Tre nya naturreservat

Den 20 december beslutade länsstyrelsen om tre naturreservat, Västra Näsnabben och Sölvesborgsviken i Sölvesborgs kommun, och Östra Flymen i Karlskrona kommun.


 Västra och Östra Näsnabben. Foto: Bergslagsbild

Västra Näsnabben är ett nytt naturreservat i Sölvesborgs kommun. Reservatet består av en flack udde på södra Listerlandet, som höjer sig några få meter över havet. Udden har varit ett populärt strövområde för närboende, men flera års igenväxning har gjort området alltmer svårtillgängligt. En omfattande röjning har nu påbörjats. Området kan nås antingen från Sandviken via Östra Näsnabben eller från hamnen i Västra Näs. På Västra Näsnabben finns mycket höga naturvärden knutna till betesmarken (7,9 ha) som har lång hävdkontinuitet. I områdets nordöstra del ingår även en åker (2,5 ha) som under senare år använts som betesmark. Strandzonen runt nabben är relativt stenig, med små inslag av havsstrandängsvegetation och driftvallar med ilandfluten tång. Inom området finns värn från Per-Albinlinjen. I fältskiktet växer ett 10-tal rödlistade hävdberoende växtarter. Bland dessa märks framförallt luddfingerört, busktörne, backsippa samt svamparna scharlakansvaxskivling och blåröding. Dessutom finns, eller fanns tidigare, rika förekomster av orkidéerna Sankt Pers nycklar och göknycklar. Det täta buskskiktet domineras av slån och hagtorn, med inslag av apel, en och berberis. Trädskiktet är relativt ungt, men innehåller enstaka äldre vidkroniga träd av främst ek.


  Utsikt över Sölvesborgsvikens inre del. Foto: Ulf Lundgren

Sölvesborgsviken är ett gammalt reservat, ursprungligen bildat som naturminnesmärke 1939 i syfte att skydda fågellivet men som nu ombildats med nya gränser och föreskrifter. Viken utgör ett viktigt område för rastande och övervintrande sjöfåglar. Vattnen runt Sölvesborg har bedömts vara av internationell betydelse som övervintringsplats för vigg och salskrake. Som häckningslokal är Sölvesborgsviken betydelsefull för flera våtmarksberoende och vasslevande fågelarter. De fågelarter som är utpekade enligt Fågeldirektivet är salskrake, brun kärrhök (häckande), brunand, vigg, storskrake och sothöna. Sedan år 2004 ingår inre delen av Sölvesborgsviken i Natura 2000 enligt fågeldirektivet (SE0410259 Sölvesborgsviken). Området hyser förutom fåglar flera sällsynta och skyddsvärda arter av bland annat fjärilar och groddjur. Även floran innehåller skyddsvärda inslag, exempelvis luddfingerört och ängsnycklar. I viken har den rödlistade och för Östersjön endemiska kransalgen raggsträfse påträffats. Genom sin närhet till Sölvesborgs stad och bostadsområdet Ljungaviken har det ombildade reservatet stor betydelse för rekreation och friluftsliv. Områdets tillgänglighet har dessutom ökat sedan Sölvesborgsbron invigdes 2012.


 Ekskog i Östra Flymen. Foto: Ingegerd Erlandsson

Östra Flymen ligger i nordöstra delen av Karlskrona kommun, och utgörs av ett mosaikartat område av tidigare hävdade skogsmarker med ädellöv- och blandskogar, lövsumpskogar och barrnaturskogar samt hagmarker med torrängsbevuxna moränkullar och små fuktsvackor med kärr. Rester av öppen gräsmark har kvar flora med hävdberoende torrängsarter. De kulturhistoriska värdena är betydande och sammanfaller till stor del med naturvärdena i det gamla odlingslandskapet. Dessa tidigare öppna gräsmarker är på väg att växa igen med bland annat slån. För cirka 30 år sedan var detta ett av länets absolut mest skyddsvärda hagmarksområden. Trots flera års ohävd förekommer fortfarande rödlistade hagmarksarter som slåttergubbe, stortimjan och solvända i områdets torrare delar.