Publikationer 

Din sökning gav 381 träffar
 • Årsredovisning 2014. Länsstyrelsen Blekinge län

  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  AR-2014 (2 MB)

 • Byggnadsnämndernas tillsyn i Blekinge län 2013

  Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) och uppdrag nr. 43 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2014 ska länsstyrelsen bland annat följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete. Länsstyrelsen ska i samband med detta särskilt
  granska kommunernas tillsyn av bestämmelserna om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Boende, Planfrågor, Pressrum

  Rapport-2014-25 (694 kB)

 • Övervakning av sjöhjortron i Blekinge 2014

  Länsstyrelsen har ansvaret för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av sjö-hjortron (Nostoc zetterstedtii) ingår i programområdet Sötvatten inom delprogrammet Artö-vervakning – Nostoc zetterstedtii och berör miljömålen Levande sjöar och vattendrag samt Endast naturlig försurning. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Rapport-2015-2 (934 kB)

 • Blekinges miljömåltid Ekologisk mat

  En dag med fokus på vår mat
  Den 16:e oktober 2014 genomfördes en temadag med fokus på
  hållbar konsumtion. I samtliga Blekinges kommunala grund- och gymnasieskolor serverades en ekologisk måltid som kopplades samman med undervisning om miljö, konsumtion och livsstil.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Folkhälsa

  Rapport-2014-22 (8 MB)

 • Miljökvalitetsmålen 2014 – Uppföljning av miljötillståndet i Blekinge

  Inte något miljökvalitetsmål bedöms vara möjligt att nå till år 2020 i Blekinge. På nationell nivå bedöms Skyddande ozonskikt att uppnås och Säker strålmiljö är nära att nås. Dessa mål samt Begränsad klimatpåverkan bedöms enbart nationellt. Den regionala bedömningen är densamma som föregående år.

  Det pågår åtgärder som förbättrar tillståndet i miljön, men takten är för långsam för att vi ska n ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön

  Rapport-2014-23 (2 MB)

 • Regionalt miljöövervakningsprogram för Blekinge län 2015-2020

  Länsstyrelserna har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att revidera den regionala miljöövervakningen och ta fram ett nytt program för åren 2015-2020. Detta program redovisar den planerade
  miljöövervakningen för Blekinge län och beskriver den verksamhet som pågår i länet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  Rapport-2014-20 (5 MB)

  Sammanfattning, inledning, referenser och bilagor (464 kB)

  Programområde Luft (513 kB)

  Programområde Skog (586 kB)

  Programområde Jordbruksmark (349 kB)

  Programområde Våtmark (409 kB)

  Programområde Landskap (641 kB)

  Programområde Sötvatten (1 MB)

  Programområde Kust och hav (979 kB)

  Programområde Miljögiftssamordning (269 kB)

  Programområde Hälsorelaterad miljöövervakning (252 kB)

 • Inventering av torrlagda havsvikar i Blekinge

  Grunda havsvikar har en nyckelroll i Östersjöns ekosystem. Omfattande utdikning, invallning och torrläggning av vikar har spolierat stora ekologiska värden längs Blekinges kust. Bevarande och restaurering av dessa miljöer kan bidra till att vi uppnår miljökvalitetsmålet Hav i balans, med direkt relevans för preciseringarna god miljöstatus, ekosystemtjänster, grunda kustnära miljöer, gynnsam bevar ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Verksamheter med miljöpåverkan

  Rapport-2014-24 (9 MB)

 • Övervakning av sandödla och dess livsmiljöer i Blekinge 2014

  En inventering av sandödla genomfördes i Blekinge 2004. Vid inventeringen noterades förekomst av sandödla och lämpligt habitat för arten avgränsades. Många nya lokaler hittades vid inventeringen, och många lokaler har även hittas efter 2004. Blekinge är därmed det län i landet med flest kända sandödlelokaler. I
  Blekinge förekommer sandödlor i gamla sand- och grustag, längs järnvägsvallar och på ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Rapport-2014-21 (2 MB)

 • Nya utsättningslokaler för grönfläckig padda i Blekinge - Inventeringsresultat och förslag

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Pressrum

  Rapport-2014-19 (3 MB)

 • Kentsk tärna i Blekinge 2007-2014

  Länsstyrelsen bär ansvar för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av kentsk tärna ingår i programområdet Kust och hav inom delprogrammet Artövervakning – kustfågel. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Pressrum

  Rapport-2014-16 (1 MB)

 • Mer bioenergi i Blekinge – Uppdatering och komplettering av underlag till handlingsplan

  Länsstyrelsen i Blekinge har, liksom övriga länsstyrelser i landet, tagit fram en klimat- och energistrategi för länet. Syftet med strategierna är att förverkliga de nationella energi- och klimatmålen på regional nivå. Blekinges långsiktiga mål till år 2050 ligger i linje med den svenska klimatvisionen, d.v.s. inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Pressrum

  Rapport-2014-18 (1 MB)

 • Handlingsplan för Bioenergi Blekinge län

  För att främja en fortsatt utveckling av bioenergisektorn behövs politiskt stöd. Den regionala
  handlingsplanen för bioenergi i Blekinge län är ett redskap för att genomföra åtgärder som kan
  bidra till en fortsatt utveckling av bioenergisektorn.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Pressrum

  Rapport-2014-17 (1 MB)

 • Hälsorisker i miljön - en sammanställning av hälsorisker i Blekinge, Jönköping, Kronoberg och Östergötland

  Den här rapporten är ett underlag som beskriver miljötillståndet i Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands och Blekinge län med utgångspunkt från de fem miljökvalitetsmål som är särskilt viktiga ur hälsosynpunkt; Frisk luft, Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö.

  Rapporten utgör en kartläggning av risker för miljörelaterad ohälsa i länen, med syfte a ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hälsoskydd, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Folkhälsa, Pressrum

  Rapport-2014-11 (2 MB)

 • Inventering av trumgräshoppa i Blekinge 2012-2014

  Inom ramen för Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för trumgräshoppa (Kindvall 2011), giltigt 2011-2015,
  har kända lokaler i Blekinge besökts under 2012-2014 med syfte att uppskatta populationsstorleken med avseende på hannar.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Pressrum

  Rapport-2014-14 (2 MB)

 • Barn, miljö och hälsa - en rapport från Skåne, Blekinge och Kronobergs län 2013.

  Rapporten handlar om barns miljö hemma, i skolan och på fritiden. Den tar upp buller, luftföroreningar och miljögifter, mat och motion, och barns exponering för vuxnas tobaksrökning.

  Denna rapport bygger på data från Barnens miljöhälsoenkät 2003 och 2011, flera andra enkätundersökningar som gjorts i södra Sverige samt den första stora enkätundersökningen som gjorts om den fysiska miljön i för ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hälsoskydd, Miljömål, Pressrum

  Barnhalsorapport (1 MB)

  Beställ publikation

 • Flodpärlmusslan i Bräkneån – En värdfiskstudie inför populationsförstärkningsåtgärder

  Flodpärlmussla är en musselart som har minskat kraftigt i Blekinge liksom i resten av artens utbredningsområde under det senaste seklet som en följd av bland annat byggnationen av dammar som utgör vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer, försurning och en ökad grumling orsakad av jord- och skogsbruk. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Tillståndet i miljön, Pressrum

  Rapport2014-15 (655 kB)

 • Kyrkhults kyrka ommålning av bänkinredning – Slutrapport, antikvarisk medverkan

  Renovering har omfattat ommålning av kyrkbänkar samt handikappanpassning av bänkkvarteren. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Byggnadsvård, Skyddad bebyggelse, Pressrum

  Rapport2014-13 (1 MB)

 • Anpassning till ett förändrat klimat - Blekinges regionala handlingsplan

  Länsstyrelsen i Blekinge har utarbetat en samhällsövergripande handlingsplan som tar ett helhetsgrepp över klimatanpassningsarbetet i Blekinge. Utgångspunkten har varit att beskriva de största utmaningarna som Blekinge står inför på grund av ett förändrat klimat samt identifiera vilka åtgärder som bör vidtas för att kunna hantera klimatförändringarnas effekter.
  Målgruppen är lokala och regional ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Verksamheter med miljöpåverkan, Krisberedskap

  Rapport-2014-12 (4 MB)

 • Solenergipotentialen för Blekinges bebyggelse enligt två framtidsscenarier

  På uppdrag av Länsstyrelsen har Uppsala Universitet analyserat potentialen för utvinning av solenergi på hustak i Blekinge. Två scenarier för realiserbar solenergipotential presenteras med hänsyn till olika ekonomiska förutsättningar och lönsamhet, ett scenario för relativ närtid och ett långtidsscenario. Resultaten visar på stora möjligheter att utveckla användningen av solenergi. Om vi tog vara ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Boende, Planfrågor, Pressrum

  Rapport-2014-10 (1 MB)

 • Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2014

  En välfungerande bostadsmarknad har betydelse för länets utveckling och det krävs en planering för att kunna förse bostadsmarknaden med lämpliga bostäder. Bostadsmarknaden i Blekinge län har under en lång följd av år varit stabil och befunnit sig i ett läge av god balans. Men även i perioder av god stabilitet måste aktiv planering bedrivas för att balans ska kunna upprätthållas och bostadsutbudet ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Rapport-2014-9 (1 MB)