Statligt stöd för att främja små och medelstora företag

Stöd till konsulttjänster, mikrobidrag, stöd till deltagande i mässor och investeringsbidrag

Stöd till företag kan lämnas som stöd till konsulttjänster, mikrobidrag, deltagande i mässor och investeringsbidrag.

Bidrag utgår inte om det väsentligt kan påverka konkurrenssituationen på ett negativ sätt. Detta begränsar t ex möjligheterna för företag i tätortsområden som verkar på en lokal marknad att erhålla stöd. För närmare information om vilka verksamheter som kan erhålla stöd kontakta avdelningen för samhällsutveckling på länsstyrelsen. 

Stöd till konsulttjänster 

Stöd till konsulttjänster kan lämnas till följande:

- produktutveckling och innovation 

- marknadsföring 

- utveckling mot nya marknader

- affärsutveckling  

- certifiering, patent

- organisationsutveckling

Stöd till konsulttjänster avser stöd till företag för att anlita en konsult för ett väl avgränsat projekt. Konsulten ska vara extern och oberoende och ha kompetens som saknas hos det ansökande företaget. Konsultinsatsen ska vara utvecklande för företaget. Offerter ska bifogas ansökan. Bidraget kan utgå med 50% av godkända investeringskostnader dock högst 150 000 kr. Länsstyrelsen beviljar inga bidrag under 10 000 kr. Bidraget kan lämnas till företag i hela länet.

Deltagande i mässor

Stöd till mässdeltagande kan beviljas till företag i hela länet. Stöd lämnas för ett företags kostnader för ett första deltagande i en mässa. Kostnader som godkänns är kostnader för hyra av monter och utrustning. Stödet uppgår till högst 50% av godkända kostnader, dock max 150 000 kr. Länsstyrelsen beviljar inga bidrag under 10 000 kr.

Mikrobidrag

Mikrobidrag kan lämnas till nystartade företag med investeringsbehov på 20 000 - 60 000 kr. Bidraget kan utgå med 50% av godkända investeringskostnader. Bidrag kan lämnas för investeringar i maskiner, inventarier, marknadsföring m m. Mikrobidrag kan lämnas en gång per företag. Bidraget kan beviljas till verksamheter i hela länet.

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag kan beviljas till företag på landsbygd och glesbygd.    Stödet kan högst uppgå till 250 000 kr eller 25% av godkända kostnader på landsbygd och 50% av godkända kostnader i glesbygd. Länsstyrelsen beviljar inga bidrag under 10 000 kr. Kostnader som godkänns avser byggnader, anläggningar, maskiner och inventarier.

Landsbygd är områden som finns utanför tätorter med mer än 3 000 invånare. Glesbygd är öar utan fast landförbindelse, Aspö undantaget.

Ansökan

Ansökan görs digitalt via Tillväxtverkets ansökningsportal "Min ansökan".

Diskutera gärna projektidén med länsstyrelsen innan ansökan skickas in.