Publikationer 

Din sökning gav 355 träffar
 • Miljömål i Blekinge

  Sveriges miljöarbete ska syfta till en hållbar utveckling på alla nivåer och på lång sikt. Miljökvalitetsmålen har fastställts av riksdagen och arbetet genomförs gemensamt av olika aktörer i
  samhället.
  Länsstyrelsen i Blekinge ansvarar tillsammans med Skogsstyrelsen för att samordna och administrera det regionala miljömålsarbetet. Detta innebär bland annat att ge vägledning och inspirera lokala ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Pressrum

  Ladda hem (2 MB)

 • Inventering av fiskyngel vid Blekingekusten och nordöstra Skånes kust

  Fisk har en mycket stor betydelse för det marina ekosystemet, och fortplantningen och den tidiga överlevnaden (rekryteringen) av fisk är en av de viktigaste processerna i havet ur såväl ekologisk som socioekonomisk synpunkt. I Blekinges skärgård är rekryteringen av många fiskarter hårt knuten till grunda vikar. Denna livsmiljö är samtidigt relativt känslig och utsatt för mänsklig påverkan.
  Kunsk ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (9 MB)

 • Inventering av sikyngel i Blekinge skärgård 2013

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Miljömål

  Ladda hem (2 MB)

 • Kiselalger i vattendrag i Blekinge län 2013–En undersökning av 9 lokaler

  Kiselalger analyserades på 9 vattendragslokaler i Blekinge län år 2013. Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS. Som stöd till detta index har även mängden näringskrävande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (1 MB)

 • Energibalans 2010 Blekinge och Småland – En gemensam energibalans för de fyra länen Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg

  Energibalansen är en kartläggning över energiflödena i regionen. Frågor som besvaras är bland andra; Vilken och hur mycket energi förbrukas i regionen? Var används den? Hur mycket el och fjärrvärme produceras regionalt? Hur mycket el tillförs utifrån? Hur mycket bensin och diesel används? Hur stora blir koldioxidutsläppen? Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Ladda hem (1 MB)

 • Klimat- och Energistrategi för Blekinge – Åtgärder 2013-2016 med utblick till 2020

  I Blekinge finns många aktörer som arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan. För att stärka arbetet har vi gemensamt bildat Klimatsamverkan Blekinge, ett forum med representanter från näringsliv, organisationer och myndigheter. Med Klimatsamverkan Blekinge som plattform har vi utarbetat denna Klimat- och energistrategi med tydliga mål och åtgärder. Strategin är upplagd så att åtgärderna o ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Ladda hem (6 MB)

 • Grönfläckig padda i Blekinge 2013 – Utplantering samt uppföljning på Flakskär

  Den grönfläckiga paddan är Sveriges mest sällsynta groddjur med en total populationsstorlek på endast 3000 individer på ett fåtal lokaler. Arten är därför rödlistad av Artdatabanken som akut hotad (CR) i den senaste rödlistan från 2010. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

 • Miljömål i Blekinge

  Sveriges miljöarbete syftar till en hållbar utveckling på alla nivåer och på lång sikt. Miljökvalitetsmålen har fastställts av riksdagen och miljöarbetet genomförs gemensamt av olika aktörer i samhället.

  Som miljömål för Blekinge län gäller de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar och etappmål. Sammanställningen uppdaterades 2013-12-19 med ett nytt etappmål.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ladda hem (697 kB)

 • Kiselalger i vattendrag i Blekinge län 2012

  Under sensommaren och hösten 2012 genomförde Länsstyrelsen i Blekinge sammanlagt 8 kiselalgsundersökningar i vattendrag, vilka samtliga analyserades av Medins Biologi under 2012.

  Undersökningarna utfördes som en del av Länsstyrelsens regionala miljöövervakning inom delprogrammet Kiselalger i vattendrag, men också som en del av länets kalkef-fektuppföljning (KEU).
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (1 MB)

 • Kiselalgsundersökning i Blekinge län 2011

  Under hösten 2010 och 2011 genomförde Länsstyrelsen i Blekinge sammanlagt 20 kiselalgsunder-sökningar (tre 2010 och sjutton 2011), vilka samtliga analyserades under 2011.

  Undersökningarna utfördes som en del av Länsstyrelsens regionala miljöövervakning inom delprogrammet Kiselalger i vattendrag, men också som en del av länets kalkeffektuppföljning (KEU) samt för att användas i ett utvecklingsp ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (808 kB)

 • Miljökvalitetsmålen 2013 - bedömningar av miljötillståndet i Blekinge

  Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. I uppföljningen av miljökvalitetsmålen bedöms om dagens styrmedel och de åtgärder som görs före år 2020 är tillräckliga för att nå målen.

  I rapporten redovisas Blekinges bedömning av miljökvalitetsmålen år 2013. Inte något miljökvalitetsmål vara möjligt att nå till 2020 med idag beslutade eller pl ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ladda hem (3 MB)

 • Naturvärdesbedömning av vattendrag i Blekinge län 2013. System Aqua bedömning av sju vattendrag.

  En naturvärdesbedömning har genomförts för sju vattendragssträckor i Blekinge län. Naturvärdesbedömningen baseras på det nationella bedömningssystemet System Aqua
  (Naturvårdsverket, 2001). System Aqua innefattar bedömning av vattendragens grad av naturlighet, förekomst av rariteter (arter) samt artrikedom. Dessa utgör så kallade värderingsgrunder, varav naturlighet viktas högst och artrikedom lä ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (2 MB)

 • Glacialrelikta kräftdjur i Stora Kroksjön, Blekinge 2013. Resultat och jämförelse med tidigare undersökningar.

  Stora Kroksjön har undersökts vid två tillfällen under 1960-talet och vid sex tillfällen fr o m 1991. Vid samtliga tillfällen har samma tre arter påträffats, nämligen Mysis relicta s.l., Monoporeia affinis och Pallasea quadrispinosa. De övriga tre i
  Sverige förekommande glacialrelikta kräftdjursarterna Gammaracanthus lacustris, Saduria entomon och Limnocalanus macrurus har aldrig påträffats i St ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (811 kB)

 • Epifyter i bokskog -en inventeringsrapport från miljöövervakning 2012-2013

  Fr.o.m. år 2011 har Länsstyrelsen i Blekinge valt att ingå i ett gemensamt program för övervakning av bokskog. Detta sker genom att följa utvecklingen av trädlevande mossor och lavar som har en stor andel av sina förekomster på just bok. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (723 kB)

 • Byggnadsnämndernas tillsyn i Blekinge län 2012

  Rapporten är en sammanställning av den enkät som skickats ut av landets alla länsstyrelser, som gäller byggnadsnämndernas verksamhet under 2012. Syftet är att ge en bild av tillsynsläget i kommunerna och vilka svårigheter det kan finnas att tillämpa lagen
  samtidigt som den ger ett underlag för fortsatt planering av länsstyrelsens tillsynsvägledning.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Ladda hem (659 kB)

 • Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2013

  Den årliga bostadsmarknadsenkäten BME syftar till att möjliggöra en överblick över bostadsmarknaden i länet, följa utvecklingen över tid samt lyfta fram lämplig information inför bedömning av marknadens utveckling över de närmast kommande åren. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Ladda hem (921 kB)

 • Miljömål i Blekinge

  Sveriges miljöarbete ska syfta till en hållbar utveckling
  på alla nivåer och på lång sikt. Miljökvalitetsmålen
  har fastställts av riksdagen och arbetet genomförs gemensamt av olika aktörer i samhället.

  Länsstyrelsen i Blekinge ansvarar tillsammans med Skogsstyrelsen för att samordna och administrera det regionala miljömålsarbetet. Detta innebär bland annat att ge vägledning och inspirera lok ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (597 kB)

 • Bottenfauna i Blekinge län 2012. Undersökning av 13 lokaler i vattendrag

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län har Medins Biologi AB under hösten 2012 genomfört bottenfaunaundersökningar i 13 rinnande vatten inom ramen för kalkningsuppföljning i länet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (4 MB)

 • Byggtillsyn i Blekinge

  Länsstyrelserna har i regleringsbrevet för 2012 fått i uppdrag att sammanställa och redovisa erfarenheterna från kommunernas tillsynsarbete och länsstyrelsens tillsynsarbete och tillsynsvägledning. Länsstyrelserna ska också följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete och ge tillsynsvägledning genom råd och stöd. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  Ladda hem (489 kB)

 • Övervakning av epifytiska indiaktorarter i utvalda nyckelbiotoper.

  70% av Blekinges landyta är skogsklädd. 14% av dessa utgörs av ädellövskog. Syftet med övervakningen i utvalda nyckelbitoper med ädellövskog är att följa utvecklingen av biologisk mångfald, med hjälp av indikatorarter. Rapporen berör även särskilda ansvarsarter för Blekinge. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (3 MB)