2011:33

10 FS 2011:33
Utkom från trycket
den 8 december 2011

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Jordö i Ronneby kommun

beslutad den 6 december 2011.

Beslut

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att förklara det område som avgränsats på bifogad karta (bilaga 1) som naturreservat. Naturreservatets namn ska vara Jordö.

Syftet med naturreservatet

 • Bevara biologisk mångfald i ett lövskogsområde med god tillgång på gammal ek och alm samt lavklädda hällmarker med bitvis tät trädskikt. Bevara variation av växt- och djursamhällen inom de olika naturtyperna. Bevara rödlistade arter och andra i Blekinge ovanliga arter.
 • För det rörliga friluftslivet bevara strövstigarna i området.

Reservatsföreskrifter

Med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken föreskriver Länsstyrelsen följande:

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark och vattenområde inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. uppföra ny byggnad, vindkraftverk, luft- eller markledning, mast, foderanläggning, antenn eller liknande anläggningar.
 2. anlägga väg, brygga, kaj, pir eller båthamn.
 3. bedriva täkt, spränga, gräva, schakta, dränera, utfylla, muddra eller tippa.
 4. lägga igen öppna diken eller dika.
 5. avverka skog eller bortföra torra träd eller stubbar.
 6. plantera eller så träd, buskar eller andra växter.
 7. lagra ved som ska flisas eller virke i naturreservatet under vedinsekternas viktigaste flygtid (april-juli).
 8. inplantera för området främmande växt- eller djurart.
 9. utfodra vilda djur.
 10. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel eller tillföra handelsgödsel.
 11. använda parasitbekämpningsmedel som utsöndras med spillningen i form som är skadlig för insekter t.ex. avermectiner till djur som betar i reservatet.

B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken för ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter som ingår i reservatet

Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter ska tåla att följande anordningar utförs och att följande åtgärder vidtas:

 1. Utmärkning av och information om reservatet.
 2. Utförande och underhåll av vandringsleder och informationstavlor.
 3. All gran avverkas/röjs bort.
 4. Skötselåtgärder t.ex. avverkning och uttransport av virke och ved, utförs vid sådan tid och på sådant sätt att skador på vedinsekters fortplantning och mark minimeras.
 5. Området betas extensivt. Med några års mellanrum kan området betas hårdare.
 6. Naturvårdsinriktad gallring av unga enbuskar och täta bestånd av unga träd.
 7. Röjning av luckor i täta bestånd av ung björk.
 8. Grenar på lågor kapas och läggs längs med stammen.
 9. Punktåtgärder runt äldre vidkroniga ekar där träd utan ädelkronlav eller andra rödlistade lavar med en diameter under 30 cm röjs bort.
 10. Genomförande av undersökningar av djur-, svamp-, lav- och växtarter.

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas inom reservatet samt om ordningen i övrigt i reservatet

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. skada stenmurar eller odlingsrösen.
 2. otillbörligt störa djurlivet.
 3. skada växande eller döda träd och buskar.
 4. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning.
 5. medföra lös hund annat än vid jakt.
 6. rida eller cykla.
 7. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil.
 8. göra upp eld, använda spritkök eller engångsgrillar.
 9. fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

10. bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning.
11. nyttja området för tävling eller övningar som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv.
12. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Föreskrifterna under A skall inte utgöra hinder för

 1. nyttjande av servitut och nyttjanderätter och användande av samfälligheter samt underhåll och reparationer av befintliga ledningsnät enligt gällande servitut och nyttjanderätter. Erforderliga tillstånd skall alltid sökas hos länsstyrelsen vid varje tillfälle när luftledning byts mot jordkabel.
 2. jakträttsinnehavare att efter samråd med naturvårdsförvaltaren, på ett ställe och utom synhåll från markerad stig, utfodra rådjur från foderautomat eller mindre foderhäck. Foder får inte läggas direkt på marken.

 3. jakträttsinnehavare att efter samråd med naturvårdsförvaltaren uppföra maximalt tre jakttorn och utföra siktröjningar i anslutning till dessa.

Föreskrifterna i A och C ska inte utgöra hinder för

 1. reservatsförvaltaren att utföra eller låta utföra de åtgärder som erfordras för reservatets långsiktliga vård och som framgår av föreskrifterna B1-10 ovan.

Länsstyrelsen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild betydelse för syftena med reservatet är bl a:

 • föreskrifterna i lagen (1998:950) om kulturminnen.

Beslutets giltighet

Detta beslut gäller den dag det vunnit laga kraft. Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § MB träder i kraft den dag som framgår av kungörelsen i författningssamlingen och gäller omedelbart även om de överklagas.

Berit Andnor Bylund

Lars-Göran Olsén