Lediga jobb 

Alla våra lediga jobb annonseras i samarbete med Offentliga jobb, vilket också innebär att du söker våra jobb digitalt.

Välkommen med din ansökan!

  • Naturvårdshandläggare inom ÅGP 2016-02-03 Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar att inventera och genomföra åtgärder för specifika arter eller naturtyper. Åtgärderna innebär att planera, arbetsleda och genomföra naturvårdsanpassad restaurering samt skötsel och uppföljning. Arbetet kan även omfatta åtgärder i vattenmiljöer och andra arbetsuppgifter inom avdelningen. Din arbetsgrupp består av tre personer som arbetar inom ramen för åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP).
  • Två naturvårdshandläggare inom områdesskydd 2016-02-03 Du ska framförallt arbeta med områdesskydd av skog, särskilt ädellövskog, men även andra naturtyper kan bli aktuella. Det innebär att föra dialog med berörda markägare, ha samråd med kollegor och sakkunniga på Länsstyrelsen samt ha kontakter med Naturvårdsverket och deras konsulter. Förutom att planera och genomföra beslut om naturreservat innebär arbetet också att ta fram skötselplaner. Även andra arbetsuppgifter inom avdelningen kan bli aktuella såsom arbete med att genomföra regeringens friluftlivspolitik och att revidera bevarandeplaner för Natura2000-områden. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp tillsammans med övriga reservatsbildare på Länsstyrelsen.
  • Personalhandläggare 2016-01-22 Länsstyrelsen söker dig som tycker att arbete med HR-frågor är det roligaste som finns och som vill arbeta i en spännande organisation där du lär dig något nytt varje dag. HR tillhör avdelningen för service och stöd. Några övriga områden inom avdelningen är ekonomi, service, kommunikation, diarium och arkiv. Avdelningens uppgift är att ge ett bra stöd till länsstyrelsens chefer och medarbetare i olika frågor och ge god service både internt och till medborgare. HR-chefen arbetar för närvarande ensam men det finns behov att förstärka med ytterligare en medarbetare. Som personalhandläggare har du ett brett arbetsområde som omfattar arbetsrättslig lag- och avtalstolkning, arbetsmiljöfrågor, rekrytering, kompetensutveckling, lönebildning, jämställdhet och mångfald samt uppföljningar inom samma områden. Arbetet är både operativt och strategiskt och utförs i nära samarbete med HR-chefen.
  • Naturvårdshandläggare 2016-01-22 Länsstyrelsen är en myndighet som arbetar för att uppnå ett hållbart samhälle. Om du vill vara delaktig och arbeta för en biologisk mångfald och hållbar framtid så kan naturvårdshandläggare var rätt jobb för dig. Arbetet hos oss på avdelningen för tillsyn och prövning innebär handläggning av tillstånds-, samråds- och tillsynsärenden inom naturvård- och vattenområdet samt tillsynsvägledning till kommunerna. Det är ett självständigt arbete med stort ansvar. Arbetsuppgifterna är omväxlande, utvecklande och innebär många externa och interna kontakter. I arbetet ingår prövning av ansökningar om tillstånd och dispenser enligt miljöbalken och artskyddsförordningen. Det ingår även samråd med privatpersoner, föreningar, företag och myndigheter samt tillsyn av naturreservat, biotopskydd, Natura 2000, fridlysta arter, CITES, vattenverksamhet, strandskydd med mera. Samverkan, rådgivning och information till olika aktörer, Blekinges invånare och de fem kommunerna är mycket viktiga delar av arbetet.
  • Länsveterinär 2016-01-14 Länsstyrelsen söker en länsveterinär. Veterinären är placerad på avdelningen Rätts och djurskydd. Veterinären ska för Länsstyrelsen verka för sunda livsmedel, gott djurskydd, god djurhälsa samt god och säker djursjukvård i länet. Du kommer att ha ansvar för att samordna djurskyddskontrollen i länet och att stötta dina kollegor i arbetsgruppen. Du kommer dessutom att vara beslutande i vissa djurskyddsärendena. Vidare kommer du själv att ansvara för samt handlägga Länsstyrelsens ärenden rörande livsmedelskontroll, djurhälsa, epizootiberedskap och andra smittskyddsfrågor samt kontroll av djurhälsopersonal. En viktig uppgift är information och rådgivning till allmänhet, kommuner, företag och media i djurhälso- och veterinära frågor. Arbetsgruppen består förutom av dig av fyra djurskyddshandläggare och en byggnadskonsulent. Du kommer också att arbeta tillsammans med jurister och andra yrkeskategorier inom länsstyrelsen. För att minska sårbarheten i verksamheten samverkar vi med närliggande län. Arbetet är mycket stimulerande och har stora utvecklingsmöjligheter men kan också tidvis vara krävande.

Kontakta oss

Frida Berglund
HR-ansvarig
Service och stöd
Frida punkt Berglund snabela lansstyrelsen punkt se¤Frida punkt Berglund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240115
070-9980136