Samråd för ingrepp i naturmiljön enligt 12 kap 6 § miljöbalken  

Här finns blanketter för att anmäla för samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken om åtgärder eller verksamheter som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.

Anmälan för samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken om åtgärder eller verksamheter som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön:

 1. Ledningar
  Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.
 2. Husbehovstäkter
  Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.
 3. Vindkraftverk lägre än 50 meter eller mast/torn
  Om åtgärden gäller uppförande av vindkraftverk lägre än 50 meter eller mast/torn.
 4. Prospektering
  Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.
 5. Övrigt
  Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt 9 kapitlet miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar.

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska samrådsanmälan göras till Skogsstyrelsen och om åtgärden eller verksamheten gäller åtgärder inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt ska samrådsanmälan göras till Generalläkaren. Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska samrådsanmälan göras till kommunen.

Åtgärder som inte är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga enligt andra bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska anmälas för samråd till Länsstyrelsen. Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör en anmälan göras. Om du inte anmäler åtgärden, har du som har utfört den bevisbördan för att naturmiljön inte väsentligt har ändrats.

Förutom e-tjänsten, kan du välja mellan två blanketter: I den första kan du fylla i uppgifterna direkt i datorn. Den andra, word-filen, får du först skriva ut och sedan fylla i.

Kontakta oss

Kajsa Andersson
Naturskydd
kajsa punkt andersson snabela lansstyrelsen punkt se¤kajsa punkt andersson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250313
Carina Nordlander
Naturskydd
Carina punkt Nordlander snabela lansstyrelsen punkt se¤Carina punkt Nordlander snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250353
Charlotte Lindqvist
Naturskydd
charlotte punkt lindqvist snabela lansstyrelsen punkt se¤charlotte punkt lindqvist snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250319