrelsen  Södermanland
Hotade arter på asp i Norrland  Länsstyrelsen  Gävleborg
Hotade dyngskalbaggar  Länsstyrelsen  Gotland
Hotade kransalger i kalkrika större sjöar Länsstyrelsen  Stockholm
Hårig skrovellav  Länsstyrelsen  Jämtland
Hårklomossa  Länsstyrelsen Kronoberg
Jaktfalk  Länsstyrelsen Norrbotten
Järv  Länsstyrelsen Norrbotten
Klådris  Länsstyrelsen Västernorrland
Kornknarr  Länsstyrelsen Västmanland
Kungsörn  Länsstyrelsen Norrbotten
Lodjur  Länsstyrelsen Gävleborg
Pilgrimsfalk  Länsstyrelsen Västerbotten
Rikkärr  Länsstyrelsen Uppsala
Rödlistade natearter i sötvatten  Länsstyrelsen Västerbotten
Rödlistade stormusslor  Länsstyrelsen Södermanland
Rökpipsvamp  Länsstyrelsen Västmanland
Rönnpraktbagge 
Läs artfaktablad om rönnpraktbagge
Läs åtgärdsprogram för rönnpraktbagge
Länsstyrelsen Gävleborg
Sandödla - Läs mer om sandödlan Länsstyrelsen Värmland
Skalbaggar på gammal asp Länsstyrelsen Västmanland
Skalbaggar på nyligen död tall  Länsstyrelsen Södermanland
Skalbaggar på äldre död tallved  Länsstyrelsen Värmland
Skapanier på död ved på stränder  Länsstyrelsen Gävleborg
Skyddsvärda träd i kulturlandskapet 
Läs mer om skyddsvärda träd
Naturvårdsverket
Smällvedel  Länsstyrelsen Västernorrland
Steklar i sandtallskog  Länsstyrelsen Värmland
Storröding (sydsvenska bestånd) Havs-och vattenmyndigheten
Strandsandjägare  Länsstyrelsen Värmland
Större vattensalamander  Länsstyrelsen Örebro
Svampar i ängs- och betesmarker  Länsstyrelsen Kronoberg
Sötgräs  Länsstyrelsen Gävleborg
Trumgräshoppa  Länsstyrelsen Södermanland
Utter  Länsstyrelsen Jönköping
Varg  Länsstyrelsen Värmland
Veronikanätfjäril  Länsstyrelsen Västmanland
Vildbin på ängsmark  Länsstyrelsen Östergötland
Violgubbe - Läs mer om violgubbe Länsstyrelsen Uppsala
Vitryggig hackspett Länsstyrelsen Värmland
Väddnätfjäril med följearter 
Läs mer om väddnätfjäril
Länsstyrelsen Kalmar
Åkerogräs  Länsstyrelsen Gotland
Älvängslöpare  Länsstyrelsen Gävleborg
Ärrlavar på suboceaniska klippväggar Länsstyrelsen Värmland
Ävjepilört  Länsstyrelsen Gävleborg