Publikationer 

Din sökning gav 367 träffar
 • Hälsorisker i miljön – en sammanställning av miljörisker i Blekinge, Jönköpings, Kronobergs och Östergötlands län

  Den här rapporten är ett underlag som beskriver miljötillståndet i Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands och Blekinge län med utgångspunkt från de fem miljökvalitetsmål som är särskilt viktiga ur hälsosynpunkt; Frisk luft, Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö.

  Rapporten utgör en kartläggning av risker för miljörelaterad ohälsa i länen, med syfte at ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hälsoskydd, Miljömål, Tillståndet i miljön, Pressrum

  rapport 2014_11 (2 MB)

 • Flodpärlmusslan i Bräkneån – En värdfiskstudie inför populationsförstärkningsåtgärder

  Flodpärlmussla är en musselart som har minskat kraftigt i Blekinge liksom i resten av artens utbredningsområde under det senaste seklet som en följd av bland annat byggnationen av dammar som utgör vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer, försurning och en ökad grumling orsakad av jord- och skogsbruk. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Tillståndet i miljön, Pressrum

  Rapport2014-15 (655 kB)

 • Kyrhults kyrka ommålning av bänkinredning – Slutrapport, antikvarisk medverkan

  Renovering har omfattat ommålning av kyrkbänkar samt handikappanpassning av bänkkvarteren. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Byggnadsvård, Skyddad bebyggelse, Pressrum

  Rapport2014-13 (1 MB)

 • Anpassning till ett förändrat klimat - Blekinges regionala handlingsplan

  Länsstyrelsen i Blekinge har utarbetat en samhällsövergripande handlingsplan som tar ett helhetsgrepp över klimatanpassningsarbetet i Blekinge. Utgångspunkten har varit att beskriva de största utmaningarna som Blekinge står inför på grund av ett förändrat klimat samt identifiera vilka åtgärder som bör vidtas för att kunna hantera klimatförändringarnas effekter.
  Målgruppen är lokala och regional ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Verksamheter med miljöpåverkan, Krisberedskap

  Rapport-2014-12 (4 MB)

 • Solenergipotentialen för Blekinges bebyggelse enligt två framtidsscenarier

  På uppdrag av Länsstyrelsen har Uppsala Universitet analyserat potentialen för utvinning av solenergi på hustak i Blekinge. Två scenarier för realiserabar solenergipotential presenteras med hänsyn till olika ekonomiska förutsättningar och lönsamhet, ett scenario för relativ närtid och ett långtidsscenario. Resultaten visar på stora möjligheter att utveckla användningen av solenergi. Om vi tog var ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Boende, Planfrågor, Pressrum

  Rapport-2014-10 (1 MB)

 • Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2014

  En välfungerande bostadsmarknad har betydelse för länets utveckling och det krävs en planering för att kunna förse bostadsmarknaden med lämpliga bostäder. Bostadsmarknaden i Blekinge län har under en lång följd av år varit stabil och befunnit sig i ett läge av god balans. Men även i perioder av god stabilitet måste aktiv planering bedrivas för att balans ska kunna upprätthållas och bostadsutbudet ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Rapport-2014-9 (1 MB)

 • Checklista regionala miljömål

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Miljömål

  checklista (791 kB)

 • Handlingsprogram för miljö till år 2010

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1995

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Klimat och energi, Tillståndet i miljön

  Handlingsprogrammiljo (88 kB)

 • Extrema vattenstånd i Blekinge

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Pressrum

  Rapport-2014-7 (680 kB)

 • Bottenfauna i Blekinge län 2013

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län har Medins Biologi AB under hösten 2013 genomfört bottenfaunaundersökningar i 13 rinnande vatten inom ramen för kalkningsuppföljning
  i länet. Utifrån en sammanvägning av artsammansättning och flera index har bottenfaunan expertbedömts med avseende på surhet, hydromorfologisk påverkan och näringsämnesbelastning. Bottenfaunan har också statusklassats enli ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Rapport-2014-8 (1 MB)

 • Biotopvårdsplan för Bräkneåns södra del

  Tjockskalig målarmussla är Europas mest hotade musselart. Under en femårsperiod pågår projekt Målarmusslans återkomst ger friskare åar som syftar till att rädda musslan och
  förbättra vattenkvalitet och livsmiljöer i 12 åar i södra Sverige. I Blekinge är det inom Natura 2000-områdena Mörrumsån och Bräkneån som förbättringar för musslan ska göras. Projektet
  är ett samarbete mellan Länsstyrelserna ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Vatten och vattenanvändning, Pressrum

  Rapport-2014-6 (2 MB)

 • Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län

  Biogas Sydost fick hösten 2011 i uppdrag av länsstyrelserna i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län samt EU att ta fram en gemensam strategi och handlingsplan för biogas till fordon för hela sydostregionen. Strategin är avsedd att utgöra ett verktyg som ska hjälpa länen att nå sina klimatmål, bli fria från fossila bränslen och uppnå en fossilbränsleoberoende transportsektor per 2030. Som ett led i a ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Pressrum

  Rapport-2014-5 (1 MB)

 • Miljömål i Blekinge

  Sveriges miljöarbete ska syfta till en hållbar utveckling på alla nivåer och på lång sikt. Miljökvalitetsmålen har fastställts av riksdagen och arbetet genomförs gemensamt av olika aktörer i
  samhället.
  Länsstyrelsen i Blekinge ansvarar tillsammans med Skogsstyrelsen för att samordna och administrera det regionala miljömålsarbetet. Detta innebär bland annat att ge vägledning och inspirera lokala ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Pressrum

  Rapport-2014-4 (2 MB)

 • Inventering av fiskyngel vid Blekingekusten och nordöstra Skånes kust

  Fisk har en mycket stor betydelse för det marina ekosystemet, och fortplantningen och den tidiga överlevnaden (rekryteringen) av fisk är en av de viktigaste processerna i havet ur såväl ekologisk som socioekonomisk synpunkt. I Blekinges skärgård är rekryteringen av många fiskarter hårt knuten till grunda vikar. Denna livsmiljö är samtidigt relativt känslig och utsatt för mänsklig påverkan.
  Kunsk ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Rapport-2014-3 (9 MB)

 • Inventering av sikyngel i Blekinge skärgård 2013

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Miljömål

  Rapport-2013-23 (2 MB)

 • Kiselalger i vattendrag i Blekinge län 2013–En undersökning av 9 lokaler

  Kiselalger analyserades på 9 vattendragslokaler i Blekinge län år 2013. Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS. Som stöd till detta index har även mängden näringskrävande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Rapport-2014-2 (1 MB)

 • Energibalans 2010 Blekinge och Småland – En gemensam energibalans för de fyra länen Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg

  Energibalansen är en kartläggning över energiflödena i regionen. Frågor som besvaras är bland andra; Vilken och hur mycket energi förbrukas i regionen? Var används den? Hur mycket el och fjärrvärme produceras regionalt? Hur mycket el tillförs utifrån? Hur mycket bensin och diesel används? Hur stora blir koldioxidutsläppen? Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Rapport-2013-10 (1 MB)

 • Klimat- och Energistrategi för Blekinge – Åtgärder 2013-2016 med utblick till 2020

  I Blekinge finns många aktörer som arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan. För att stärka arbetet har vi gemensamt bildat Klimatsamverkan Blekinge, ett forum med representanter från näringsliv, organisationer och myndigheter. Med Klimatsamverkan Blekinge som plattform har vi utarbetat denna Klimat- och energistrategi med tydliga mål och åtgärder. Strategin är upplagd så att åtgärderna o ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Klimat-och-energistrategi-Blekinge (6 MB)

 • Grönfläckig padda i Blekinge 2013 – Utplantering samt uppföljning på Flakskär

  Den grönfläckiga paddan är Sveriges mest sällsynta groddjur med en total populationsstorlek på endast 3000 individer på ett fåtal lokaler. Arten är därför rödlistad av Artdatabanken som akut hotad (CR) i den senaste rödlistan från 2010. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Rapport-2013-14 (1 MB)

 • Miljömål i Blekinge

  Sveriges miljöarbete syftar till en hållbar utveckling på alla nivåer och på lång sikt. Miljökvalitetsmålen har fastställts av riksdagen och miljöarbetet genomförs gemensamt av olika aktörer i samhället.

  Som miljömål för Blekinge län gäller de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar och etappmål. Sammanställningen uppdaterades 2013-12-19 med ett nytt etappmål.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  2013-19 (697 kB)