Läs mer om Lokala naturvårdsprojekt - Nästa ansökningstillfälle 1 december 2015

Från och med 2010 kan man åter söka bidrag för Lokala naturvårdsprojekt (LONA). Sista ansökningsdag för 2016 är 1 december 2015. Om du har en bra idé; kontakta din kommun i ett tidigt skede för att diskutera ett eventuellt projekt!
Mer information och blanketter för ansökan finner du i rutorna till höger. Klicka på Naturvårdsverkets webbplats under "Läs mer om hur du ansöker".

LONA-logga

Länsstyrelsen har under 2014 fattat beslut om statligt bidrag till fyra lokala naturvårdsprojekt i Blekinge, till en summa av totalt 720 000 kronor. Till vänster under naturvårdsprojekt 2014 hittar du länkar till respektive beslut.

Bakgrund

Under åren 2004 till 2006 satsade regeringen 300 miljoner kronor för att stimulera och förstärka det lokala och kommunala engagemanget för naturen. Regeringen tog 2010 beslut om en fortsatt satsning på lokal naturvård. Under de år som Lokala naturvårdsprojekt (LONA) pågått har länsstyrelsen fördelat 9,3 miljoner till 77 olika naturvårdsprojekt i länet.

Grundtanken bakom den lokala naturvårdssatsningen är att lokala idéer och önskemål ska vara drivkraften i projekten. Projekten skall också bidra till att uppfylla ett eller flera av riksdagens fastlagda miljökvalitetsmål. Friluftslivet och dess kopplingar till hälsa, jämställdhet och integrationsaspekter är andra viktiga utgångspunkter. Natur- och kulturupplevelse är en viktig del i välfärden och något som understryks i regeringens skrivelse En samlad naturvårdspolitik (2001/02:173).

Kommunerna har ett stort ansvar för det lokala naturvårdsarbetet i länet. De har varit projektansvariga och gjort en samordnad ansökan som prövats av Länsstyrelsen. I de flesta projekten har lokala föreningar, jord- och skogsbrukare, näringsliv och enskilda kommuninvånare deltagit. Projektägarna har kunnat få högst 50 % av projektens bidragsberättigade åtgärder som bidrag.

Vad har kommunen kunnat söka bidrag för?
  • Kunskapsuppbyggnad, t.ex. inventeringar.
  • Framtagande av underlag, t.ex. kommunala naturvårdsprogram.
  • Områdesskydd, t.ex. framtagande av skötselplan.
  • Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller arter, samt åtgärder som syftar till att främja friluftslivet.
  • Restaurering av områden och naturtyper eller bestånd av arter
  • Information, folkbildning och annan kunskapsspridning.