Åålmeh-healsoe

Leeneståvroen laavenjasse lea tsiehkieh sïebredahkesne skaepedh juktie åålmege maahta seammavyörtegs tsiehkine hijven healsoem åadtjodh.

Åålmeh-healsoe lea gaajhkem, almetji jïjtse veeljemh jïh vuekieh jïh ålkolde byjresh jïh demokratijen reaktah gaskem, sïebredahkesne. Mijjieh joekoen barkebe åålmeh-healsoesuerkijgujmie goh seammavyörtege, integrasjovne, byjrese, gåetiesoejkesjimmie, sosijalen tsiehkieh, antidiskriminereme jïh aaj alkohole- jïh drogeligke gyhtjelassh.  

Alkohole, narkotihka, drogh jïh dågka

Leeneståvroen sjïere dïedte åvtelhbodti barkoem alkoholen, narkotihkan, drogi jïh dågkan vööste ektiedidh jïh evtiedidh (ANDT) leenesne. Dam darjobe ovmessie ektiedimmie barkoejgujmie regijovnalen daltesinie, ööhpehtimmiem tjïrrh jïh dåarjoe tjïeltide jïh vaaksjomen tjïrrh mijjieh gïehtjedibie tjïelth vuesiehtimmien gaavhtan aaltereraastah, hoksemeluhpieh jïh rïevkemenihtemh byjjes lokaline vaaksjobe.