Kulturmiljöer vid vattendrag och sjöar

Länsstyrelserna i Kronoberg, Blekinge och Skåne samarbetar i projektet Kulturmiljö och Vattenförvaltning på att ta fram kunskapsunderlag för kulturmiljöer vid vattendrag och sjöar. Arbetet är viktigt för att kulturmiljövärdena inte ska missas när biotopvårds- och fiskevårdsåtgärder görs.

Kvarn vid vattendrag

 

I första hand inventeras och dokumenteras kulturmiljöer där man under kommande år kan tänkas genomföra biotop- och fiskevårdsåtgärder. Lämningarna är av allehanda slag, allt ifrån flottningslämningar, kvarnar, broar och sågar till bykhus och fiskeanläggningar. På så sätt lyfts kulturmiljövärdena fram och åtgärderna kan genomföras på bästa sätt för både vattenvården och kulturmiljövården.

Projektet finansieras med hjälp av Länsstyrelsens anslag från Riksantikvarieämbetet (RAÄ)och från Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Samarbetet mellan Blekinge, Kronoberg och Skåne ingår i det större projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt där sju länsstyrelser medverkar.  

Rapporter:

Blekinge:

Silletorpsån

Kronoberg:

Prästebodaån
Engaholms gods

Skåne:

Vramsån

 Mer information