Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för negativ påverkan på människors hälsa eller miljön.
 Himmel och hav

I miljöbalkens 9 kapitel samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, framgår vad som gäller för miljöfarlig verksamhet. Där regleras utsläpp till luft, mark och vatten från föroreningskällor som till exempel fabriker, värmeverk, flygplatser, deponier och avloppsutsläpp. Där regleras även miljöpåverkan från jordbruk, bergtäkter och vindkraftverk.
Andra typer av miljöstörningar t ex buller,vibrationer, strålning och lukt omfattas också av bestämmelserna.

Anläggningar i Blekinge

I länet finns idag ca 150 prövningspliktiga anläggningar varav 7 är s.k. A-anläggningar och resten B-anläggningar. Ytterligare upplysningar kan, förutom från länsstyrelsen, även fås från den lokala tillsynsmyndigheten (miljönämnden eller motsvarande).