Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Vissa beslut måste delges den som är berörd av ett ärende. Enligt delgivningslagen kan delgivning ske på olika sätt, till exempel vanlig delgivning, stämningsmannadelgivning eller kungörelsedelgivning. När Länsstyrelsen bistår en enskild med delgivning tas en avgift om 500 kronor ut. När Länsstyrelsens bistånd innefattar stämningsmannadelgivning eller kungörelsedelgivning ska en extra avgift motsvarande kostnader för sådana delgivningar tas ut.

Länsstyrelsen gör exempelvis kungörelser i ärenden som rör miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Senaste kungörelser

 

10 FS 2016: 16 Länsstyrelsen i Blekinge län beslut om upphävande av Kalleberga/Brantafors vattenskyddsområde nr 22

 

Utkom den 20 december 2016.

10 FS 2016:17 Länsstyrelsen i Blekinge län beslut om upphävande av del i vattendom AD 18/1956, daterad den 30 december 1960 (A 131/1960) som avser skyddsområde för Olofström vattentäkt

 

Utkom den 22 december 2016.