Djurskydd 

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet.

Djurskyddet regleras i lagen

I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Dessa bestämmelser kompletteras genom djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd. Djurskyddslagen gäller för djur som hålls i fångenskap, till exempel lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur. En grundläggande bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. En annan är att de ska ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete.

Djur kan tas omhand

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet. Vi utför både förebyggande kontroller på framförallt lantbrukets djur, men även kontroller när vi får in en anmälan om missförhållanden hos privatpersoner.

Det övergripande syftet med Länsstyrelsens djurskyddsarbete är att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra. Om ett djur far illa kan vi besluta att det ska omhändertas. Då måste vi också besluta vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska säljas eller avlivas. Det är polisen som ansvarar för den praktiska hanteringen med djuret och som verkställer länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen fattar också beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ha hand om djur.

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Tillsyn

Länsstyrelsen har från och med den 1 januari 2009 det övergripande ansvaret för djurskyddet i länet. Det lokala djurskyddsarbetet utförs av djurskyddshandläggare som arbetar vid Länsstyrelsen och det är till dem allmänheten vänder sig med anmälningar om misstanke om vanvård föreligger. Djurskyddshandläggarna når man via växeln 010-225 00 00 . I särskilt svåra fall av vanvård kan Länsstyrelsen fatta beslut om omhändertagande av djur och/eller meddela en djurhållare förbud att hålla djur eller ett visst djurslag. 

Lagstiftning

I djurskyddslagen finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Dessa bestämmelser kompletteras genom djurskyddsförordningen, föreskrifter samt allmänna råd. Djurskyddslagen gäller för djur som hålls i fångenskap t.ex. lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur. Djurskyddslagstiftningen är en minimilagstiftning vilket innebär att den anger lägsta godtagbara nivå. I begreppet "djurens välfärd" läggs andra aspekter som går utöver lagstiftningens miniminivå. Vill du söka efter lagtexterna, gå in på länken Rättsnätet längst ner på sidan.

Djuretik

Ämnet har fått ökad betydelse under senare år och frågan vävs in på många sätt när framtidens djurhållning skall formas. Relationen mellan människor och djur och frågor om hänsyn och naturligt beteende är vanligt förekommande. Djuretiken bygger både på fakta och resonemang där frågan ”varför” ofta ställs. Länsstyrelsen har på olika sätt bidragit till att öka engagemanget kring djuretiska frågor.

 

Länk till Jordbruksverkets hemsida om djur och djurskydd

Länkar där du kan söka efter djurskyddslagstiftning