Framtida högvatten - Scenarier för havsnivå och översvämningsområden i Blekinge 2100

Omslagsbild rapport 2012:11
Löpnummer:
2012:11
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publicerad:
2012
Sidantal:
50
Klimatet håller på att förändras och dess effekter kommer att påverka hela samhället. För att samhället ska stå robust inför framtiden behöver framtida klimatförändringar vägas in i den
fysiska planeringen. Länsstyrelsen har ansvar för att förse kommunerna med planeringsunderlag. Kommunerna har en viktig roll i att ta beslut om acceptabla risknivåer. Kommunerna
behöver också ta ställning till hur utsatta områden ska hanteras i den långsiktiga planeringen samt vilka insatser och åtgärder som bör genomföras för att minska riskerna.
Kommentar: