Företagsstöd

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.


Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen ger länen. Länsstyrelsen kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till investeringar till bland annat byggnader, maskiner, inventarier, produktutveckling och marknadsföring i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis dagligvaruservice och bensinstationer.

För att erhålla företagsstöd får företaget inte ha mer än 250 anställda, inte ha en högre balansomslutning än 43 miljoner euro (ca 396 miljoner kr) eller högre omsättning än 50 miljoner euro (ca 460 miljoner kr). Företaget får heller inte ägas till mer än 25 procent av företag som inte uppfyller ovanstående krav.

Företaget ska genom åtgärden främja en hållbar regional tillväxt. Med tillväxt avses t ex ökad sysselsättning eller omsättning. Detta ska ske med social och miljömässig hänsyn. Länsstyrelsens hantering av företagsstöd ska ske i linje med länets regionala miljömål.

För stödet gäller att investeringen inte får påbörjas innan beslut om stöd har fattats. Företaget kan medges tillstånd att påbörja investeringen dessförinnan.

Vid bidragsgivning ska särskilt beaktas:

  • om verksamheten bedöms kunna bli lönsam
  • om varaktig sysselsättning kan skapas
  • om konkurrensförhållandena påverkas

Stöd lämnas inte till företag som med egna medel bedöms ha kapacitet att genomföra insatsen. Vid den samlade bedömningen tas hänsyn till bl a resultat, soliditet och vinstutdelningar.

Utbetalning av beviljat stöd sker i efterhand mot uppvisande av fakturor med betalningsbekräftelser. Redovisade kostnader för tjänster ska vara externa och oberoende från företaget som beviljats bidrag.

För företag på landsbygden kan det finnas möjligheter att söka företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet.