Tromtö

Tromtö
Foto: Lars-Göran Olsén

Tromtö är känd för sin bokskog. Här kan man ta promenader i ett vackert herrgårdslandskap med kust, åker, ekhagmarker och bokskogar.

Naturskog och Engelsk park
Tromtö har varit del av det herrgårdslandskap som tillhört Johannishus Gods, f d Johannishus fideikomiss. Här finns odlingsmarker med åker, vall, hagmarker, betade öar samt bokskogar.

Tromtö naturreservat utgörs av halvön Tromtö med angränsande öar, skär och vattenområde. Här finns naturskogar med bok och ek som är rika på döda träd, hålträd och träd med tickor. I höjdlägen övergår skogen i ek-tallskog. Skärgården inom reservatet består dels av öar med gammal naturskog som Ringholmen, Råholmarna och Ivö, dels av karga och till största delen kala eller enbuskbevuxna öar och skär som Utö, St Ekeskär, L Ekeskär och Tummaholmen.

De vegetationsrika vattenområdena runt Tromtö är viktiga reproduktionsområden för fisk. Vegetationen ger fiskynglen ett gott skydd där de kan gömma sig och en god tillgång på föda. I stora delar av fjärdarna finns mjukbottnar men runt Ivö, Utö, Ekeskär samt Lövegrund och Utögrund finns steniga områden och berghällar där det växer blåstång och sågtång. Tångbältena är viktiga för djurlivet och hyser bland annat tånglöss, musslor, snäckor och kräftdjur. Vegetationen  i de grunda områdena är mycket riklig och på flera ställen dominerar ängar av kärlväxter.  

Kulturvärden
Söder om Tromtö herrgård, finns en så kallad ”Engelsk park”. Promenadgångarna runt en skogklädd kulle är till stora delar väl synliga i landskapet. På östra sidan leder gångarna upp till en utsiktsplats över västra fjärden. Av Tromtö tegelbruk som anlades på 1760-talet återstår idag endast ruiner. Till tegelbruket hör numera vattenfyllda lertäkter. Ett flertal fornlämningar finns främst inom naturreservatets landområde. De utgörs av gravröse och stenblock på underliggare, stensättning från yngre bronsålder/äldre järnålder samt fossila åkrar med röjningsrösen från förhistorisk tid till sentida fossila åkrar. Vid inloppet till Hjortahammarviken finns en vikingatida pålspärr från 900-talet som skyddade den inre delen av fjärden från fientliga båtar.    

Natura 2000
Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 enligt habitatdirektivet för området SE0410206 Ivö samt enligt habitatdirektivet och fågeldirektivet för del av området SE0410 042 Tromtö-Almö.

Vägbeskrivning
Sväng söderut i ”Hasslörondellen” vid E22:an mellan Karlskrona och Ronneby. Reservatet ligger öster om vägen efter ca 3 km.

Anordningar
Parkeringsplats, rastplatser, brygga och markerade leder.

Tänk på att du inte får:

 • skada mark eller bottnar i vattenområdena
 • skada stenmurar eller odlingsrösen
 • otillbörligt störa djurlivet
 • bortföra eller skada fågelbo
 • skada växande eller döda träd och buskar
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar
 • medföra lös hund annat än vid jakt
 • rida eller cykla annat än på väg eller för ändamålet markerade stigar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil. På nordöstra udden av Ivö inom 100m från stranden är det tillåtet att tälta max 3 nätter i sträck
 • göra upp eld, använda campingkök annat än i anvisad eldplats
 • använda engångsgrillar
 • framföra farkost framdriven med vattenjetdrift i område markerat på sjökortet som är grundare än 3 m (= innanför 3 m kurvan i sjökortet) annat än vid direkt färd till/från brygga
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas
 • Till skydd för häckande fågel på öarna Tummaholmen, Lilla Ekeskär, Stora Ekeskär och Utö gäller särskilda föreskrifter för tiden 1 april till 15 juli och avser förbud att färdas eller uppehålla sig på öarna och inom ett vattenområdet närmare än 50 m från stränderna
 • Till skydd för häckande fågel på Råholmarna gäller särskilda föreskrifter för tiden 1 februari till 15 augusti och avser förbud att färdas eller uppehålla sig på Västra och Östra Råholmen eller sundet däremellan samt ett vattenområde norr och söder därom som märks ut med bojar. Företrädare för Sjöscoutkåren af Chapman har rätt att via bryggan på nordöstra delen av Östra Råholmen kortvarigt besöka sin anläggning för tillsyn.

Fakta
Bildat år: 1982
Utvidgat år: 2011
Kommun: Ronneby
Areal: 1290 ha varav 374 ha land
Markägare: Staten, Johannishus Fideikommiss AB Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen

 

 

 


Get Microsoft Silverlight