Näringslivsutveckling

Länsstyrelsen stimulerar regionernas näringsliv på flera sätt för att skapa en ekonomiskt hållbar utveckling och öka sysselsättningen. Vi samverkar också med kommunerna, näringslivet och andra organisationer för att uppnå de nationella målen för regional tillväxtpolitik.

Den regionala tillväxtpolitiken ska främja god tillväxt i hela landet. Genom olika bidrag och stöd medverkar länsstyrelsen till att skapa bra företagsklimat, en god infrastruktur i form av vägar, kommunikationer, utbildning och forskning samt tillgång till kapital.

Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.

Länsstyrelsen arbetar för att stimulera regionens näringsliv och därmed skapa en ekonomiskt hållbar utveckling samt ökad sysselsättning. Målet är att skapa väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av länet. Detta förutsätter ett brett samarbete med näringsliv, kommuner och andra organisationer. Genom att stimulera näringslivets utveckling medverkar länsstyrelsen till att skapa nya jobb. Detta sker dels genom direkt stöd till företag, dels indirekt genom stöd till olika utvecklingsprojekt som skapar goda förutsättningar för näringslivet i länet.

Region Blekinge ansvarar för det regionala utvecklingsprogrammet - det strategidokument som innehåller övergripande mål och en framtida strategisk inriktning för det regionala utvecklingsarbetet i länet. Programmet finns på Region Blekinges hemsida