Kungörelser och delgivningar 

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Vissa beslut måste delges den som är berörd av ett ärende. Enligt delgivningslagen kan delgivning ske på olika sätt, till exempel vanlig delgivning, stämningsmannadelgivning eller kungörelsedelgivning. När Länsstyrelsen bistår en enskild med delgivning tas en avgift om 500 kronor ut. När Länsstyrelsens bistånd innefattar stämningsmannadelgivning eller kungörelsedelgivning ska en extra avgift motsvarande kostnader för sådana delgivningar tas ut.

Länsstyrelsen gör exempelvis kungörelser i ärenden som rör miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Senaste kungörelser

Tillstånd att sätta ut fast fiskeredskap

Glenn Fridh söker tillstånd att under två år sätta ut fasta fiskeredskap på allmänt vatten söder om Åryd i Ronneby och Karlshamns kommuner. Fullständiga handlingar i ärendet finns på Länsstyrelsen i Blekinge. Fiskare och andra, vars rätt kan påverkas, bereds tillfälle att skriftligen yttra sig i ärendet. Yttrande ska vara länsstyrelsen tillhanda senast den 6 maj 2014. Ange länsstyrelsens dnr 621-1308-14.