Publikationer 

Din sökning gav 398 träffar
 • Byggnadsnämndernas tillsyn i Blekinge län 2014

  Byggverksamheten i länet kom under år 2014 att avmattas något både avseende lov- som anmälningsärenden. Däremot kom antalet tillsynsärenden att öka i jämförelse med de båda föregående åren. För en stor del av länets kommuner har tillsynsverksamheten ännu inte någon högre prioritet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Rapport-2015-16 (2 MB)

 • Kiselalgsundersökning i Blekinge 2015

  Påväxtsamhället är av flera anledningar lämpligt att undersöka i vattendrag. Påväxtorganismerna utgörs huvudsakligen av kiselalger, vilka är fastsittande primärproducenter. Eftersom de saknar migreringsmöjligheter kan de inte undvikaförändringar i vattenmiljön. Det är i stället så att kiselalgssamhället anpassar sig till de förhållanden som finns i det aktuella vattendraget. Specifika arter kan f ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Rapport-2015-18 (5 MB)

 • Jämställt Blekinge 2016–2018

  Jämställdhet innebär att alla män och kvinnor har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Målen i jämställdhetspolitiken utgår från utredningen Makt att forma samhället och sitt eget liv. Genom politiska beslut har Sveriges regering fastställt fyra nationella jämställdhetspolitiska mål som sedan preciserats i olika lagstiftnings- och styrdokument. Syftet med strategin Jämställt Blekinge ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Jämställt Blekinge 2016–2018 (3 MB)

 • Inventering av potentiella biogasanvändare i Sölvesborg kommun

  Denna rapport beskriver förutsättningarna för att etablera ett tankställe för biogas i Sölvesborgs kommun samt möjligheterna att använda biogas för uppvärmning av byggnader. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål

  Rapport 2015:17 (888 kB)

 • Strukturbild Blekinge

  Strukturbild Blekinge är ett gemensamt projekt mellan Regionen och Länsstyrelsen som har pågått mellan september 2014 och oktober 2015. Syftet med projektet har varit att öka samverkan och stärka kopplingen mellan kommunal fysisk planering, regional utvecklingsplanering och de regionala utvecklingsfrågorna, samt att få till en samsyn kring Blekinges viktigaste utvecklingsfrågor.

  Projektet har ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Infrastruktur och IT, Planfrågor

  Strukturbild Blekinge (2 MB)

 • Vattenanknutna kulturmiljöer vid Mieån

  Rapporten har tagits fram för att öka kunskapen kring kulturmiljöer nära vattendrag. De många verksamheterna längs Mieån har skapat unika miljöer av varierande funktion och ålder. Detta har givit ett mångfacetterat kulturlandskap med historiskt djup och hög dignitet. Mieån och sjön Mien har också varit avgörande för flottningen i södra Sverige och har därmed haft en betydelsefull roll under Sveri ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Rapport-2015-13 (39 MB)

 • Miljökvalitetsmålen 2015

  Inte något miljökvalitetsmål bedöms vara möjligt att nå till år 2020 i Blekinge. För att kunna lämna över ett hållbart samhälle till nästa generation krävs fler effektiva styrmedel och att takten i åtgärdsarbetet ökar.
  Det pågår åtgärder som förbättrar tillståndet i miljön, men takten är för långsam. Det behövs mer resurser och modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid, den f ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön

  Rapport-2015-11 (2 MB)

 • Förvaltningsplan för rovdjur i Blekinge län 2015–2019

  Förvaltningsplanen för rovdjur är ett policydokument som gäller under åren 2015–2019 i Blekinge län.

  Syftet med förvaltningsplanen är att formulera mål för rovdjursbestånden samt strategier, riktlinjer,
  åtgärder och rutiner för rovdjursförvaltningen. Förvaltningen ska genom öppenhet och dialog med
  allmänhet och företrädare för berörda näringar och intressen förebygga och minska de konflikter ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Rovdjur

  Rapport-2015-9 (1 MB)

 • Ejder på Utklippan 2011-2015

  Populationsutveckling och jämförelse med inventeringar inom hela utbredningsområdet.

  Länsstyrelsen bär ansvar för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av ejder ingår i programområdet Kust och hav inom delprogrammet Artövervakning – kustfåglar.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Rapport-2015-12 (1 MB)

 • Intelligent fjärrvärmenät - Karlshamnsmodellen

  Utveckling av utvärderingsprocess samt ökad medvetenhet om modellens fördelar.

  Denna rapport beskriver slutsatser och erfarenheter från projektet ”Kompetensutveckling inför framtidens intelligenta fjärrvärme” som Karlshamn Energi och Karlshamns-bostäder gemensamt ansökte om från Klimatmiljonen via Länsstyrelsen Blekinge.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål

  Rapport-2015-15 (806 kB)

 • Är skolgårdarna i Blekinge rökfria? En kartläggning av hur rökförbudet på skolgårdar följs i Blekinge län

  Rökning är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige och orsakar årligen uppskattningsvis 100 000 sjukdomsfall och 12 000 dödsfall. Rökning påverkar även personer i omgivningen och den passiva rökningen är aldrig ofarlig. Att barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av tobak är ett
  av de långsiktiga målen i den svenska ANDT politiken
  (alkohol, narkotika, dopning och tobak).
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Rapport-2015-1 (1 MB)

 • Kiselalgsundersökning i Blekinge Län 2014

  Pelagia Miljökonsult AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län utfört kiselalgsanalys på prover från nio vattendrag. Proverna är insamlade av Andreas Nilsson, Länsstyrelsen i Blekinge län, under september 2014. Undersökningen är en del i länsstyrelsens arbete kring effekterna av kalkning av vattendragen samt regional miljöövervakning. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Verksamheter med miljöpåverkan, Pressrum

  Rapport-2015-10 (1 MB)

 • Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2015

  Den årliga bostadsmarknadsenkäten BME syftar till att möjliggöra en överblick av bo­ stadsmarknaden i länet, följa utvecklingen över tid samt lyfta fram lämplig information inför bedömning av marknadens utveckling över de närmast kommande åren. Boverket utför undersökningen i samarbete med landets länsstyrelser.

  Från och med våren 2015 redovisar Boverket slutgiltig sammanställning och utvärder ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Boende, Pressrum

  Rapport-2015-8 (4 MB)

 • Restvärme i Blekinge

  Att öka tillvaratagandet av industriell restvärme (spillvärme) är ett viktigt steg för att minska resursförbrukningen och påverkan på miljön. Dessutom är det ett sätt att effektivisera
  företagandet och därmed öka konkurrensförmågan liksom att det kan skapa arbetstillfällen i och därmed utveckling av energibranschen.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Pressrum

  Rapport-2014-26 (1 MB)

 • Bottenfauna i Blekinge län 2014. Undersökning av 13 lokaler i vattendrag

  Inom ramen för kalkningsuppföljningen i Blekinge län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 13 lokaler i rinnande vatten, på uppdrag av länsstyrelsen i Blekinge. Provtagningen utfördes den 22 och 23 oktober 2014. De vattendrag som undersökts är väl spridda från Silletorpsån i öster till Skräbeån i väster. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning, Pressrum

  Rapport-2015-5 (2 MB)

 • Vattenanknutna kulturmiljöer vid Silletorpsån

  Landskapet runt Silletorpsån utgörs av småkuperad urbergsslätt i norr som sänker sig mjukt mot kusten. I den södra delen övergår landskapet till ett flackt och sjöfattigt kustlandskap. Flera lämningar efter förhistoriska boplatser
  och visten finns i närheten av Silletorpåns åmynning, vilket visar på ett långt och kontinuerligt bruk av landskapet och vattentillgången.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Arkeologi och fornlämningar

  Rapport-2015-4 (21 MB)

 • Årsredovisning 2014. Länsstyrelsen Blekinge län

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  AR-2014 (2 MB)

 • Ormgransbeståndet Göljahults naturreservat – Inventering februari 2015

  Göljahults naturreservat ligger i Ronneby kommun, Blekinge län och omfattar ett tämligen stort olikåldrigt bestånd ormgranar. Den 29 oktober 1959 beslutade länsstyrelsen
  Blekinge län om fridlysning av ormgransbeståndet i Göljahult som ett naturminne, vilket gör Göljahult till ett av Blekinge läns äldsta naturskyddsområde.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Rapport-2015-3 (745 kB)

 • Byggnadsnämndernas tillsyn i Blekinge län 2013

  Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) och uppdrag nr. 43 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2014 ska länsstyrelsen bland annat följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete. Länsstyrelsen ska i samband med detta särskilt
  granska kommunernas tillsyn av bestämmelserna om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Boende, Planfrågor, Pressrum

  Rapport-2014-25 (694 kB)

 • Övervakning av sjöhjortron i Blekinge 2014

  Länsstyrelsen har ansvaret för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av sjö-hjortron (Nostoc zetterstedtii) ingår i programområdet Sötvatten inom delprogrammet Artö-vervakning – Nostoc zetterstedtii och berör miljömålen Levande sjöar och vattendrag samt Endast naturlig försurning. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Rapport-2015-2 (934 kB)