Vindkraft i Blekinge län

Länsstyrelsen har en aktiv roll i vindkraftsutbyggnaden bl.a. genom att ta fram planeringsunderlag för kommunerna, att vara delaktig i den fysiska planeringen och genom att behandla tillståndsansökningar kring större vindkraftanläggningar

Blekinge län är ett av de län som har goda förutsättningar för vindkraft, i synnerhet ute i havet. En stor del av Blekinges kustlinje är orienterad så att åtminstone någon av de energirika vindriktningarna sydväst och väst kommer in från havet. År 2015 fanns det 54 vindkraftverk i Blekinge län med en installerad effekt på drygt 79 MW och en produktion på 183 GWh. Den största vindkraftsanläggningen i länet är placerad i Lörby och Ysane i Sölvesborgs kommun (totalt 10 verk). Till havs är den största vindkraftsanläggningen placerad vid Yttre Stengrund utanför länets östkust (5 verk). I övrigt finns mindre grupper eller enstaka verk utplacerade på olika platser t ex vid Olsäng, Gunnön, Nogersund, Mörby, Ramdala/Säby m fl.

Ett antal nya verk planeras att uppföras, bl a finns tillstånd för uppförande av 30 verk i Trolleboda i Karlskrona kommun (Kalmar sund). Den sammanlagda produktionen för dessa verk beräknas till ca 1,5 TWh. Tillstånd har medgivits av Mark- och miljödomstolen för uppförande av totalt 83 verk till havs vid Taggens fyr i Sölvesborgs kommun. Domen är överklagad och har därmed inte ännu vunnit laga kraft.

Tillståndsprövning pågår vid Mark- och miljödomstolen bl a för uppförande av upp till 700 havsbaserade verk i Hanöbukten (Blekinge Offshore), inom Karlshamns och Sölvesborgs kommuner.

För att underlätta samarbetet mellan vindkraftsproducenter, myndigheter och andra aktörer på central, regional och lokal nivå har Regeringen utsett fyra vindkraftssamordnare. För Blekinge län är Agne Hansson ansvarig, telefon: 070-6710359.

Planering och tillstånd

Lokalisering av vindkraftverk och storskaliga vindkraftsparker både på land och till havs berör i många fall fler än en kommun. En etablering av vindkraftverk berör också ett stort antal andra intressen som till exempel påverkan på natur- och kulturmiljö, totalförsvar, strandskydd mm, men även andra faktorer som störningar, väganslutning och eldistribution. Därför är det betydelsefullt att lokaliseringen föregås av en planering och att kommunerna i sina översiktsplaner tar ställning till om, och i så fall var man bedömer det lämpligt med vindkraft med hänsyn till andra allmänna och motstående intressen. Viktiga frågor att belysa vid en vindkraftsetablering är t ex. risken för störningar för omkringboende i form av buller och skuggning, landskapsbild, kultur- och naturmiljö samt fågelliv, sjöfart, fiske och militära intressen

Läs mer på vår sida om planeringsunderlag för storskalig vindkraftsutbyggnad i Blekinge.vid 

 

 

 

Vindkraftsboken av barn för barn. En lärobok om vindkraft framtagen i projekt S-VindEl av eleverna i årskurs 4-6 i Bergkvara Skola, Torsås kommun. Finns att beställa på Regionförbundet i Kalmar län