Hästholmen-Ytterön

Hästholmen-Ytterön
På Hästholmen - Ytterön finns betade strandängar, enbuskhedar och uppodlade sprickdalar. Människan har under århundraden format det småskaliga jordbrukslandskapet. I den kulturhistoriskt värdefulla skärgårdsmiljön finns ett rikt djur- och växtliv.

Skärgården förr och nu

Människan började bruka markerna på Hästholmen - Ytterön för flera hundra år sedan. Strandängarna och hedarna betades av kor och i ekskogen åt grisar sig feta på ekollon. De låglänta ängarna slogs för att få vinterfoder till djuren och åkermark togs i bruk. När befolkningen ökade under 1800-talet ändrades landskapet radikalt. Skogen minskade och åkerarealen ökade. Följden blev ett öppet landskap, som till stor del finns kvar än idag. För att bevara denna värdefulla kulturmiljö krävs att markerna även fortsättningsvis hålls öppna genom bete, slåtter och åkerbruk.  

Öppet landskap

Hästholmen - Ytterön domineras av flacka hällmarker med enbuskrika gräshedar. Karakteristiskt för området är de långsmala sprickdalar som skär genom landskapet. Historiskt sett har dalarna nyttjats som åkermark. Några åkrar brukas än idag, andra hålls öppna genom bete.  

Florarika strandängar

Norr om Hästholmens by breder ett stort strandängsområde ut sig. Strandängarna är före detta havsvikar, som ibland står under vatten. Längs strandkanten växer en typisk salttålig flora med arter som salttåg, saltgräs, strandkrypa, trift och havssälting. Ängarna har sedan lång tid tillbaka hävdats genom slåtter och bete. Detta avspeglas i områdets rika flora med flertalet slåtter- och betesgynnade växter.  

Öarna

Reservatets öar domineras av enbuskhedar. På ön Öppenskär finns dessutom barrskog och en mosse. Öppenskärsmossen är en av Sveriges sydostligaste våtmarker. Det extrema läget gör att mossen är av stort vetenskapligt intresse.  

Marin mångfald

En stor del av reservatet utgörs av vatten. Här finns ett rikt djurliv, såväl ovan som under ytan. De grunda havsvikarnas rika tillgång på småfisk, kräftdjur, snäckor och musslor lockar mycket fågel till området. På sommaren är det full aktivitet då trutar, måsar och tärnor häckar i området. Vintertid samlas mängder med sjöfågel i vikarna.  

Natura 2000

Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 enligt habitatdirektivet och sammanfaller med området SE0410099 Hästholmen-Öppenskär.  

Vägbeskrivning

Tag av från E22 mot Torhamn i Jämjö, följ skyltning Yttre Park, varifrån kabelfärja går. Ett alternativ sommartid är skärgårdsbåten från Karlskrona.

 

Tänk på att du inte får:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • störa djurlivet
  • medföra okopplad hund
  • uppställa husvagn eller tälta mer än två dygn
  • uppgöra eld annat på härför avsedda platser
  • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt
  • framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar
  • parkera annat än på härför anvisade platser

Fakta

Bildat år: 1975
Kommun: Karlskrona
Areal: 1154 ha, varav 377 ha land
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen


Get Microsoft Silverlight