Vad är vattenverksamhet

Vattenverksamhet kallas verksamheter eller åtgärder som vidtas i ett vattenområde. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av all vattenverksamhet i länet och ser till att bestämmelserna i miljöbalken efterlevs.
Bild på vattenverksamhet

Vad är vattenverksamhet?

  • Uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar eller andra anläggningar i vattenområden, fyllning och pålning i vattenområden, bortledande av vatten från eller grävning, sprängning och rensning i vattenområden samt andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge.
  • Bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar för detta.
  • Tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden samt utförande av anläggningar och åtgärder för detta.
  • Åtgärder som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga om avledande av avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål (markavvattning).

Exempel på vattenverksamheter är anläggning av pirar, dammar, bryggor, vägtrummor, erosionsskydd, broar, grävning och muddring, rensning av diken, dikning och annan markavvattning, uttag av vatten, utläggning av undervattenskablar, vattennivåreglering i sjöar samt bortledning av grundvatten för att exempelvis bygga vägar, tunnlar, undermarksgarage mm. Även utrivning av dessa anläggningar betraktas som vattenverksamhet.

Lagstiftning

Vattenverksamhet regleras i 11 kapitlet i Miljöbalken (1998:808) och i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Till dessa två lagar hör också förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. Se information till höger.

Enskilt eller allmänt intresse

När du planerar en vattenverksamhet måste du ta hänsyn till om verksamheten kan skada enskilda eller allmänna intressen. Ett enskilt intresse kan exempelvis vara närliggande fastigheter, grannar, badplatser, fiskerättsinnehavare, båthamnar m.m. Ett allmänt intresse är bland annat växter och djur, naturreservat, allmänna badplatser, kulturlämningar, riksintressen m.m. Du måste själv ta reda på vilka intressen som finns i omgivningen och om dessa kan påverkas av vattenverksamheten.

Tillstånd och anmälan

Om verksamheten eller åtgärden genom sin påverkan på vattenförhållanden riskerar att påverka enskilda eller allmänna intressen, krävs tillstånd av Miljödomstolen eller anmälan till Länsstyrelsen. I allmänhet krävs det antingen tillstånd eller anmälan för vattenverksamhet. Enligt miljöbalken är utgångspunkten att vattenverksamhet kräver tillstånd men för vissa mindre verksamheter räcker det med en anmälan. Se mer information om vad som gäller under ”Tillstånd” och ”Anmälan” i vänstermenyn.

Om det är uppenbart att verksamheten eller åtgärden inte medför någon skada på allmänna eller enskilda intressen behöver du varken söka tillstånd eller anmäla. Då har du ansvaret och hela bevisbördan på dig att inga andra intressen skadas av verksamheten eller åtgärden.  

Rådighet

För att få bedriva vattenverksamhet ska du ha rådighet över vattnet inom det område där verksamheten ska bedrivas. Bestämmelser om rådighet finns i 2 kap lagen (1998:812) om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Rådighet kan t ex grundas på äganderätt, servitut, nyttjanderätt eller annan rätt. Du har ansvaret för att se till att ha rådighet över vattnet där åtgärderna ska utföras.

Samråd

Eftersom det inte alltid är lätt att förutse alla konsekvenser av en verksamhet eller åtgärd rekommenderas ett samråd med Länsstyrelsen innan arbetet påbörjas. Vissa verksamheter och åtgärder kräver samråd även om de inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Det gäller verksamheter och åtgärder som kan komma att förändra naturmiljön i större omfattning. I dessa fall måste du göra en anmälan om samråd till länsstyrelsen. Blanketter för anmälan om samråd finns under "Blanketter" i högermenyn.

Tillsyn

Länsstyrelsen har tillsyn över all vattenverksamhet i länet med undantag för försvarets verksamhet. I dessa uppgifter ingår det att informera om regelverket och att kontrollera att tillstånd och beslut efterlevs.