Bottenfauna i Landabäcken vid Tombäck, kiselalger i Mörrumsån vid Persa kvarn 2009

rapport_2009_19_160px.jpg
Löpnummer:
2009:19
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publicerad:
2009
Sidantal:
28
Calluna har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge genomfört bottenfaunaprovtagning i Landabäcken vid Tombäck, nära gränsen mot Kalmar län och kiselalgsprovtagning vid Persa Kvarn i Mörrumsån, strax norr om Mörrum. Syftet har varit inventering av arter och bedömning av faunans/algsamhällets naturvärde och även bedömning enligt Naturvårdsverkets nya och gamla (för bottenfauna) bedömningsgrunder (2007:4 samt rapport 4913).

Landabäcken, som nedströms byter namn till Brömsebäcken, torkar ut under sommaren och är enligt uppgift torr flera månader varje år. Detta har mycket stor påverkan på bottenfaunan. Faunan är artfattig och domineras av tåliga arter som antingen kan  översomra i ett fuktigt bottensubstrat eller snabbt återkolonisera vattendraget under våren. Sötvattensgråsuggan Asellus aquaticus och fjädermygglarver (Chironomidae) utgjorde tillsammans drygt 80 % av antalet individer. Det fanns inga rödlistade eller sällsynta arter i vattendraget och naturvärdet bedöms som allmänt.
 
Beräknade index i Landabäcken var generellt låga, vilket främst förklaras av det låga antalet arter. Försurningsindex (MISA och Surhetsindex) visade på mycket låga värden, index för organisk belastning (DJ-index och Danskt faunainex) var också mycket låga. Diversitetsindex var måttligt högt och ASPT-index (renvattenindex) visade god status.

Mörrumsån är bred, grund och snabbt rinnande/forsande vid Persa Kvarn. IPS index visar att den organiska belastningen är låg (God status) och det finns enligt ACID index ingen försurningspåverkan (Nära neutralt). Den sammanvägda klassningen för kiselalger är god. Diversiteten och den biologiska mångfalden vad avser kiselalger är medelhög. Tre arter utgjorde tillsammans nära 70% av det totala antalet individer och det fanns inga sällsynta arter.
Kommentar: