Statligt stöd för att främja små och medelstora företag

Stöd till konsulttjänster, samverkansprojekt, deltagande i mässor och mikrobidrag.

Stöd till företag kan lämnas som stöd till konsulttjänster, samverkansprojekt, deltagande i mässor och mikrobidrag.

Bidrag utgår inte om det kan påverka konkurrenssituationen på ett negativ sätt. Detta begränsar t ex möjligheterna för företag i tätortsområden som verkar på en lokal marknad att erhålla stöd. För närmare information om vilka verksamheter som kan erhålla stöd kontakta avdelningen för samhällsutveckling på länsstyrelsen. 

 

Stöd till konsulttjänster och samverkansprojekt 

Stöd till konsulttjänster och samverkansprojekt kan lämnas till följande:

- marknadsföring av nystartade företag/ny verksamhet

- utveckling mot nya marknader

- affärsutveckling inom besöksnäringen 

- produktutveckling och innovation 

- certifiering och patent

- organisationsutveckling

 

Stöd till konsulttjänster avser stöd till företag för att anlita en konsult för ett väl avgränsat projekt. Konsulten ska vara extern och oberoende och ha kompetens som saknas hos det ansökande företaget. Konsultinsatsen ska vara utvecklande för företaget. Offerter ska bifogas ansökan. Bidraget kan utgå med 50% av godkända investeringskostnader dock högst 150 000 kr. Länsstyrelsen beviljar inga bidrag under 10 000 kr. Bidraget kan lämnas till företag i hela länet.

 

Stöd till samverkansprojekt kan beviljas till företag i hela länet. Minst tre fristående företag ska ingå i projektet som ska vara avgränsat i tiden och skapa ett mervärde för de deltagande företagen som annars inte skulle uppstå. Stödet kan högst uppgå till 50% av godkända kostnader, dock max 600 000 kr per projekt. Länsstyrelsen beviljar inga bidrag under
50 000 kr.

 

Deltagande i mässor

Stöd till mässdeltagande kan beviljas till företag i hela länet. Stöd lämnas för ett företags kostnader för ett första deltagande i en mässa. Stödet uppgår till högst 50% av godkända kostnader, dock max 150 000 kr. Länsstyrelsen beviljar inga bidrag under 10 000 kr.

 

Mikrobidrag

Mikrobidrag kan lämnas till nystartade företag med investeringsbehov på 20 000 - 60 000 kr. Bidraget kan utgå med 50% av godkända investeringskostnader. Bidrag kan lämnas för investeringar i maskiner, inventarier, marknadsföring m m. Mikrobidrag kan lämnas en gång per företag. Bidraget kan beviljas till verksamheter på landsbygden.

 Karta landsbygdsområde