Lediga jobb 

Alla våra lediga jobb annonseras i samarbete med Offentliga jobb, vilket också innebär att du söker våra jobb digitalt.

Välkommen med din ansökan!

  • Två naturvårdshandläggare 2015-06-29 Vi är en hel organisation fylld av experter involverade i arbetet med att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt och kunna uppfylla miljömålen. Vill du vara med i det arbetet och jobba för en biologisk mångfald och hållbar framtid? Vill du ha ett jobb med ansvar? Vill du göra något viktigt för människorna och miljön? Då ska du söka jobb hos oss. Arbetet hos oss på avdelningen för tillsyn och prövning innebär handläggning av tillstånds-, samråds- och tillsynsärenden inom naturvård- och vattenområdet samt tillsynsvägledning till kommunerna. Det är ett självständigt arbete med stort ansvar. Arbetsuppgifterna är omväxlande, utvecklande och innebär många externa och interna kontakter. I arbetet ingår prövning av ansökningar om tillstånd och dispenser enligt miljöbalken och artskyddsförordningen. Det ingår även samråd med privatpersoner, föreningar, företag och myndigheter samt tillsyn av naturreservat, biotopskydd, Natura 2000, fridlysta arter, CITES, vattenverksamhet, strandskydd med mera. Samverkan, rådgivning och information till olika aktörer, Blekinges invånare och de fem kommunerna är mycket viktiga delar av arbetet.
  • Avdelningschef för rätts och djurskydd 2015-06-23 Avdelningen Rätts och djurskydd har för närvarande elva medarbetare. Rätts består av tre jurister och två handläggare, djurskydd av en länsveterinär och fem handläggare. På avdelningen hanteras bland annat förvaltningsärenden, överklaganden av kommunala beslut enligt plan- och bygglagen och miljöbalken, valfrågor samt livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinär frågor. En viktig uppgift för juristerna är, förutom sin egen ärendehantering, att ge stöd och råd åt länsstyrelsens övriga verksamhetsområden samt delta i handläggningen av ärenden inom dessa områden. Som avdelningschef ansvarar du för den dagliga verksamheten inom avdelningen vilket omfattar personalansvar, budget- och verksamhetsresultat. Du är också beslutande i avdelningens ärenden. Arbetsuppgifterna är många och stimulerande. Du leder dina medarbetare och verksamheten i ett ständigt utvecklingsarbete för att anpassa verksamheten till de krav som ställs och till ett modernt arbetssätt som förenklar för verksamhetsutövare utan att ge avkall på rättssäkerheten. I personalansvaret ingår bland annat att planera och genomföra insatser för individuell utveckling, kompetensförsörjning, lönesättning samt prioritering av arbetsuppgifter. Du ska följa utvecklingen inom området samt planera verksamheten utifrån de uppdrag och de resurser som myndigheten tilldelas. Verksamhetsplanering, uppföljningar och redovisningar utgör viktiga delar av arbetet liksom att kunna se till hela myndighetens bästa. Du kommer att ingå i Länsstyrelsens ledningsgrupp.
  • Utvecklingsstrateg 2015-06-22 Rollen som utvecklingsstrateg innebär att du tillsammans med länsledningen och övriga medarbetare kommer att arbeta för att skapa ett hållbart och attraktivt Blekinge. Du kommer att tillhöra avdelningen för samhällsutveckling. Arbetet innefattar bland annat att följa politikutvecklingen inom länsstyrelsens politikområden framför allt inom områdena regional tillväxt och infrastruktur. Du kommer hantera övergripande remisser, medverka i arbetet med internationella frågor och hantera frågor som rör EU:s strukturfonder (inte landsbygdsprogrammet). Arbetet innebär också kontakter med kommuner och näringsliv, andra regionala och centrala myndigheter samt departement. I dina arbetsuppgifter ingår också att handlägga ärenden samt medverka i länsstyrelsernas arbete med att förenkla för företag. Uppgifternas slutliga innehåll kommer att utformas utifrån dina kvalifikationer och erfarenhet.
  • Handläggare i krisberedskap 2015-06-22 Länsstyrelsen har det geografiska områdesansvaret för krisberedskap i Blekinge län. Vår roll är att stödja kommuner, myndigheter och enskilda samt att samordna arbetet för att effektivt nyttja länets samlade resurser när det behövs. Länsstyrelsen har därför tillsammans med övriga aktörer i länet utvecklat en regional krissamverkan, K-sam. Blekinges storlek skapar goda förutsättningar för samverkan, prioritering och tillgänglighet för att tillgodose individens och samhällets förväntningar. Vi arbetar med att minska risker och sårbarheter i samhället, öka förmågan att hantera samhällsstörningar samt utvärdera och lära av inträffade händelser. Grunden i arbetet är att ha en ständigt aktuell bild av de risker och sårbara förhållanden i länet som kan hota den enskildes säkerhet och viktiga samhällsfunktioner. Denna bild ligger därefter till grund för arbetet med att förebygga, hantera och följa upp konsekvenserna av samhällsstörningar. Du kommer till exempel att delta i projekt som utvecklar länets förmåga att förebygga och hantera kriser, arbeta med tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinär händelse, samt bevaka att områdets frågor blir beaktade i länsstyrelsens tvärsektoriella arbete. Arbetet innebär även interna och externa kontakter med bland annat kommuner, landsting, civila och militära myndigheter samt företag och frivilligorganisationer. Du kommer att ingå i Länsstyrelsens krisledningsorganisation samt vara tjänsteman i beredskap (TIB).

Kontakta oss

Frida Berglund
HR-ansvarig
Service och stöd
Frida punkt Berglund snabela lansstyrelsen punkt se¤Frida punkt Berglund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240115