Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Vissa beslut måste delges den som är berörd av ett ärende. Enligt delgivningslagen kan delgivning ske på olika sätt, till exempel vanlig delgivning, stämningsmannadelgivning eller kungörelsedelgivning. När Länsstyrelsen bistår en enskild med delgivning tas en avgift om 500 kronor ut. När Länsstyrelsens bistånd innefattar stämningsmannadelgivning eller kungörelsedelgivning ska en extra avgift motsvarande kostnader för sådana delgivningar tas ut.

Länsstyrelsen gör exempelvis kungörelser i ärenden som rör miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Senaste kungörelser

 

Ändrad valkretsindelning i Karlshamns kommun