Film om Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona

I år är det 20-årsjubileum för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. Detta vill Länsstyrelsen Blekinge uppmärksamma och har bland annat valt att producera en kort informationsfilm om världsarvet.


 Örlogsstaden Karlskrona

​Filmen ska ge en överblick över världsarvets olika delar, informera om processen med ansökan samt belysa länsstyrelsens arbete med världsarvet. Det vi framför allt vill lyfta fram med filmen är att världsarvet Örlogsstaden Karlskrona är en enastående miljö med mycket höga kulturhistoriska värden som vi alla, vi som arbetar och bor här, ska vara mycket stolta över. Samtidigt vill vi belysa att det är vårt gemensamma ansvar att ta hand om vår miljö.

Den 3 december 1998 utsågs Karlskrona till världsarvs av Unesco. Det blev Sveriges nionde världsarv. Idag har vi 15 världsarv i Sverige.

Samverkan om världsarvet

Vi är många som arbetar med världsarvet på olika sätt, allt från enskilda fastighetsägare till myndigheter med ett mer övergripande ansvar. Länsstyrelsen är måna om samverkan och sammankallar löpande det så kallade världsarvsrådet som består av Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk, Saab Kockums, kommunen, regionen, Marinmuseum och Blekinge Museum. Frågor som diskuteras i världsarvsrådets styr- och ledningsgrupp är övergripande frågor om bl.a. olika utvecklingsprojekt, informations- och turismsatsningar, bevarandefrågor och nationella och internationella samarbeten.

Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med frågor kopplade till världsarvet i sin tillståndsprövning gällande fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen inom området. För närvarande pågår även en översyn av Karlskrona stad som riksintresse för kulturmiljö. Riksintressets värden och gränser ska bättre synkroniseras med världsarvet för att världsarvet ska kunna hävdas genom miljöbalken.

I samband med att vi får ny kunskap om världsarvets olika delar genom vårt tillstånds- och tillsynsarbete så arbetar vi för att lyfta nya berättelser om världsarvet, bland annat kopplat till de nyligen uppmärksammade vraken runt örlogshamnen.