Publikationer 

Din sökning gav 388 träffar
 • Är skolgårdarna i Blekinge rökfria? En kartläggning av hur rökförbudet på skolgårdar följs i Blekinge län

  Rökning är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige och orsakar årligen uppskattningsvis 100 000 sjukdomsfall och 12 000 dödsfall. Rökning påverkar även personer i omgivningen och den passiva rökningen är aldrig ofarlig. Att barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av tobak är ett
  av de långsiktiga målen i den svenska ANDT politiken
  (alkohol, narkotika, dopning och tobak).
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Rapport-2015-1 (1 MB)

 • Kiselalgsundersökning i Blekinge Län 2014

  Pelagia Miljökonsult AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län utfört kiselalgsanalys på prover från nio vattendrag. Proverna är insamlade av Andreas Nilsson, Länsstyrelsen i Blekinge län, under september 2014. Undersökningen är en del i länsstyrelsens arbete kring effekterna av kalkning av vattendragen samt regional miljöövervakning. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Verksamheter med miljöpåverkan, Pressrum

  Rapport-2015-10 (1 MB)

 • Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2015

  Den årliga bostadsmarknadsenkäten BME syftar till att möjliggöra en överblick av bo­ stadsmarknaden i länet, följa utvecklingen över tid samt lyfta fram lämplig information inför bedömning av marknadens utveckling över de närmast kommande åren. Boverket utför undersökningen i samarbete med landets länsstyrelser.

  Från och med våren 2015 redovisar Boverket slutgiltig sammanställning och utvärder ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Boende, Pressrum

  Rapport-2015-8 (4 MB)

 • Restvärme i Blekinge

  Att öka tillvaratagandet av industriell restvärme (spillvärme) är ett viktigt steg för att minska resursförbrukningen och påverkan på miljön. Dessutom är det ett sätt att effektivisera
  företagandet och därmed öka konkurrensförmågan liksom att det kan skapa arbetstillfällen i och därmed utveckling av energibranschen.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Pressrum

  Rapport-2014-26 (1 MB)

 • Bottenfauna i Blekinge län 2014. Undersökning av 13 lokaler i vattendrag

  Inom ramen för kalkningsuppföljningen i Blekinge län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 13 lokaler i rinnande vatten, på uppdrag av länsstyrelsen i Blekinge. Provtagningen utfördes den 22 och 23 oktober 2014. De vattendrag som undersökts är väl spridda från Silletorpsån i öster till Skräbeån i väster. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning, Pressrum

  Rapport-2015-5 (2 MB)

 • Vattenanknutna kulturmiljöer vid Silletorpsån

  Landskapet runt Silletorpsån utgörs av småkuperad urbergsslätt i norr som sänker sig mjukt mot kusten. I den södra delen övergår landskapet till ett flackt och sjöfattigt kustlandskap. Flera lämningar efter förhistoriska boplatser
  och visten finns i närheten av Silletorpåns åmynning, vilket visar på ett långt och kontinuerligt bruk av landskapet och vattentillgången.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Arkeologi och fornlämningar

  Rapport-2015-4 (21 MB)

 • Årsredovisning 2014. Länsstyrelsen Blekinge län

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  AR-2014 (2 MB)

 • Ormgransbeståndet Göljahults naturreservat – Inventering februari 2015

  Göljahults naturreservat ligger i Ronneby kommun, Blekinge län och omfattar ett tämligen stort olikåldrigt bestånd ormgranar. Den 29 oktober 1959 beslutade länsstyrelsen
  Blekinge län om fridlysning av ormgransbeståndet i Göljahult som ett naturminne, vilket gör Göljahult till ett av Blekinge läns äldsta naturskyddsområde.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Rapport-2015-3 (745 kB)

 • Byggnadsnämndernas tillsyn i Blekinge län 2013

  Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) och uppdrag nr. 43 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2014 ska länsstyrelsen bland annat följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete. Länsstyrelsen ska i samband med detta särskilt
  granska kommunernas tillsyn av bestämmelserna om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Boende, Planfrågor, Pressrum

  Rapport-2014-25 (694 kB)

 • Övervakning av sjöhjortron i Blekinge 2014

  Länsstyrelsen har ansvaret för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av sjö-hjortron (Nostoc zetterstedtii) ingår i programområdet Sötvatten inom delprogrammet Artö-vervakning – Nostoc zetterstedtii och berör miljömålen Levande sjöar och vattendrag samt Endast naturlig försurning. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Rapport-2015-2 (934 kB)

 • Blekinges miljömåltid Ekologisk mat

  En dag med fokus på vår mat
  Den 16:e oktober 2014 genomfördes en temadag med fokus på
  hållbar konsumtion. I samtliga Blekinges kommunala grund- och gymnasieskolor serverades en ekologisk måltid som kopplades samman med undervisning om miljö, konsumtion och livsstil.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Folkhälsa

  Rapport-2014-22 (8 MB)

 • Miljökvalitetsmålen 2014 – Uppföljning av miljötillståndet i Blekinge

  Inte något miljökvalitetsmål bedöms vara möjligt att nå till år 2020 i Blekinge. På nationell nivå bedöms Skyddande ozonskikt att uppnås och Säker strålmiljö är nära att nås. Dessa mål samt Begränsad klimatpåverkan bedöms enbart nationellt. Den regionala bedömningen är densamma som föregående år.

  Det pågår åtgärder som förbättrar tillståndet i miljön, men takten är för långsam för att vi ska n ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön

  Rapport-2014-23 (2 MB)

 • Regionalt miljöövervakningsprogram för Blekinge län 2015-2020

  Länsstyrelserna har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att revidera den regionala miljöövervakningen och ta fram ett nytt program för åren 2015-2020. Detta program redovisar den planerade
  miljöövervakningen för Blekinge län och beskriver den verksamhet som pågår i länet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  Rapport-2014-20 (5 MB)

  Sammanfattning, inledning, referenser och bilagor (464 kB)

  Programområde Luft (513 kB)

  Programområde Skog (586 kB)

  Programområde Jordbruksmark (349 kB)

  Programområde Våtmark (409 kB)

  Programområde Landskap (641 kB)

  Programområde Sötvatten (1 MB)

  Programområde Kust och hav (979 kB)

  Programområde Miljögiftssamordning (269 kB)

  Programområde Hälsorelaterad miljöövervakning (252 kB)

 • Inventering av torrlagda havsvikar i Blekinge

  Grunda havsvikar har en nyckelroll i Östersjöns ekosystem. Omfattande utdikning, invallning och torrläggning av vikar har spolierat stora ekologiska värden längs Blekinges kust. Bevarande och restaurering av dessa miljöer kan bidra till att vi uppnår miljökvalitetsmålet Hav i balans, med direkt relevans för preciseringarna god miljöstatus, ekosystemtjänster, grunda kustnära miljöer, gynnsam bevar ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Verksamheter med miljöpåverkan

  Rapport-2014-24 (9 MB)

 • Övervakning av sandödla och dess livsmiljöer i Blekinge 2014

  En inventering av sandödla genomfördes i Blekinge 2004. Vid inventeringen noterades förekomst av sandödla och lämpligt habitat för arten avgränsades. Många nya lokaler hittades vid inventeringen, och många lokaler har även hittas efter 2004. Blekinge är därmed det län i landet med flest kända sandödlelokaler. I
  Blekinge förekommer sandödlor i gamla sand- och grustag, längs järnvägsvallar och på ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Rapport-2014-21 (2 MB)

 • Nya utsättningslokaler för grönfläckig padda i Blekinge - Inventeringsresultat och förslag

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Pressrum

  Rapport-2014-19 (3 MB)

 • Kentsk tärna i Blekinge 2007-2014

  Länsstyrelsen bär ansvar för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av kentsk tärna ingår i programområdet Kust och hav inom delprogrammet Artövervakning – kustfågel. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Pressrum

  Rapport-2014-16 (1 MB)

 • Mer bioenergi i Blekinge – Uppdatering och komplettering av underlag till handlingsplan

  Länsstyrelsen i Blekinge har, liksom övriga länsstyrelser i landet, tagit fram en klimat- och energistrategi för länet. Syftet med strategierna är att förverkliga de nationella energi- och klimatmålen på regional nivå. Blekinges långsiktiga mål till år 2050 ligger i linje med den svenska klimatvisionen, d.v.s. inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Pressrum

  Rapport-2014-18 (1 MB)

 • Handlingsplan för Bioenergi Blekinge län

  För att främja en fortsatt utveckling av bioenergisektorn behövs politiskt stöd. Den regionala
  handlingsplanen för bioenergi i Blekinge län är ett redskap för att genomföra åtgärder som kan
  bidra till en fortsatt utveckling av bioenergisektorn.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Pressrum

  Rapport-2014-17 (1 MB)

 • Hälsorisker i miljön - en sammanställning av hälsorisker i Blekinge, Jönköping, Kronoberg och Östergötland

  Den här rapporten är ett underlag som beskriver miljötillståndet i Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands och Blekinge län med utgångspunkt från de fem miljökvalitetsmål som är särskilt viktiga ur hälsosynpunkt; Frisk luft, Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö.

  Rapporten utgör en kartläggning av risker för miljörelaterad ohälsa i länen, med syfte a ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hälsoskydd, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Folkhälsa, Pressrum

  Rapport-2014-11 (2 MB)