Fiskerinäring

Yrkesfiske

Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd och en långsiktig och hållbar fiskerinäring.


Fiskebestämmelser

Det finns en mängd bestämmelser kring både fritids- och yrkesfiske som anger var, när och hur man får fiska. Reglerna för yrkesfiske är omfattande och förändras kontinuerligt, och finns på Havs- och Vattenmyndighetens webbplats.

Fiskeregler för fritidsfiske finns på webbplatsen svenska fiskeregler.se

 

Fiskerinäring

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att utveckla fiskerinäringen. Det innefattar allt från att se till att fiskeripolitiken får genomslag i länet till att ta initiativ för att utveckla näringen och informera regering och departement om näringens problem och möjligheter i länet. Fiskerinäringen består av yrkesfisket, beredningsindustrin, vattenbruket samt fisketurismen.

 

Yrkesfiske

Länsstyrelsen yttrar sig när Havs- och vattenmyndigheten prövar fiskelicenser och tillstånd för olika typer av fisken. För fiske på allmänt vatten i havet och de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön krävs fiskelicens och tillstånd för fasta redskap. Länsstyrelsen prövar tillstånd för fasta redskap. Vi handlägger EU-stöd till investeringar i yrkesmässigt fiske, vattenbruk, beredningsföretag samt till hamnar med yrkesfiske. Vi ska också se till att regleringar av fisket tar hänsyn till regionala intressen, och vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

 

Vattenbruk

Fiskerilagstiftningen anger villkoren för att få etablera fisk-, kräft- och musselodlingar, och det är länsstyrelsen som ger tillståndet. Vi handlägger och beslutar om EU-stöd för vattenbruk och kan dessutom ge de sökande råd om lokalisering och tillstånd vid en etablering.


Fisketurism

Fisketurism är en relativ ung näringsgren inom fisket och utvecklingen har kommit olika långt i olika delar av Sverige. På fisketurismområdet arbetar vi i nära samverkan med kommunerna och de lokala fiskevårdsorganisationerna, bland annat genom att utforma fiskereglerna på ett lämpligt sätt.
Vi kan ge råd och ekonomiskt stöd till dem som vill utveckla, etablera och marknadsföra turistfiskeföretag. Det senare sker i stor utsträckning med hjälp av bidrag till landsbygdsutveckling.

Sälskador

Länsstyrelsen beviljar bidrag till licensierade yrkesfiskare så att de kan sälsäkra sina fiskeredskap. Yrkesfiskare kan också få ersättning för de skador som sälar orsakar på deras redskap och fångst.