Klimatinvesteringsprogram,KLIMP och Lokalt investeringsprogram, LIP

Lip och Klimp är statsbidrag som ska gynna den hållbara utvecklingen. Meningen är att utgå från det lokala perspektivet och att arbeta med ett helhetstänkande. Programmen innehåller åtgärder som kan ägas av andra utom kommunen. Det går inte att söka bidrag genom Lip eller Klimp längre. Två kommuner i länet har pågående Klimpprogram, Olofström och Karlskrona kommun, med åtgärder inom området fjärrvärme, biogas och etanolfordon, miljögodkänd panna med acktank och information inom området energi och klimat, energieffektivisering i offentliga byggnader och utbyte av gatljus.
klimp

Klimatinvesteringsprogrammet infördes 2002. Sammanlagt 900 miljoner kronor ska användas till ett stöd för klimatinvesteringsprogram.

Stödet ska hanteras av Naturvårdsverket och beslutas av Rådet för investeringsstöd.

Regelverket består av en förordning, samt av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd. Förordning och föreskrifter är bindande. Allmänna råd är inte bindande men är vägledande inför bedömningar och beslut om bidrag till klimatinvesteringsprogram.

Klimp är ett led i arbetet för att uppnå Sveriges klimatmål i enlighet med Kyoto-protokollet.

Naturvårdsverket ansvarar för Klimatinvesteringsprogrammet men hämtar in berörda myndigheters bedömningar med avseende på de åtgärder som ingår i de sökandes program.

Stöd för Klimp går inte att söka längre.  

Det pågår fyra Klimpprogram i länet, tre i Olofström och ett i Karlskrona. Inom programmen finns ett antal åtgärder. Beviljade bidrag för de pågående programmen är 12 936  430 kr. För att programägarna ska få rekviera bidrag krävs att de uppfyller de krav som angetts i ansökan och som finns i beviljat beslut. I annat fall kan avdrag göras.

Lip

Lokalt investeringsprogram, LIP
Riksdagen har avsatt 6,2 miljarder till lokala investeringsprogram under åren 1998-2002. Stödet bygger på förordningen (1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället.

Stöd för lokala investeringsprogram, LIP går inte att söka längre.

Blekinge län har haft fem Lipprogram. Inom dessa program har rekvirerats 39 540 573 kr för genomförda åtgärder. Programmen har varit fördelade på kommunerna Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.

 

Regíster

För den som vill veta mer om vad svenska kommuner och företag gör för att förbättra vår miljö och minska utsläppen av växthusgaser har Naturvårdsverket ett nytt webbverktyg, miljöinvesteringsregistret, Mir