Lokala naturvårdsprojekt – ansök om bidrag senast 1 december 2018

Om du har en bra idé ta kontakt med din kommun för att diskutera ett eventuellt projekt!
Sök bidrag för Lokala naturvårdsprojekt (LONA) inför 2019 senast 1 december 2018.
Läs mer om hur du ansöker på Naturvårdsverkets webbplats, länk finns i rutorna till höger.
LONA-logga

Länsstyrelsen har under 2016 fattat beslut om statligt bidrag till tre lokala naturvårdsprojekt, till en summa av totalt 747 500 kronor.

 

Bakgrund

Under åren 2004 till 2006 satsade regeringen 300 miljoner kronor för att stimulera och förstärka det lokala och kommunala engagemanget för naturen. Regeringen tog 2010 beslut om en fortsatt satsning på lokal naturvård. Under de år som Lokala naturvårdsprojekt (LONA) pågått har länsstyrelsen fördelat 9,3 miljoner till 77 olika naturvårdsprojekt i länet.

Grundtanken bakom den lokala naturvårdssatsningen är att lokala idéer och önskemål ska vara drivkraften i projekten. Projekten skall också bidra till att uppfylla ett eller flera av riksdagens fastlagda miljökvalitetsmål. Friluftslivet och dess kopplingar till hälsa, jämställdhet och integrationsaspekter är andra viktiga utgångspunkter. Natur- och kulturupplevelse är en viktig del i välfärden och något som understryks i regeringens skrivelse En samlad naturvårdspolitik (2001/02:173).

Kommunerna har ett stort ansvar för det lokala naturvårdsarbetet i länet. De har varit projektansvariga och gjort en samordnad ansökan som prövats av Länsstyrelsen. I de flesta projekten har lokala föreningar, jord- och skogsbrukare, näringsliv och enskilda kommuninvånare deltagit. Projektägarna har kunnat få högst 50 % av projektens bidragsberättigade åtgärder som bidrag.

Vad har kommunen kunnat söka bidrag för?
  • Kunskapsuppbyggnad, t.ex. inventeringar.
  • Framtagande av underlag, t.ex. kommunala naturvårdsprogram.
  • Områdesskydd, t.ex. framtagande av skötselplan.
  • Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller arter, samt åtgärder som syftar till att främja friluftslivet.
  • Restaurering av områden och naturtyper eller bestånd av arter
  • Information, folkbildning och annan kunskapsspridning.