Stigande vattennivåer i Blekinge

Den senaste tidens regnande har lett till att vattennivåerna i Blekinge har stigit på många håll, framförallt kring åarna i länet. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.

Skyfall blir översvämning

Vanliga problem i samband med översvämningar är att du inte kan använda vägar, järnvägar och broar samt att fastigheter blir fyllda med vatten.

 

 

​Läs mer om Länsstyrelsens konkreta råd och tips vid översvämning. Du hittar även information på Dinsakerhet.se och Krisinformation.se om hur du skyddar ditt hus:


Ansvarig för kraftverk och dammar  

Vid höga vattennivåer i sjöar och vattendrag behöver du som är ansvarig för kraftverk och dammar följa prognoser och aktivt reglera vattnet, vilket ofta innebär du behöver öppna dammluckor något mer för att släppa mer vatten än vanligt.

När mer vatten släpps ut genom dammar så påverkar det samtidigt de sjöar eller vattendrag varifrån regleringen sker, vilket i sin tur kan resultera i att mark vid vattendrag och sjöar översvämmas.

Kontakta Länsstyrelsen vid problem

Länsstyrelsen har tillsyn över vattenkraftverk, dammar och regleringar. Om det uppstår situation där det är svårt att följa villkoren i ett tillstånd eller svårt att hålla en dämningsgräns ska Länsstyrelsen omedelbart informeras.

Om det inträffar driftstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för miljön eller människors hälsa ska verksamhetsutövaren omgående underrätta Länsstyrelsen om detta.

Kontaktuppgifter för att komma i kontakt med Länsstyrelsens handläggare av vattenverksamhet.

Telefon (växel): 010-224 00 00

Länsstyrelsens allmänna e-post: blekinge@lansstyrelsen.se