Fem starka klimatprojekt får bidrag

Det var hård konkurrens mellan ansökningarna till Klimatmiljonen Blekinge. Sammanlagt söktes 2,7 miljoner. Länsstyrelsen har nu beviljat en miljon kronor i bidrag, fördelat på fem starka projekt.
pengaregn

 
Green Cars Rock – miljöbilsmässa: 200 000 kr

En mässa kommer att anordnas på ”Sweden Rock"–området. Syftet är att informera om förnybara bränslen och motorer med lägre klimatnegativa utsläpp. Mässan inriktas inte bara på personbilar utan även tyngre fordon, arbetsfordon och alternativa färdsätt. Drivmedel och motorer för småbåtar kommer också att ingå.
Projektägare: Sölvesborgs kommun
Samarbetspartners: Olofströms- och Karlshamns kommun, Västblekinge Miljö AB (VMAB), Energikontor Sydost, Region Blekinge, Miljöfordon Syd, Greencharge Sydost och Biogas Sydost. Fler kontakter kommer att knytas.

Framtid Blekinge – samarbetsprojekt bostadsbolag i Blekinge: 150 000 kr

De kommunala bostadsbolagen kommer att arbeta aktivt med beteendeförändningar tillsammans med hyresgästerna. Syftet är att skapa ökad medvetenhet för att minska den egna och fastighetens energianvändning. Barnen har stor inverkan på vanorna hos resten av familjen, och projektet inriktas på en grupp skolbarn i varje kommun i ett arbete med att engagera eleverna för att spara energi i kommunala bostadsområden.
Projektägare: Karlshamnsbostäder
Samarbetspartners: Ronnebyhus, Sölvesborgshem, Olofströmshus och Karlskronahem.   

Biooljehamnen Sölvesborg: 130 000 kr

Sölvesborg har i nationellt perspektiv en stor oljehamn för bioolja. Oljan som transporteras är till största delen restprodukter från livsmedelsindustrin, och skulle kunna användas som förnybart bränsle. Fossil olja kan ersättas av bioolja, men möjligheterna och förutsättningarna är inte välkända. Projektets mål är att visa på möjligheterna och klimatnyttan med att byta till bioolja, genom att ta fram en informationsskrift och projektera en demonstrationsanläggning.
Projektägare: Sölvesborgs kommun
Samarbetspartners: olika förvaltningar inom kommunen, Miljöförbundet Blekinge Väst, samt lokala företagare.  

Energidriven affärsutveckling – Energieffektivisering i företag:
290 000 kr

Målet är i första hand att öka implementeringen av ekonomiskt lönsamma energiprodukter/tjänster hos företag. Inom projektet skapas företagsnätverk/grupper som i samverkan med konsulter och företagarförening utbildar – initierar – driver energieffektivisering i företag. Därigenom utvecklas en metodik som på ett effektivt sätt stödjer företag att energioptimera sin verksamhet.
Projektägare: Karlskrona kommun
Samarbetspartners: lokala företag, energibolag, energikonsulter, högskolan m.fl. Projektet är kopplat till ”Uthållig kommun Etapp3”.      

Kompetensutveckling inför framtidens intelligenta fjärrvärme:
230 000 kr

Under 2012 installerades "Smart Heat Grid"-teknik i hela fjärrvärmenätet i Svängsta. Med hjälp av tekniken kan man undvika så kallad spetslast, d.v.s. tillfälligt hög energianvändning då fjärrvärmen måste kompletteras med annan energi, ofta framställd från fossilt bränsle. Syftet med projektet är att främja medvetenheten om energisatsningen och tydliggöra den miljönytta och de ekonomiska fördelar som tekniken medför. Projektet omfattar framtagande av referensunderlag för historisk energianvändning, utveckling av utvärderingsprocess av energibesparing, samt informationsspridning.
Projektägare: Karlshamn Energi AB
Samarbetspartners: NODA Intelligent Systems AB, även kopplat till Blekinge Tekniska Högskola