Publikationer 

Din sökning gav 374 träffar
 • Övervakning av sandödla och dess livsmiljöer i Blekinge 2014

  En inventering av sandödla genomfördes i Blekinge 2004. Vid inventeringen noterades förekomst av sandödla och lämpligt habitat för arten avgränsades. Många nya lokaler hittades vid inventeringen, och många lokaler har även hittas efter 2004. Blekinge är därmed det län i landet med flest kända sandödlelokaler. I
  Blekinge förekommer sandödlor i gamla sand- och grustag, längs järnvägsvallar och på ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Rapport-2014-21 (2 MB)

 • Nya utsättningslokaler för grönfläckig padda i Blekinge - Inventeringsresultat och förslag

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Pressrum

  Rapport-2014-19 (3 MB)

 • Kentsk tärna i Blekinge 2007-2014

  Länsstyrelsen bär ansvar för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av kentsk tärna ingår i programområdet Kust och hav inom delprogrammet Artövervakning – kustfågel. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Pressrum

  Rapport-2014-16 (1 MB)

 • Mer bioenergi i Blekinge – Uppdatering och komplettering av underlag till handlingsplan

  Länsstyrelsen i Blekinge har, liksom övriga länsstyrelser i landet, tagit fram en klimat- och energistrategi för länet. Syftet med strategierna är att förverkliga de nationella energi- och klimatmålen på regional nivå. Blekinges långsiktiga mål till år 2050 ligger i linje med den svenska klimatvisionen, d.v.s. inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Pressrum

  Rapport-2014-18 (1 MB)

 • Handlingplan för Bioenergi Blekinge län

  För att främja en fortsatt utveckling av bioenergisektorn behövs politiskt stöd. Den regionala
  handlingsplanen för bioenergi i Blekinge län är ett redskap för att genomföra åtgärder som kan
  bidra till en fortsatt utveckling av bioenergisektorn.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Pressrum

  Rapport-2014-17 (1 MB)

 • Hälsorisker i miljön - en sammanställning av hälsorisker i Blekinge, Jönköping, Kronoberg och Östergötland

  Den här rapporten är ett underlag som beskriver miljötillståndet i Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands och Blekinge län med utgångspunkt från de fem miljökvalitetsmål som är särskilt viktiga ur hälsosynpunkt; Frisk luft, Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö.

  Rapporten utgör en kartläggning av risker för miljörelaterad ohälsa i länen, med syfte a ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hälsoskydd, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Folkhälsa, Pressrum

  Rapport-2014-11 (2 MB)

 • Inventering av trumgräshoppa i Blekinge 2012-2014

  Inom ramen för Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för trumgräshoppa (Kindvall 2011), giltigt 2011-2015,
  har kända lokaler i Blekinge besökts under 2012-2014 med syfte att uppskatta populationsstorleken med avseende på hannar.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Pressrum

  Rapport-2014-14 (2 MB)

 • Barn, miljö och hälsa - en rapport från Skåne, Blekinge och Kronobergs län 2013.

  Rapporten handlar om barns miljö hemma, i skolan och på fritiden. Den tar upp buller, luftföroreningar och miljögifter, mat och motion, och barns exponering för vuxnas tobaksrökning.

  Denna rapport bygger på data från Barnens miljöhälsoenkät 2003 och 2011, flera andra enkätundersökningar som gjorts i södra Sverige samt den första stora enkätundersökningen som gjorts om den fysiska miljön i för ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hälsoskydd, Miljömål, Pressrum

  Barnhalsorapport (1 MB)

  Beställ publikation

 • Flodpärlmusslan i Bräkneån – En värdfiskstudie inför populationsförstärkningsåtgärder

  Flodpärlmussla är en musselart som har minskat kraftigt i Blekinge liksom i resten av artens utbredningsområde under det senaste seklet som en följd av bland annat byggnationen av dammar som utgör vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer, försurning och en ökad grumling orsakad av jord- och skogsbruk. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Tillståndet i miljön, Pressrum

  Rapport2014-15 (655 kB)

 • Kyrhults kyrka ommålning av bänkinredning – Slutrapport, antikvarisk medverkan

  Renovering har omfattat ommålning av kyrkbänkar samt handikappanpassning av bänkkvarteren. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Byggnadsvård, Skyddad bebyggelse, Pressrum

  Rapport2014-13 (1 MB)

 • Anpassning till ett förändrat klimat - Blekinges regionala handlingsplan

  Länsstyrelsen i Blekinge har utarbetat en samhällsövergripande handlingsplan som tar ett helhetsgrepp över klimatanpassningsarbetet i Blekinge. Utgångspunkten har varit att beskriva de största utmaningarna som Blekinge står inför på grund av ett förändrat klimat samt identifiera vilka åtgärder som bör vidtas för att kunna hantera klimatförändringarnas effekter.
  Målgruppen är lokala och regional ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Verksamheter med miljöpåverkan, Krisberedskap

  Rapport-2014-12 (4 MB)

 • Solenergipotentialen för Blekinges bebyggelse enligt två framtidsscenarier

  På uppdrag av Länsstyrelsen har Uppsala Universitet analyserat potentialen för utvinning av solenergi på hustak i Blekinge. Två scenarier för realiserabar solenergipotential presenteras med hänsyn till olika ekonomiska förutsättningar och lönsamhet, ett scenario för relativ närtid och ett långtidsscenario. Resultaten visar på stora möjligheter att utveckla användningen av solenergi. Om vi tog var ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Boende, Planfrågor, Pressrum

  Rapport-2014-10 (1 MB)

 • Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2014

  En välfungerande bostadsmarknad har betydelse för länets utveckling och det krävs en planering för att kunna förse bostadsmarknaden med lämpliga bostäder. Bostadsmarknaden i Blekinge län har under en lång följd av år varit stabil och befunnit sig i ett läge av god balans. Men även i perioder av god stabilitet måste aktiv planering bedrivas för att balans ska kunna upprätthållas och bostadsutbudet ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Rapport-2014-9 (1 MB)

 • Checklista regionala miljömål

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Miljömål

  checklista (791 kB)

 • Handlingsprogram för miljö till år 2010

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1995

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Klimat och energi, Tillståndet i miljön

  Handlingsprogrammiljo (88 kB)

 • Extrema vattenstånd i Blekinge

  SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge analyserat extrema vattenstånd i ett framtida klimat. För att få en kvantitativ uppskattning av dessa extremer har SMHI beräknat
  återkomsttider för vattenståndstidsserier. Den globala havsnivåhöjningen enligt IPCC:s nya AR5-rapport har varit central när återkomsttider i ett framtida klimat uppskattats. Rapporten presenterar metodiken som använts, s ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Pressrum

  Rapport-2014-7 (680 kB)

 • Bottenfauna i Blekinge län 2013

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län har Medins Biologi AB under hösten 2013 genomfört bottenfaunaundersökningar i 13 rinnande vatten inom ramen för kalkningsuppföljning
  i länet. Utifrån en sammanvägning av artsammansättning och flera index har bottenfaunan expertbedömts med avseende på surhet, hydromorfologisk påverkan och näringsämnesbelastning. Bottenfaunan har också statusklassats enli ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Rapport-2014-8 (1 MB)

 • Biotopvårdsplan för Bräkneåns södra del

  Tjockskalig målarmussla är Europas mest hotade musselart. Under en femårsperiod pågår projekt Målarmusslans återkomst ger friskare åar som syftar till att rädda musslan och
  förbättra vattenkvalitet och livsmiljöer i 12 åar i södra Sverige. I Blekinge är det inom Natura 2000-områdena Mörrumsån och Bräkneån som förbättringar för musslan ska göras. Projektet
  är ett samarbete mellan Länsstyrelserna ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Vatten och vattenanvändning, Pressrum

  Rapport-2014-6 (2 MB)

 • Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län

  Biogas Sydost fick hösten 2011 i uppdrag av länsstyrelserna i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län samt EU att ta fram en gemensam strategi och handlingsplan för biogas till fordon för hela sydostregionen. Strategin är avsedd att utgöra ett verktyg som ska hjälpa länen att nå sina klimatmål, bli fria från fossila bränslen och uppnå en fossilbränsleoberoende transportsektor per 2030. Som ett led i a ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Pressrum

  Rapport-2014-5 (1 MB)

 • Miljömål i Blekinge

  Sveriges miljöarbete ska syfta till en hållbar utveckling på alla nivåer och på lång sikt. Miljökvalitetsmålen har fastställts av riksdagen och arbetet genomförs gemensamt av olika aktörer i
  samhället.
  Länsstyrelsen i Blekinge ansvarar tillsammans med Skogsstyrelsen för att samordna och administrera det regionala miljömålsarbetet. Detta innebär bland annat att ge vägledning och inspirera lokala ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Pressrum

  Rapport-2014-4 (2 MB)