Miljöbalken och EU

  • EG-förordningar är direkt gällande i alla medlemsländer.
    EG-förordningar är ganska ovanliga på miljöområdet, men det finns förordningar som innehåller bestämmelser som rör verksamheter och åtgärder som omfattas av miljöbalkens regler. I det avseendet gäller EG-förordningen före miljöbalken.
  • EG-förordningar är ganska ovanliga på miljöområdet, men det finns förordningar som innehåller bestämmelser som rör verksamheter och åtgärder som omfattas av miljöbalkens regler. I det avseendet gäller EG-förordningen före miljöbalken.

  • EG-direktiv – är bindande i förhållande till det resultat som ska uppnås. Man överlåter dock åt varje medlemsstat att besluta om hur det ska genomföras. Ur dessa EG-direktiv kommer därför föreskrifter och förordningar som införlivas i svensk lagstiftning. Arbete med att införliva EU-direktiv i svensk lag är en ständigt pågående process. Har ett EG-direktiv inte hunnit omarbetas till svensk lagstiftning måste man ta hänsyn till detta i aktuella situationer så att direktivet inte motverkas.

Vad är EU?

EU är en förkortning för Europeiska unionen. Det är en organisation som idag består av 27 europeiska länder, däribland Sverige.

Vad är EG?

EG är en förkortning för Europeiska gemenskaperna. Samarbetet inom EG inleddes på 1950-talet mellan sex länder. EG ingår idag som en del av EU. I EG-delen ingår bl.a. EU:s jordbrukspolitik, regionalpolitik, konkurrenspolitik och *EMU.

 

EU brukar sägas bestå av tre pelare som omges av ett ramverk av gemensamma institutioner och vissa gemensamma grundläggande regler.

 

På Tillsyns- och Föreskriftsrådets (ToFR) hemsida finns information om gällande EG-rättsakter på miljöbalkens område.

mynt