Publikationer 

Din sökning gav 406 träffar
 • Havsstrandängar i Blekinge – Förlust och bevarande av habitatet vid en förändrad havsnivå

  Globala klimatförändringar med en ökad havsnivå leder till att flacka landområden översvämmas, vilket drabbar värdefulla livsmiljöer och ekosystem längs med kusten. Den här undersökningens syfte är att genom en fjärranalys i ett geografiskt informationssystem kartlägga omfattningen av havsstrandängar i Blekinge län som hotas att försvinna till följd av en stigande havsnivå på 0,5 m respektive 1 m ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Vatten och vattenanvändning, Pressrum

  Rapport-2015-14 (2 MB)

 • Bottenfauna i Blekinge Län 2015 – Undersökning av 14 lokaler i vattendrag

  Inom ramen för kalkningsuppföljningen i Blekinge län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 14 lokaler i rinnande vatten, på uppdrag av länsstyrelsen i Blekinge. Provtagningen utfördes den 21 och 22 oktober 2015. De vattendrag som undersökts är väl spridda från Silletorpsån i öster till Skräbeån i väster. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Pressrum

  Rapport-2015-19 (2 MB)

 • Badebodaån - Vattenanknutna kulturmiljöer

  Rapporten har tagits fram för att öka kunskapen kring kulturmiljöer nära vattendrag. Badebodaån ingår i Alsteråns huvudavrinningsområde (HARO 75), den har sin början i Kronobergs län i Uppvidinge kommun för att sedan rinna österut genom ett flertal sjöar t.ex. Kiasjön innan den mynnar ut i sjön Allgunnen i Högsby kommun, Kalmar län. De naturliga förutsättningarna och människans påverkan har skapa ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Kulturreservat

  Badebodaån - Vattenanknutna kulturmiljöer (31 MB)

 • Makroalger i fyra Blekingeåar 2015

  Det vi idag kallar alger är en mycket heterogen växtgrupp, där den mest avvikande gruppen tillhör
  prokaryoterna som därför ibland kallas blågröna bakterier eller cyanobakterier istället för
  blågrönalger. Alla alger saknar rot, stam och blad. De är en mycket viktig del i näringsväven, dels som
  föda och skydd åt andra organismer, dels som syreproducenter. Påväxtalgerna i ett vatten utgörs av
  de ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Rapport-2016-5 (6 MB)

 • Stormusselinventering i Mörrumsån 2015

  Mörrumsån är ett av landets värdefullaste och artrikaste vattendrag. Mörrumsån ingår i Natura
  2000, av riksintresse för naturvård och är klassad som ett nationellt särskilt värdefullt vatten.
  Delar av ån är skyddad som naturreservat och arbetet med bildande av nya naturreservat
  pågår. Samtidigt finns behov av restaureringsåtgärder i ån för att ytterligare höja värdet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Rapport-2016-4 (3 MB)

 • Bottenfauna i Mörrumsån 2015

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge har en bottenfaunaundersökning gjorts av Mörrumsåns
  nedre del, mellan Svängsta och Mörrum. Syftet med undersökningen är främst att få underlag
  till planeringen av ett nytt naturreservat i området. Totalt 15 lokaler inventerades i oktober 2015.
  Vattenföringen var låg för årstiden, vilket gjorde att provtagningen kunde genomföras utan
  större svårigheter. Å ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Rapport-2016-3 (5 MB)

 • Är skolgårdarna i Blekinge rökfria? En kartläggning av hur rökförbudet på skolgårdar följs i Blekinge län

  Alla skolgårdar ska vara helt rökfria. Förbudet är funnits i över 20 år, sedan 1994, och gäller oavsett ålder och oavsett tid på dygnet. TBU har med utgångspunkt från rådande bestämmelser i tobakslagen gjort en kartläggning av länets högstadie- och gymnasieskolgårdar. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Rapport-2016-1 (2 MB)

 • Årsredovisning 2015

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Årsredovisning 2015 (4 MB)

 • Byggnadsnämndernas tillsyn i Blekinge län 2014

  Byggverksamheten i länet kom under år 2014 att avmattas något både avseende lov- som anmälningsärenden. Däremot kom antalet tillsynsärenden att öka i jämförelse med de båda föregående åren. För en stor del av länets kommuner har tillsynsverksamheten ännu inte någon högre prioritet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Rapport-2015-16 (2 MB)

 • Kiselalgsundersökning i Blekinge 2015

  Påväxtsamhället är av flera anledningar lämpligt att undersöka i vattendrag. Påväxtorganismerna utgörs huvudsakligen av kiselalger, vilka är fastsittande primärproducenter. Eftersom de saknar migreringsmöjligheter kan de inte undvikaförändringar i vattenmiljön. Det är i stället så att kiselalgssamhället anpassar sig till de förhållanden som finns i det aktuella vattendraget. Specifika arter kan f ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Rapport-2015-18 (5 MB)

 • Jämställt Blekinge 2016–2018

  Jämställdhet innebär att alla män och kvinnor har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Målen i jämställdhetspolitiken utgår från utredningen Makt att forma samhället och sitt eget liv. Genom politiska beslut har Sveriges regering fastställt fyra nationella jämställdhetspolitiska mål som sedan preciserats i olika lagstiftnings- och styrdokument. Syftet med strategin Jämställt Blekinge ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Jämställt Blekinge 2016–2018 (3 MB)

 • Inventering av potentiella biogasanvändare i Sölvesborg kommun

  Denna rapport beskriver förutsättningarna för att etablera ett tankställe för biogas i Sölvesborgs kommun samt möjligheterna att använda biogas för uppvärmning av byggnader. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål

  Rapport-2015-17 (933 kB)

 • Strukturbild Blekinge

  Strukturbild Blekinge är ett gemensamt projekt mellan Regionen och Länsstyrelsen som har pågått mellan september 2014 och oktober 2015. Syftet med projektet har varit att öka samverkan och stärka kopplingen mellan kommunal fysisk planering, regional utvecklingsplanering och de regionala utvecklingsfrågorna, samt att få till en samsyn kring Blekinges viktigaste utvecklingsfrågor.

  Projektet har ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Infrastruktur och IT, Planfrågor

  Strukturbild Blekinge (2 MB)

 • Vattenanknutna kulturmiljöer vid Mieån

  Rapporten har tagits fram för att öka kunskapen kring kulturmiljöer nära vattendrag. De många verksamheterna längs Mieån har skapat unika miljöer av varierande funktion och ålder. Detta har givit ett mångfacetterat kulturlandskap med historiskt djup och hög dignitet. Mieån och sjön Mien har också varit avgörande för flottningen i södra Sverige och har därmed haft en betydelsefull roll under Sveri ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Rapport-2015-13 (86 MB)

 • Miljökvalitetsmålen 2015

  Inte något miljökvalitetsmål bedöms vara möjligt att nå till år 2020 i Blekinge. För att kunna lämna över ett hållbart samhälle till nästa generation krävs fler effektiva styrmedel och att takten i åtgärdsarbetet ökar.
  Det pågår åtgärder som förbättrar tillståndet i miljön, men takten är för långsam. Det behövs mer resurser och modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid, den f ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön

  Rapport-2015-11 (2 MB)

 • Förvaltningsplan för rovdjur i Blekinge län 2015–2019

  Förvaltningsplanen för rovdjur är ett policydokument som gäller under åren 2015–2019 i Blekinge län.

  Syftet med förvaltningsplanen är att formulera mål för rovdjursbestånden samt strategier, riktlinjer,
  åtgärder och rutiner för rovdjursförvaltningen. Förvaltningen ska genom öppenhet och dialog med
  allmänhet och företrädare för berörda näringar och intressen förebygga och minska de konflikter ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Rovdjur

  Rapport-2015-9 (1 MB)

 • Ejder på Utklippan 2011-2015

  Populationsutveckling och jämförelse med inventeringar inom hela utbredningsområdet.

  Länsstyrelsen bär ansvar för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av ejder ingår i programområdet Kust och hav inom delprogrammet Artövervakning – kustfåglar.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Rapport-2015-12 (1 MB)

 • Intelligent fjärrvärmenät - Karlshamnsmodellen

  Utveckling av utvärderingsprocess samt ökad medvetenhet om modellens fördelar.

  Denna rapport beskriver slutsatser och erfarenheter från projektet ”Kompetensutveckling inför framtidens intelligenta fjärrvärme” som Karlshamn Energi och Karlshamns-bostäder gemensamt ansökte om från Klimatmiljonen via Länsstyrelsen Blekinge.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål

  Rapport-2015-15 (806 kB)

 • Är skolgårdarna i Blekinge rökfria? En kartläggning av hur rökförbudet på skolgårdar följs i Blekinge län

  Rökning är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige och orsakar årligen uppskattningsvis 100 000 sjukdomsfall och 12 000 dödsfall. Rökning påverkar även personer i omgivningen och den passiva rökningen är aldrig ofarlig. Att barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av tobak är ett
  av de långsiktiga målen i den svenska ANDT politiken
  (alkohol, narkotika, dopning och tobak).
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Rapport-2015-1 (1 MB)

 • Kiselalgsundersökning i Blekinge Län 2014

  Pelagia Miljökonsult AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län utfört kiselalgsanalys på prover från nio vattendrag. Proverna är insamlade av Andreas Nilsson, Länsstyrelsen i Blekinge län, under september 2014. Undersökningen är en del i länsstyrelsens arbete kring effekterna av kalkning av vattendragen samt regional miljöövervakning. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Verksamheter med miljöpåverkan, Pressrum

  Rapport-2015-10 (1 MB)